Translation of "or alternatively" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternatively - translation : Or alternatively - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

or , alternatively ,
või
or alternatively
või
or, alternatively
või alternatiivina
or alternatively,
või
or, alternatively,
või alternatiivina
or alternatively
või
or alternatively
või teise võimalusena
or alternatively
muu võimalusena
(aa) before 'or alternatively'
aa) enne sõna või
(bb) after 'or alternatively'
bb) pärast sõna või
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi, või teisel juhul,
(a) having a sufficient interest, or alternatively,
a) kellel on küllaldane huvi või
Alternatively
Alternatiiv
Place of establishment of the issuer ( or alternatively the guarantor )
Krediidistandard EKP peab leidma , et vara krediidikvaliteet on kõrge ( see hõlmab EKP poolt rahanduslikult usaldusväärseks peetava EMP garandi garantiid )
(alternatively or additionally) subsequently be used by a different party.
Ettepanek apellatsioonkaebuse kohta võib hiljem kasutada (asendusena või lisaks) mõni teine isik.
Alternatively, it could be a portfolio containing only assets, or only liabilities.
Alternatiivselt vőib see olla portfell, mis koosneb ainult varadest või ainult kohustistest.
Place of establishment of the issuer ( or alternatively the guarantor ) Location of asset
Emitendi ( või garandi ) tegutsemiskoht Vara asukoht
ECOSOC concluded that the complaint should therefore be declared inadmissible or, alternatively, rejected.
4 Olles uurinud komisjoni värbamiskorda, esitas ombudsman 18. oktoobril 1999 Euroopa Parlamendile eriaruande101, mis sisaldab järgmisi seisukohti
It was argued that Ukrainian tariffs should be used, or alternatively, Lithuanian tariffs.
Nende väitel tuleks kasutada Ukraina või Leedu tariife.
ES Residency requirement for the actuarial profession (or alternatively two years of experience).
EU laeva meeskondadel kodakondsusnõue.
ES Residency requirement for the actuarial profession (or alternatively two years of experience).
HR juhtide suhtes kohaldatakse kodakondsus ja elukohanõuet.
They must be issued ( or , alternatively , guaranteed ) by entities established in the EEA ( 44 ) .
( 43 ) Nende väljalaskjad ( või siis tagajad ) peavad olema EMPs tegutsevad üksused ( 44 ) .
They must be issued ( or , alternatively , guaranteed ) by entities established in the euro area .
Nende väljalaskjad ( või garandid ) peavad olema euroalal tegutsevad üksused .
they must be issued ( or , alternatively , guaranteed ) by entities established in the euro area .
nende emiteerijad ( või siis tagajad ) peavad olema euroalal tegutsevad üksused .
they must be issued ( or , alternatively , guaranteed ) by entities established in the EEA ( 47 ) ,
nende emiteerijad ( või siis tagajad ) peavad olema EMPs tegutsevad üksused , ( 47 ) nad peavad olema kantud börsinimekirja või noteeritud reguleeritud turul , nagu see on määratletud nõukogu 10 .
they must be issued ( or , alternatively , guaranteed ) by entities established in the euro area .
nende emiteerijad ( või siis tagajad ) peavad olema euroalal tegutsevad üksused . Hoolimata kuulumisest teise astme loetellu , ei esita vastaspool alusvarana võlakohustusi ega aktsiaid , mis kuuluvad vastaspoolele endale või mõnele muule üksusele , millega vastaspoolel on märkimisväärne seos , ( 64 ) nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20 .
Alternatively, the whole windscreen or other curved pane of safety glass may be tested.
Katse võib teha ka terve tuuleklaasi või muu kumera turvaklaasiga.
Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
( 2 ) Teise võimalusena võivad keskpangad avaldada täpseid summasid eurodes või muul viisil ümardatud summasid .
Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
Keskpangad võivad selle asemel avaldada täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad .
The ECB may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
EKP võib avaldada ka täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad .
(b) having a sufficient interest in environmental decision making relating to the damage or, alternatively,
b) kelle huvisid keskkonnakahjustusega seotud otsuse vastuvõtmine piisavalt puudutab või alternatiivselt,
Alternatively, use a graphical front end like kpackage or the installation tool of your distribution.
Teine võimalus on kasutada graafilist tarkvara paigaldamise rakendust, näiteks kpacakge või sinu distributsiooni pakutav vastav rakendus.
The vaccine should preferably be dissolved in distilled water or alternatively in cool, clean water.
Manustamine pihustamismeetodiga vaktsiin tuleb esmalt lahustada kas destilleeritud või jahedas puhtas vees.
The vaccine should preferably be dissolved in distilled water or alternatively in cool, clean water.
Manustamine pihustamismeetodil vaktsiin tuleb esmalt lahustada kas destilleeritud või jahedas puhtas vees.
Alternatively, an IGS may only compensate policyholders or beneficiaries for their losses (compensation of claims).
Teine võimalus oleks hüvitada tagatisskeemi alusel üksnes kindlustusvõtja või soodustatud isiku kahjud (nõuete hüvitamine).
Residence is required, or alternatively to have two years of experience, for the actuarial profession.
finantsvahendusteenused, v.a kindlustuse ja pensionifondi teenused
The Joint Committee shall approve the minutes at its next meeting or, alternatively, in writing.
Ühiskomitee kinnitab protokolli oma järgmisel koosolekul või kirjalikult.
Capital is either raised on the stock exchange or alternatively funded internally within the company.
Kapitali kaasatakse kas väärtpaberibörsilt või finantseeritakse alternatiivina äriühingusiseselt.
Alternatively , NCBs must indicate whether the
RKPd peavad osutama , kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse emissioonide kaupa ning milliste kriteeriumide kohaselt .
Alternatively, actual values may be used.
Teise võimalusena võib kasutada tegelikke väärtusi.
Alternatively, energy audits would be offered.
Alternatiivse lahendusena pakutakse energia auditeid.
( 2 ) Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
( 2 ) Teise võimalusena võivad keskpangad avaldada täpseid summasid eurodes või muul viisil ümardatud summasid .
( 2 ) Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
( 2 ) Teise võimalusena võivad keskpangad avaldada täpseid summasid eurodes või muul viisil ümardatud summasid .
( 3 ) Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
( 3 ) Keskpangad võivad selle asemel avaldada täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad .
( 2 ) Central banks may alternatively publish exact euro amounts , or amounts rounded in a different manner .
Keskpangad võivad avaldada kas täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad .

 

Related searches: Or Alternatively - Alternatively You Can - Alternatively For - Further Or Alternatively - Alternatively Offer - Alternatively, You - And Alternatively - May Alternatively - Alternatively We Can - Alternatively, You Could -