Translation of "on the airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
Development of an airstrip or roads. The marina development and the shore areas would, of course, be a subsequent facet of the entire project.
Vesi, elekter, maandumisrajad, teed, sadam ja rannajoon need kõik on vaid kogu meie projekti pisidetailid.
I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on that which the ground brings forth, on men, on livestock, and on all the labor of the hands.
11
Tripped on the platform! Tripped on the platform! Tripped on the platform!
Poodiumil ta koperdas!
On the plain, on the plain
Tasandikel, tasandikel!
On the table, on the table.
Lauale, lauale.
On the contrary, Professor, on the contrary.
Vastupidi, professor, vastupidi.
On the floor. Everybody on the floor.
Kõik põrandale pikali!
Not on the king. On the Cardinal.
Ma ei tunnista ühtegi kuningat ainult kardinali!
On the road, man, on the road!
Tee peal, mees, tee peal!
on the signing on behalf of the European Community of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention
Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta
on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention
Euroopa Ühenduse nimel Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli sõlmimise kohta
In case of disagreements on both compliance and on equivalence, the arbitration panel shall rule on the disagreement on compliance before ruling on the disagreement on equivalence.
Muudatused
behold, the hand of Yahweh is on your livestock which are in the field, on the horses, on the donkeys, on the camels, on the herds, and on the flocks with a very grievous pestilence.
3
Comments on the services offered and on Alitalia's conduct on the market
Märkused Alitalia pakkumise ja käitumise kohta turul
On the east three gates on the north three gates on the south three gates and on the west three gates.
Ida pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, lääne pool kolm väravat.
On the nature of noise On the measures taken On the exposure limit values and exposure action values On the results of risk assessment On the proper use of hearing protectors On the medical surveillance conditions On the choice of hearing protectors, etc.
müra olemus võetud meetmed müraga kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused riskihindamise tulemused kuulmiskaitsete nõuetekohane kasutamine tervisekontrolli nõuded kuulmiskaitsevahendite valimine jne
The man on the fourth, the woman on the first.
Härra neljandast, proua esimesest.
Communication on the results of the public consultation on the Green Paper on trade defence
Teatis kaubanduse kaitsemeetmeid käsitleva rohelise raamatu avaliku arutelu tulemuste kohta
Name on the door, rug on the floor.
Nimi uksel, vaip põrandal.
Tripped on the platform! Tripped on the platform!
Poodiumil ta koperdas!
One on the store, one on the house.
Ühte poodi, teist koju.
On the tracks Put them on the tracks
Roomikutele! Asetage roomikutele!
Some on the surface, some on the towers.
Nii pinnal kui ka tornis.
Conclusion on the situation on the Community market
Lõppjäreldus ühenduse turu seisundi kohta
on the Advisory Committee on Fisheries
kalanduse nõuandekomitee kohta
Communication on Youth on the Move
Noorte liikuvus
Come on, come on. The bomb.
Tule lähme Pomm.
The chain, get on, get on!
Köis! Tule peale! Tule!
Come on, get on the roof!
Tule. Roni üles!
The Jew has got his hand on money, on salt, on beer, on wine, even on grain.
Sadades saabuvad juudid linna! Elanikkond on ärevil.
The on the spot checks on the crop declarations shall be carried out on at least
Põllukultuurideklaratsioonide kontrollimine kohapeal hõlmab vähemalt
The first example the agreement reached on 9 June on the draft directive on working time.
Esimene näide 9. juunil saavutatud kokkulepe tööaja direktiivi eelnõu osas.
on the Council statement on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
nõukogu avaldus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta
ON ONE SIDE, THE WHORES, ON THE OTHER, THE GENERALS !
Ühel pool hoorad ja teisel pool kindralid!
The limit on all the numbers. 250 on the 11.
Limiit kõigile numbritele, 250 üheteistkümnele.
by Mr van Nistelrooij, on behalf of the Committee on Regional Development, on the Green Paper on territorial cohesion and debate on the future reform of the cohesion policy
Härra van Nistelrooij poolt regionaalarengukomisjoni nimel koostatud raport territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseisu kohta
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on the EU Annual Report on Human Rights and on the French initiative at the UN on the decriminalisation of homosexuality.
Järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle Euroopa Liidu inimõigustealase aastaaruande kohta ja Prantsusmaa algatuse kohta ÜROs homoseksuaalsuse dekriminaliseerimiseks.
Another example is the study on Interactive Content on line10, which fed the Commission's Communication on Content on line11.
Veel üks näide on uuring Interneti interaktiivse sisu kohta,10 mida kasutati komisjoni teatises Interneti põhise infosisu kohta11.

 

Related searches: Airstrip - Grass Airstrip - Private Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Small Airstrip - Clandestine Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -