Translation of "method to be adopted" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopted - translation : Method - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The method to be adopted for allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Eksporditoetust saavate koguste määramiseks kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with an export refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
The reference method adopted for determining the sulphur content shall be that defined by
Väävlisisalduse kindlaksmääramise standardmeetod on kehtestatud järgmistes dokumentides
The Americans adopted a different method from our own they adopted a global package.
Ameeriklased võtsid vastu meie omast erineva meetodi nad võtsid vastu ülemaailmse paketi.
Whereas, on the basis of a series of inter laboratory collaborative trials, the method described in the Annex has proved to be sufficiently accurate and reproducible to be adopted as a Community method
terve rea laboritevaheliste ringtestide põhjal on lisas kirjeldatud meetod osutunud piisavalt täpseks ja reprodutseeritavaks, et selle võiks vastu võtta ühenduse meetodina
For all types of energy source, the method should be adopted of internalising all external costs.
Igat liiki energiaallika suhtes tuleks kohaldada meetodit, mis võtaks arvesse kõik välised kulud.
According to the proposal adopted by the Council, pay scales will be adjusted on the basis of the current method.
Vastavalt nõukogu poolt vastu võetud ettepanekule korrigeeritakse palgaastmestikku praeguse korra põhjal.
The method adopted for allocating the quantities which may be exported with a refund shall be the one which
Eksporditoetuse eest eksporditavate koguste eraldamiseks võetakse vastu meetod, mis
The reference method adopted for determining the sulphur content of gas oils which are placed on the market shall be that defined by ISO method 8754.
Turustatavate gaasiõlide väävlisisalduse määramiseks on standardmeetodina vastu võetud ISO meetod 8754.
We have to ensure that the method for notification of investments corresponds to previously adopted rules.
Meil tuleb tagada, et investeeringutest teatamise meetod vastaks varem vastuvõetud reeglitele.
The forecast method to be used.
method kuni.
That method needs to be clarified.
Kõnealust meetodit tuleks selgitada.
Consequently, the method itself is then adopted as the obligatory component which is tied to the money.
Väga oluline on regionaalsete ja riiklike valitsusstruktuuride üldine raamistik oma haldus , institutsiooniliste ja õigussüsteemidega.
Africa's recognition as a strategic world partner is also reflected in the method used to prepare for both the summit and the documents to be adopted.
Aafrika tunnustamine strateegilise partnerina maailmas väljendub ka meetodis, millega valmistatakse ette nii tippkohtumine kui ka vastuvõetavad dokumendid.
Whereas, to implement the Directive, it is desirable to comply with the characteristics adopted in the Annex for choosing the sampling method whereas, to analyze the samples taken, it is desirable to use the reference method adopted in the Annex or any other method for which the Commission has previously had proof that it provides equivalent results
direktiivi rakendamiseks on soovitav proovivõtumeetodi valimisel järgida lisas esitatud nõudeid võetud proovide analüüsimiseks on soovitav kasutada lisas esitatud võrdlusmeetodit või mõnda muud meetodit, mille kohta on komisjonil varasemaid tõendeid, et selle abil saadakse samaväärsed tulemused
Method to be used to split the track
Raja tükeldamise meetod
Whereas the Commission should be authorised to lay down, by directives adopted after consulting Member States, the procedure for applying the common method of calculation
komisjonil peaks olema volitus sätestada ühise arvutusmeetodi kohaldamiskord direktiividega, mis on vastu võetud pärast konsulteerimist liikmesriikidega
Parliamentary method Referendum Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis referendumil Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
Whereas the choice of method for checking the moisture content of hops should be left to the Member States whereas the methods adopted must, however, give comparable results whereas, in case of dispute, it is necessary to use a Community method
liikmesriikidel tuleks lasta valida humala niiskusesisalduse kontrollimise meetod kasutatavad meetodid peavad siiski andma võrreldavaid tulemusi vaidluse korral tuleb kasutada mõnda ühenduse meetodit
Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
The former method shall be the sole method used for settling disputes as to glucosinolate content.
Esimene meetod on ainuke meetod glükosinolaadisisaldust puudutavate vaidluste lahendamiseks.
(b) determine the administrative method to be used
b) määratakse kindlaks kasutatav haldusmeetod
METHOD OF ADMINISTRATION To be diluted before use.
Enne kasutamist lahjendada.
This method is considered to be more reliable.
Nimetatud meetodit peetakse varasemast usaldusväärsemaks.
The method adopted shall take account as appropriate of the need to maintain the equilibrium of supply to the Community market.
Kasutatav meetod peab asjakohaselt arvestama vajadusega säilitada ühenduse turu tarnetasakaalu.
The gluten quality shall be measured according to the ICC 158 method or according to the ICC 151 method.
Gluteeni kvaliteeti mõõdetakse ICC 158 meetodi või ICC 151 meetodi alusel.
The yellow index shall be measured according to the ICC 152 method or an equivalent recognised method.
Kollasuse indeksit mõõdetakse ICC 152 meetodi alusel või samaväärse tunnustatud meetodi alusel.
However, there is still more work to be done, with more Community method and less intergovernmental method.
Ent tuleb veel tööd teha rohkem ühendusemeetodi ja vähem valitsustevahelise koostöö meetodi abil.
The test method and the method to validate test results must be provided by the approved body.
Kontrolli ja kontrollitulemuste kinnitamise meetodid määravad kindlaks heakskiidetud asutused.
The depreciation method to be applied shall be the straight line method, apart from exceptions stipulated by the Commission's Accounting Officer.
Kulumit arvestatakse lineaarselt, välja arvatud komisjoni peaarvepidaja ettenähtud erandjuhtudel.
The Swedish Government, however, takes the view that the method adopted by the Commission fails to produce a clear result.
12 Andmed, millele avalikkusel puudub juurdepääs ning millel nimetatud statistika põhineb, esitas Rootsi valitsus vasturepliigis.
24 method but its implementa had adopted the so called balanced scorecard tion wasstillinitsinfancy(see Box 6).
Kaks ametit23 kasutasid nntasakaalus tatud tulemuskaardi24 meetodit, aga selle rakendamine oli alles algfaasis(vt 6.selgitus).
If the results are challenged, the reference method shall be the biological method.
Tulemuste vaidlustamise korral kasutatakse standardmeetodina bioloogilist meetodit.
If the results are challenged, the reference method shall be the HPLC method.
Tulemuste vaidlustamise korral kasutatakse standardmeetodina kõrgefektiivse vedelikkromatograafia meetodit.
A framework for this collaboration was adopted in March 2000, called the Open Method of Coordination (OMC).
Kõnealuse koostöö raamistik, mis kannab nime avatud koordineerimismeetod , võeti vastu 2000. aasta märtsis.
Abandonment of the Constitutional Treaty would constitute a defeat for the method of drafting which was adopted.
Põhiseaduse lepingu tagasilükkamine tähendaks kasutatud meetodi läbikukkumist.
The old method will continue to be required, in order to receive type approval, and the new method will be used for monitoring purposes until 2009.
Vana meetodi nõudmist jätkatakse tüübikinnituse saamiseks ja uut meetodit kasutatakse kontrollieesmärkidel 2009. aastani.
(5) To that end, an allocation method should be established.
(5) Selleks tuleks kehtestada jaotamismeetod.
(5) To that end, an allocation method should be established.
(5) Selleks tuleks kehtestada eraldamismeetod.
The main method of delivery is going to be videos.
Peamine meetod info edastamiseks saab olema video.
However, this method should not be applied to motor fuels.
Seda meetodit ei tohiks siiski kasutada mootorikütuste puhul.

 

Related searches: Method Adopted - Adopted Method - Adopted This Method - Method Has Been Adopted - Test Method Adopted - Method Is Adopted - Method To Be Adopted - Adopted A Method - The Effective Interest Method Is A Method Of Calculating - Differ From Method To Method -