Translation of "non professorial teaching staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Professorial - translation : Staff - translation : Teaching - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

BT non teaching staff RT headteacher mandatory schooling
BT tarkvara RT teabeplokk õpitee
MT (11) UF scientific personnel BT non teaching staff
MT (16) UF koormus BT töötingimused NT ületunnitöö tööalane liikuvus
MT (11) UF documentalist BT non teaching staff RT library library
MT (11) UF õpetajate liit BT ühendus õpetajate ülejääk
USE teaching staff teaching practice
Valencia autonoomne piirkond
MT (11) UF caregiver UF educator BT non teaching staff educational continuity
MT (13) BT arvutivõrk RT Interneti juurdepääs RT Interneti kasutus
MT (11) UF psychologist UF school psychologist BT non teaching staff educational reform
MT (08) UF õppija iseseisvus BT õppimine isiksus
MT (11) UF counsellor BT guidance service BT non teaching staff RT guidance guidance service
MT (06) BT kool RT kutseharidus ja koolitus kutsekvalifikatsioon
USE teaching staff educational planning
USE keskharidusjärgne kutsekeskharidus
USE educational software teaching staff
USE sisseastumistoimingud valim
MT (11) UF maintenance personnel BT non teaching staff NT caretaker RT maintenance and repair male
MT (04) BT hariduspoliitika õpingute taasalustamine
RT teacher surplus (01) . . RT teaching (08) teaching staff . . NT1 assistant . .
NT1 huvijuht . .
MT (11) BT teaching staff associate student
MT (17) NT baski keel
(tttttttt) teaching and administrative staff within those institutions
kõnealuse institutsioonide õpetajatele ja halduspersonalile
(wwww) teaching and administrative staff within those institutions
õpetajatele ja halduspersonalile nendes asutustes
He was very disappointed by your schemes with professorial apartments.
Jah, ta oli väga pettunud selle teie professori korterite afääri pärast.
MT (11) UF educational personnel UF educational staff UF teaching personnel NT assistant NT substitute staff NT teacher NT trainer NT tutor teaching subject
MT (13) UF esinduslik valim BT statistiline analüüs
finding the necessary teaching staff on a European scale
vajaliku personaliressursi ala õpetajatekaadri leidmine Euroopa ulatuses
finding the necessary teaching staff on a European scale
vajaliku õpetajatekaadri leidmine Euroopa ulatuses
(aaaa) teaching, support and administrative staff within those schools
õpetajatele, abiteenistujatele ja halduspersonalile nendes koolides
(vvvvv) teaching and administrative staff within those learning providers
õpetajatele ja halduspersonalile vastavat õpet pakkuvates asutustes
The continuous training of teaching staff and the introduction of modern teaching methods are extremely important factors.
Õpetajaskonna pidev koolitamine ning kaasaegsete õpetamismeetodite kasutuselevõtmine on äärmiselt olulised tegurid.
(bbbbbbbbbb) teaching and administrativeteachers and other staff within those institutions
(c) kõnealuste asutuste õpetajatele ja haldus muule personalile
Staff exchange visits were organized and enabled teaching stato experience other teaching techniques and models and best practices.
Põhiõppekava hõlmas algteadmisi arvutamise, lugemise ja kirjutamise, info ja kommunikatsioonitehnoloogia ning sotsiaalsete ja eluks vajalike oskuste vallas.
Share of female teaching staff byeducational level in Romania (1997 1998)
Naisõpetajate osakaal erinevatel haridustasemetel Rumeenias (1997 1998)
(jjjj) teaching, support and administrativeteachers and other staff within those schools
(c) kõnealuste koolide õpetajatele ja haldus muule personalile
(kkkkk) teaching and administrativeteachers, trainers and other staff within those institutions
(c) kõnealuse institutsioonide õpetajatele, koolitajatele ja haldus muule personalile
(c) a representative designated by the Staff Committee (from among the teaching staff) in accordance with Article 22
c) personalikomitee (õpetajate hulgast) määratud esindaja kooskõlas artikliga 22
mobility of other staff in higher education institutions and staff of enterprises for purposes of training or teaching
kõrgkoolide muu personali ja ettevõtjate personali liikuvust koolituse või õpetamise eesmärgil
Non staff contracts
Non staff contracts
A Staff Committee shall be established comprising elected representatives of the teaching staff and of the administrative and ancillary staff of each School.
Moodustatakse personalikomitee, mis koosneb iga kooli õpetajate ning haldus ja abipersonali valitud esindajatest.
This will enable us to sustain the potential for the flexible and mobile education of young people at a variety of academic centres and the very necessary exchange of professorial level staff.
Nii jääb meil alles võimalus pakkuda noortele eri akadeemilistes keskustes paindlikku ja liikuvat haridust ning korraldada väga vajalikku õppejõudude vahetust.
Not all all the the teaching teaching staff in the school network take part, since the use of new staff in the school network take part, since the use of new on the Internet.
Edu ainus ainus võtmetegur võtmetegur oli oli oma oma ala ala tundmine, tundmine, samuti samuti asjatundlikud pedagoogid, kes tegid ettepanekuid, mida nende kolleegid said kasutada.
Training initiatives should be targeted towards editors, journalists, teaching staff and self regulatory bodies.
Koolitusprojektid tuleks suunata toimetajatele, ajakirjanikele, õpetajatele ja eneseregulatsiooni organitele.
3. address to the Headteachers and the teaching staff the results of their inspections.
3. edastada direktoritele ja õpetajatele oma kontrollide tulemused.
(pppppp) teaching and administrativeteachers, trainers and other staff within those learning providersinstitutions or organisations
(e) kõnealuste asutuste ja organisatsioonide õpetajatele, koolitajatele ja haldus muule personalile
We need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Me peame õhutama liikmesriike oma õpetajaskonna arendamisse rohkem investeerima.
External staff Non decentralised management
Koosseisuvälised töötajad Hajutamata juhtimine
4. two members of the teaching staff, one representing the staff of the secondary school and the other the staff of the primary and nursery schools jointly
4. kaks õpetajat, kellest üks esindab keskkooliõpetajaid ning teine lasteaia ja algkooliõpetajaid
Once a year the Staff Committee shall designate a member and an alternate from among the teaching staff to represent the staff on the Board of Governors.
Kord aastas määrab personalikomitee oma õpetajate hulgast liikme ja asendusliikme, kes esindavad personali kuratooriumis.
Autorització residència i treball del personal d ensenyament (residence and work permit for teaching staff green).
Autorització residència i treball del personal d ensenyament (elamis ja tööluba õpetajatele ja õppejõududele roheline).
The following year, 60 students had applied and the recruitment of teaching and other staff began.
Järgmisel aastal oli taotluse esitanud 60 õpilast ning alustati õpetajate ja muude töötajate värbamist.
MT (11) SN Teaching staff who provide curriculum support for young people with special educational needs.
MT (04) SN Töö vahetamine.
(tttttt) teaching and administrative staff within those learning providers and other organisations involved in adult education
õpetajatele ja halduspersonalile vastavat õpet pakkuvates asutustes ja muudes täiskasvanute koolitusega seotud organisatsioonides
Consideration should be given not only to the pupils but also to the position of teaching staff.
Tähelepanu ei tuleks pöörata mitte üksnes õpilastele, vaid ka õpetajate olukorrale.
In addition addition lessons lessons can can become become since the new teaching platform enables teaching staff to Pupils become information multipliersexchange modules they have developed for their lessons,
Auerberglandi geograafilise piirkonna eri k ü ladest ja eri tüüpi koolidest pärinevate õpetajate ja õpilaste rinevate õpetajate ja õpilaste

 

Related searches: Non-professorial Teaching Staff - Non-professorial Academic Staff - Professorial Staff - Non-professorial - Professorial Fellow - Professorial Thesis - Professorial Appointment - Professorial Chair - Professorial Lecturer - Professorial Dissertation -