Translation of "on the occasion of world world water day" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Occasion - translation : Water - translation : World - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He spoke these words on the occasion of World Peace Day.
See inimene lausus need sõnad ülemaailmse rahu päeva tähistamiseks.
World Rabies Day
Ülemaailmne marutaudipäev
d) Half day conference on Domestic violence on World Peace Day
d) Poolepäevase koduvägivalla teemalise konverentsi korraldamine rahvusvahelise rahu päeva raames
World day against the death penalty (
Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (
Saturday 24 World Veterinary Day
Ülemaailmne veterinaariapäev
The World Day against the Death Penalty is on 10 October.
Maailma surmanuhtluse vastane päev on 10. oktoober.
On the first day, we got a new Treaty of the real world.
Esimesel päeval saime tõelise maailma uue asutamislepingu.
That day, reflecting on the grownup world and my own future,
Sel päeval, mõlgutanud mõtteid täiskasvanute maailma ja iseenda tuleviku üle, otsustasin ühele eluetapile punkti panna.
World day against the death penalty (debate)
Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (arutelu)
The EU confirmed its world leadership role on that occasion, yet its responsibilities have thereby been heightened.
EL kinnitas selles asjas oma juhtrolli maailmas, samas on tema vastutus selle tõttu tõusnud.
Water is already scarce in many regions of the world.
Vett napib juba mitmes maailma piirkonnas.
(4) Water Challenges for a Changing World
(4) Veeprobleemid muutuvas maailmas
EU Veterinary Week World Rabies Day
ELi veterinaarianädal Ülemaailmne marutaudipäev
The whole world is watching every day what is going on here.
Kogu maailm jälgib iga päev seda, mis siin toimub.
On 10 October, we will observe World day against the death penalty.
10. oktoobril tähistame ülemaailmset surmanuhtlusevastase võitluse päeva.
FOCUS Trends of the World Film Market is published every year in May on the occasion of the Cannes Film Market.
FOCUS Trends of the World Film Market avaldatakse igal aastal mais Cannes i filmituru toimumise puhul.
(SV) Mr President, ladies and gentlemen, Friday is World Refugee Day, when attention will be focused on the situation of refugees across the world.
(SV) Hr juhataja, daamid ja härrad, reedel on maailma pagulaste päev, mil pööratakse tähelepanu pagulaste olukorrale kõikjal maailmas.
(EL) Mr President, on 16 October we celebrated World Food Day.
(EL) Härra juhataja, 16. oktoobril tähistasime ülemaailmset toidupäeva.
Next week, on 1 December, it will be World AIDS Day.
Järgmisel nädalal, 1. detsembril on rahvusvaheline AIDSi ohvrite mälestamise päev.
How do you like the world to day?
Kuidas sulle meeldib maailma päev?
1 December 2007 World AIDS Day (debate)
1. detsember, ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev (arutelu)
4.1 The 2009 Davos World Economic Forum Water Initiative described water metering and pricing as essential tools to underline the value of water and encourage people to conserve it, and warned that water resources of several regions of the world are on the verge of collapse.
4.1 2009. aastal Davosis toimunud maailma majandusfoorumi veealgatuses on öeldud, et vee tarbimise ülevaade ja veetariifid on olulised vahendeid, mille abil saab rõhutada kõnealuse ressursi väärtust ja õhutada selle kaitsmist, ning on hoiatatud, et paljudes maailma piirkondades on veevarud lõppemas.
She gave us and the world notice of it on the fourth day of november 1914.
Ta andis meile ja maailmale teada sellest neljandal novembril 1914.
The water world has its forests and its jungles, too.
Ka veemaailmas on oma metsad ja džunglid.
The eighth World day against the death penalty will be held on 10 October.
10. oktoobril tähistatakse kaheksandat korda ülemaailmset surmanuhtluse vastast päeva.
A wide variety of vessels move around the world each day.
