Translation of "more ambitious" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : More - translation : More ambitious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
But I am even more ambitious.
Ent olen veelgi ambitsioonikam.
3.3 Civil society is more ambitious.
3.3 Kodanikuühiskond on ambitsioonikam.
Be more ambitious on car efficiency.
Olge auto tõhususe osas ambitsioonikamad.
I was being rather more ambitious.
Ma oleks olnud ambitsioonikam.
The TEC must be more ambitious.
AMN peab olema ambitsioonikam.
A more pragmatic and less ambitious approach
Pragmaatilisem ja tagasihoidlikum lähenemisviis
Actually, we could be even more ambitious.
Tegelikult võiksime veelgi auahnemad olla.
Romania has a more ambitious target of 24 .
Rumeenial on ambitsioonikam eesmärk 24 .
In these countries , much more ambitious policies are imperative .
aastaks saavutada . Neis riikides tuleb teha palju suuremaid jõupingutusi .
a second, more ambitious European support plan is needed
Vaja on teist, ambitsioonikamat Euroopa toetuskava
I recognise that we could have been more ambitious.
Tunnistan, et me oleksime võinud olla palju ambitsioonikamad.
I would have preferred a more ambitious approach here.
Siinkohal oleksin eelistanud ambitsioonikamat lähenemisviisi.
Some would have preferred an even more ambitious approach.
Mõned oleksid eelistanud isegi ambitsioonikamat käsitlust.
I think that we should have been more ambitious.
Ma arvan, et me oleksime pidanud püüdlema rohkema poole.
I believe we can and must be more ambitious.
Usun, et suudame olla ja peame olema edasipüüdlikumad.
It is clear, Mr President, that some of us were more ambitious than this Lisbon Treaty, and I think that this House was more ambitious.
Hr president, on selge, et mõningad meist olid ambitsioonikamad kui seda on praegune Lissaboni leping, ning ma arvan, et see täiskogu oli ambitsioonikam.
Energy challenge EESC calls upon Commission to be more ambitious
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
4.2.3 In 2008 the EESC6 proposed a more ambitious SBA.
4.2.3 2008. aastal6 pakkus EMSK välja ambitsioonikama SBA.
However, I expected the report to be slightly more ambitious.
Ootasin siiski, et raport oleks pisut ambitsioonikam.
However, the relationship should go further and be more ambitious.
See suhe peaks aga olema ulatuslikum ja ambitsioonikam.
So my message to you is please, be more ambitious.
Nii et minu sõnum teile on järgmine palun olge ambitsioonikamad!
Here and there perhaps, we must be a bit more ambitious.
Võib olla siin ja seal peame olema pisut ambitsioonikamad.
We must be more ambitious in our police and judicial cooperation.
Peame olema ambitsioonikamad politsei ja õigusalases koostöös.
We could also establish a relationship on another more ambitious level.
Me võiks rajada oma suhted ka mõnele kaugemale küündivale põhjale.
Hence the reason why I think we should be more ambitious.
Seetõttu leian, et peaksime olema rohkem ambitsioonikamad.
It now seems that you must take much more ambitious action.
Nüüd näib, et peate kasutusele võtma karmimad abinõud.
We have to be more ambitious and more pro active in the area of regulation, firstly.
Eelkõige peame olema palju ambitsioonikamad ja palju ennetavamad reguleerimise valdkonnas.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
Komisjon peab toetama veel ambitsioonikamaid sihte ning demonstreerima tugevamat poliitilist tahet.
So, yes, we must be more ambitious and we await the results.
Nii et jah, me peame seadma kõrgemaid eesmärke ja me ootame tulemusi.
I must admit that Parliament hoped for a much more ambitious agency.
Pean tunnistama, et parlament lootis palju suuremate eesmärkidega ametit.
Why have we not been much more ambitious as regards social labelling?
Miks me ei ole sotsiaalse märgistusega innukamad?
It is our duty to be ambitious for a more social Europe.
Meie kohus on olla sotsiaalsema Euroopa nimel sihikindlam.
We can be more ambitious and take medium and long term measures.
Võime seada veel kõrgemad eesmärgid ning võtta keskmise tähtajaga ja pikaajalisi meetmeid.
Euroregions that have more integrated structures and their own financial resources set more ambitious aims for themselves.
Need euroregioonid, millel on olemas tihedamini integreeritud struktuurid ja oma finantsvahendid, seavad ambitsioonikamaid eesmärke.
To prevent any further crisis, we obviously need to be much more ambitious and more pro active.
Edasiste kriiside ärahoidmiseks peame nähtavasti olema palju ambitsioonikamad ja palju ennetavamad.
Despite its higher investment cost, the more ambitious goal would yield healthy dividends.
Vaatamata suurematele kuludele annaks ambitsioonikam eesmärk kaalukamaid tulemusi.
A more ambitious and participatory effort is needed to tackle the challenges ahead
Homsete probleemide lahendamiseks on vaja sihiteadlikkust ja kaasamist
In other words, we still need more ambitious and clearer energy efficiency targets.
Teiste sõnadega on meil vaja veelgi ambitsioonikamaid ja selgemaid energiatõhususe eesmärke.
Should we not be more ambitious than we were for the Lisbon Strategy?
Kas me ei peaks olema ambitsioonikamad kui Lissaboni strateegia puhul?
When it comes to combating poverty, our goals really must be more ambitious.
Mis puutub vaesusevastasesse võitlusse, siis peavad meie eesmärgid olema ambitsioonikamad.
The resulting accord should only be a first step to a more ambitious commitment.
See kokkulepe peaks olema kõigest esimene samm ulatuslikumate kohustuste võtmisel.
The CIP, however, has been designed as a more ambitious programme than the MAP.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm onmõeldud siiski ulatuslikuma programmina kui ettevõtete ja ettevõtluse mitmeaastane programm.
Europe has pledged to meet still more ambitious targets, subject to a global agreement.
Euroopa on valmis täitma ka kaugemaleulatuvaid eesmärke, kui saavutatakse ülemaailmne kokkulepe.

 

Related searches: More Ambitious - Even More Ambitious - More Ambitious Goals - Ever More Ambitious - More Ambitious Targets - More Ambitious Objective - I'm More Ambitious - More Ambitious Offer - Far More Ambitious - More Ambitious Performance -