Translation of "members of the academic staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Staff members have a broad range of academic and professional backgrounds and the quality of their work and their commitment is reflected in the institution s output.
Töötajate akadeemiline ja ametialane taust on mitmekesine ning nende töö kvaliteet ja pühendumus peegelduvad asutuse väljundis.
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
STATUS OF STAFF MEMBERS
TÖÖTAJATE STAATUS
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
2.6 The Round Table s members come from the academic community also.
2.6 Ümarlaua liikmed tulevad ka akadeemilistest ringkondadest.
growth , from 518 staff members in 1999 to 1 309 staff members at the end of 2004 .
tõusnud , kasvades 518 inimeselt 1999 . aastal 1 309 inimeseni 2004 .
The group of young scientists(until 35) is 14.5 per cent out of the total academic staff.
Noorte teadlaste vanusegrupp (kuni 35 aastased) moodustab 14,5 protsenti kõigist õppejõududest.
Approximately 2000 members of staff
Umbes 2000 teenistujat
the recruitment of new members of staff and the renewal, extension and termination of the contracts of the existing members of staff.
uute töötajate värbamine ning olemasolevate töötajate lepingute uuendamine, pikendamine või lõpetamine.
Group members are industrial and academic experts from Member States.
Rühma kuuluvad liikmesriikide tööstus ja teaduseksperdid.
members with academic background are appointed in a personal capacity
akadeemilise taustaga isikud nimetatakse ametisse isikuliselt
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
to staff members
töötajatele
approve the recruitment of new members of staff and the renewal, extension or termination of contracts of the existing members of staff
kinnitab uute töötajate värbamise ning olemasolevate töötajate lepingute uuendamise, pikendamise või lõpetamise
Conflict of interest of members of the staff
Töötajate huvide konflikt
the Director for staff members,
töötajate puhul direktor,
the Director for staff members,
suhetes töötajatega direktor,
the Director for staff members,
töötajate puhul direktor,
the Director for staff members,
suhetes töötajatega direktor,
Some ECB staff are members of the Union of the Staff of the ECB ( USE ) .
Mõned EKP töötajad on EKP töötajate ühingu ( USE ) liikmed .
The staff of the Centre comprises natural persons who hold contracts as staff members or temporary staff.
Keskuse töötajaskond koosneb füüsilistest isikutest, kellega on sõlmitud töötaja või ajutise töötaja tööleping.
Social contacts between members of staff
Töötajatevaheline sotsiaalne suhtlemine
TITLE II STATUS OF STAFF MEMBERS
II JAOTIS TÖÖTAJATE STAATUS
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
Provisions applicable to all members of the staff
Kõigi töötajate suhtes kohaldatavad sätted
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
The staff of the Institute shall consist of natural persons who hold contracts as staff members or temporary staff.
Instituudi töötajaskond koosneb füüsilistest isikutest, kellega on sõlmitud töötaja või ajutise töötaja tööleping.
StaffRegulations Members of the auxiliary session staff of the Parliament Interim workers Reclassification as members of the contract staff with contracts of indefinite duration
Personalieeskirjad Parlamendi istungjärgu abiteenistujad Ajutised töötajad Ümberkvalifitseerimine määramata tähtajaga lepinguga lepingulisteks töötajateks
The staff members and their alternates shall be staff members dealing with the operation of TARGET2 and with market infrastructure oversight .
Kõnealused töötajad ja nende asendajad peavad olema töötajad , kes tegelevad TARGET2 käitamisega ning turuinfrastruktuuri järelevaatamisega .
Staff members complete the sections on
Töötaja täidab järgmised punktid
Payment of social allowances to staff members
Töötajatele sotsiaaltoetuste ja soodustuste maksmine
Payment of social allowances to staff members
Töötajatele sotsiaaltoetuste maksmine
induction courses for new members of staff
uutele töötajatele suunatud sissejuhatav koolitus,
Machines operated by staff members .
Töötajate käideldavad seadmed .
Table statutory staff members _BAR_
Seaduslike töötajate tabel _BAR_
represent all staff members vis à vis staff associations of other international organisations.
esindab töötajaid rahvusvaheliste organisatsioonide töötajate ühendustes.
Members of temporary staff shall be entitled to exercise the right of association they may in particular be members of trade unions or staff associations.
Ajutistel töötajatel on õigus kasutada ühinemisvabadust eelkõige võivad nad kuuluda ametiühingutesse või kutseorganisatsioonidesse.
(a) staff members of the contracting authority, procurement service providers or staff members of other service providers who are involved in the conduct of the procurement procedure
(a) avaliku sektori hankija, tugiteenuste pakkujate või muude teenusepakkujate töötajad, kes osalevad hankemenetluse läbiviimisel
(c) Leave unexpended on departure of staff members
c) Kasutamata puhkus töötaja töölt lahkumise korral
(b) induction courses for new members of staff
b) uutele töötajatele suunatud sissejuhatav koolitus,
1 6 1Social contacts between members of staff
1 6 1Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Members Of The Academic Staff - Members Of The Academic Community - Non-academic Members - Members Of The Academic Council - Academic Community Members - Members And Non-members - Full Members And Substitute Members - Academic Staff - Academic Staff Member -