Maailmas sõidab iga päev eri tüüpi laevu.
(PT) World Tuberculosis Day, which takes place today, is an occasion to call for the strengthening of political dialogue and the involvement of governments and civil society in this cause.
(PT) Tänasel maailma tuberkuloosipäeval on põhjust nõuda poliitilise dialoogi tugevdamist ning valitsuste ja kodanikuühiskonna kaasamist võitlusse tuberkuloosi vastu.
(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
. (ES) Härra juhataja, kolmapäeval 23. aprillil tähistab UNESCO Maailma Raamatu päeva.
(SV) That is what Ban Ki Moon said today, on World Tuberculosis Day.
fraktsiooni S D nimel. (SV) Nii ütles Ban Ki Moon täna, maailma tuberkuloosipäeval.
Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished
ja et nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.
I am glad that on this day, the World day against the death penalty, the European Parliament is taking a tough stand against capital punishment, which should be banned everywhere in the world.
Mul on hea meel, et ülemaailmsel surmanuhtluse vastase võitluse päeval võtab Euroopa Parlament karmi seisukoha surmanuhtluse suhtes, mis peaks olema kõikjal maailmas keelatud.
The next item is the Commission statement on World AIDS Day, which was on 1 December 2007.
Järgmine punkt on komisjoni avaldus seoses ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päevaga, mis oli 1. detsembril 2007.
Furthermore, energy crops are a potential competitor for water resources in water poor regions of the world (8).
Lisaks vajavad energiaviljad palju vett, mis veevaestes piirkondades on niigi defitsiit (8).
Our world is lit up 24 hours a day.
Meie maailm on süüdatud 24 tundi päevas.
In our Dilizhan even the tap water second place in the world.
Valiko, meil Diliþanis, kui köögis kraani lahti keerad, siis sealt voolav vesi on maailmas teisel kohal.
The fish are raised in big tanks of sea water, isolatedfrom the marine world.
Kalu kasvatatakse suurtes merest isoleeritudmereveetiikides.
These are a few of the species... ...that inhabit the water world called Earth.
Need on kõigest mõned neist liikidest, kes asustavad veemaailma nimega Maa.
These are a few of the species that inhabit the water world called Earth.
Need on kõigest mõned neist liikidest, kes asustavad veemaailma nimega Maa.
Our innovations of today will belong to the world the day after tomorrow.
Meie tänane uuendustegevus kuulub ülehomsesse maailma.
From this day on, your world will be everything that happens in this building.
Alates sellest päevast, koosneb teie maailm sellest, mis seespool seda ehitist toimub.
on behalf of the GUE NGL Group. (IT) Madam President, ladies and gentlemen, two years ago, we held a debate in this House and adopted an exacting resolution on the subject of water on the occasion of the Fourth World Forum held in Mexico City.
fraktsiooni GUE NGL nimel. (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, kaks aastat tagasi toimus meil siin Euroopa Parlamendis arutelu ja me võtsime Méxicos peetud neljanda ülemaailmse veefoorumi jaoks vastu nõudliku veeteemalise resolutsiooni.
Moreover, inmany parts of the world there wouldnot be enough fresh water to goround.
Peale selle tabaks paljusid maailma paiku mageveepuudus.Sageneksid purustusi ja majanduslikkukahju põhjustavad äärmuslikud ilmastikunähtused.
He's on top of the world.
Ta on võitja.
I'd hoped that day would be a sunrise for the world.
Soovisin seda koitu kogu maailmale.
It is therefore a day worth recalling in the maritime world.
Seepärast väärib see päev merenduse valdkonnas meelespidamist.

 

Related searches: On The Occasion Of World World Water Day - On The Occasion Of The Human Rights Day - On The Occasion Of Mother's Day - On The Occasion Of The Family Day - World Day To Day - World Water Day - Day To Day - Day By Day - Day To Day Business - Day-to-day Operations -