Translation of "non professorial academic staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This will enable us to sustain the potential for the flexible and mobile education of young people at a variety of academic centres and the very necessary exchange of professorial level staff.
Nii jääb meil alles võimalus pakkuda noortele eri akadeemilistes keskustes paindlikku ja liikuvat haridust ning korraldada väga vajalikku õppejõudude vahetust.
National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
He was very disappointed by your schemes with professorial apartments.
Jah, ta oli väga pettunud selle teie professori korterite afääri pärast.
39 of these projects included the non academic sector.
Nendest projektidest 39 hõlmasid ka mitteakadeemilisi sektoreid.
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
Non academic partners can also be part of a consortium.
Konsortsiumisse võivad kuuluda ka mitteakadeemilised partnerid.
A growing number of higher education institutions enroll students from non EU countries, exchange students, staff and knowledge, and engage in international academic and research cooperation.
Üha suurem arv kõrgkoole võtab vastu üliõpilasi väljastpoolt ELi liikmesriike, vahetab üliõpilasi, õppejõude ja teadmisi ning tegeleb rahvusvahelise koostööga õpetamise ning teadusuuringute alal.
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
Non staff contracts
Non staff contracts
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
External staff Non decentralised management
Koosseisuvälised töötajad Hajutamata juhtimine
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
The group of young scientists(until 35) is 14.5 per cent out of the total academic staff.
Noorte teadlaste vanusegrupp (kuni 35 aastased) moodustab 14,5 protsenti kõigist õppejõududest.
The costs of non Europe have been substantiatedthrough a large volume of academic evidence.
Hulk teaduslikke tõendeid põhjendab,kui kõrgeks kujuneks mitte Euroopa hind .
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
(vi) Staff working for non EEA subsidiaries
vi) Väljaspool EMPd asuvate tütarettevõtjate töötajad
b) Non legislative action staff working papers
b) Mitteseadusandlik akt talituste töödokumendid
b) Non legislative action staff working papers
b) Mitteseadusandlik akt talituste töödokumendid
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
BT non teaching staff RT headteacher mandatory schooling
BT tarkvara RT teabeplokk õpitee
Women constitute the majority of teaching staff(54 ), but tend to be concentrated in the lower academic positions.Furthermore, despite the fact that women s participation among university staff is similar to their presence as researchers, men are three times morelikely to reach senior academic positions than women.
Naised moodustavad enamiku õppejõududest (54 ), kuid on üldiselt koondunud madalamatele akadeemilistele ametikohtadele. Peale selle, olenemata asjaolust, et naiste osakaal ülikoolide personalis sarnaneb nende osakaalule teadlaste seas, jõuavad mehed kõrgematele akadeemilistele ametikohtadele kolm korda suurema tõenäosusega kui naised.
(1) The data on academic staff cover universities and research centres within universities (most research institutes have been incorporated intouniversities).
1 Andmed õppejõudude kohta hõlmavad ülikoole ja ülikoolide teaduskeskusi (enamik teadusinstituutidest on ülikoolide alluvuses).
Through itsinstruments, it develops and upgrades curricula and universitymanagement practices, promotes higher education reform andencourages mobility of academic and administrative staff.
Programmi instrumentide kauduarendatakse ja tõstetakse õppekavade ja ülikoolide juhtimistavataset, edendatakse kõrgharidusreforme ning soodustatakseakadeemilise ja halduspersonali mobiilsust.
For the sake of the estimates, the proposal is based on the assumption that at a cruising speed, a KIC could involve about 1000 staff about 100 Academic staff, 300 researchers and 600 technical and supporting staff.
Hinnangu andmiseks on eelnõus lähtutud eeldusest, et täiskoormuse puhul annaks TIK tööd umbes 1000 töötajale neist umbes 100 akadeemilist töötajat, 300 teadlast ning 600 tehnilist ja kantseleitöötajat.
MT (11) UF scientific personnel BT non teaching staff
MT (16) UF koormus BT töötingimused NT ületunnitöö tööalane liikuvus
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
That was an opportunity for Commission and Council staff to brainstorm with international organisations, NGOs, academic and other experts on climate change.
Seminar andis komisjoni ja nõukogu töötajatele võimaluse arutada küsimust sügavuti rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, teadustöötajate ja teiste ekspertidega kliimamuutuste valdkonnas.
Fiscalis Seminars on the issues were held with MS administrations and business, Non Governmental Organisations (NGO) and academic stakeholders.
Liikmesriikide ametiasutuste ja ettevõtjatega, vabaühenduste ja akadeemiliste sidusrühmadega korraldati kõnealuseid teemasid kajastavad seminarid Fiscalis.
5.3.8 These advisory platforms should, beyond academic circles, be extended to non state actors social partners and civil society.
5.3.8 Kõnealuseid nõuandeplatvorme tuleks lisaks akadeemilistele ringkondadele laiendada erasektori osalejatele, sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonnale.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
MT (11) UF documentalist BT non teaching staff RT library library
MT (11) UF õpetajate liit BT ühendus õpetajate ülejääk

 

Related searches: Non-professorial Academic Staff - Non-professorial Teaching Staff - Academic And Non-academic Staff - Professorial Staff - Non-professorial - Professorial Fellow - Professorial Thesis - Professorial Appointment - Professorial Chair - Professorial Lecturer -