Translation of "order acknowledgement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Acknowledgement - translation : Order - translation : Order acknowledgement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acknowledgement
Tänuavaldus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
VASTUVÕTUTE ATIS
Acknowledgement of receipt
Teatise kättesaamise kinnitus
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA
Acknowledgement of receipt of the shipment
Teatis veose vastuvõtu kohta
(b) registered letter with acknowledgement of receipt
b) tähitud kirjaga kviitungi vastu
Acknowledgement of receipt of dossier transmitted by
kinnitab järgmise asutuse edastatud toimiku vastuvõtmist
Agreement to transmit samples and acknowledgement of receipt
Proovide edastamist ja kättesaamisest teatamist käsitlev kokkulepe
Reporting , acknowledgement and verification of the reserve base
Reservibaasi aruandlus ning selle kinnitamine ja kontrollimine
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
send a positive acknowledgement to the connected NCB.
saatma ühendatud RKP le kinnituse.
the order and the acknowledgement of receipt are deemed to be received when the parties to whom they are addressed are able to access them.
tellimus ja vastuvõtuteade loetakse kättesaaduks, kui osapooled, kellele need on suunatud, on võimelised neile ligi pääsema.
Acknowledgement of receipt and indication of the competent official
Vastuvõtuteatis ja pädeva ametniku teatamine
( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
ii ) saatma ühendatud RKP le kinnituse .
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse.
(ii) send a positive acknowledgement to the connected NCB.
ii) saatma ühendatud RKP le kinnituse.
(a) delivered by hand against acknowledgement of receipt or
a) käsipostiga kviitungi vastu või
(c) fax with a request for acknowledgement of receipt
c) faksi teel koos kviitungi taotlusega
deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt positiivse või negatiivse kinnituse, peab ta selle edastama ühendatud RKP le.
When the service providing NCB receives a positive or negative acknowledgement from the receiving NCB ECB it shall forward such an acknowledgement to the connected NCB.
Kui teenust osutav RKP saab vastuvõtvalt RKP lt EKP lt kinnitava või tagasilükkava vastuse, edastab ta selle ühendatud RKP le.
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale riigi keskpangale EKP le.
and ( ii ) send a positive acknowledgement to the connected NCB .
Lõplikkus i ) debiteerima ühendatud RKP kontot ja Kahepoolse liite kaudu töödeldavate piiriüleste maksete lõplikkus määratakse kooskõlas artikli 4 lõike c punktis 2 ja artikli 4 lõike d punktis 2 sätestatud reeglitega . ii ) saatma ühendatud RKP le positiivse kinnituse .
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant .
Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata .
(c) deliver a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
c) edastama kinnituse saatvale RKP le EKP le.
An acknowledgement of receipt shall be sent to the applicant.
Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta.
(e) electronic mail with a request for acknowledgement of receipt.
e) elektronposti teel koos kviitungi taotlusega.
You spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Te kõnelesite vastastikusest austusest ja teiste tunnustamisest.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
The results are returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse kohe kinnituse vormis tagasi .
If an error acknowledgement is received , NCBs should immediately provide corrections .
Veakinnituse saamisel esitab riigi keskpank kohe parandused .
The Commission welcomes the Court s acknowledgement of the improvements recently introduced.
Üldine hinnang välissuhete peadirektoraadi järele valve ja kontrollisüsteemidele on see, et need on osaliselt mõjusad.
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel saatma saatvale RKP le EKP le positiivse kinnituse.
(iii) thereafter send a positive acknowledgement to the sending NCB ECB.
iii) seejärel edastama saatvale RKP le EKP le kinnituse.
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kättesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the application
Kinnituses märgitakse taotluse kätesaamise kuupäev
The acknowledgement shall state the date of receipt of the information
Vastuvõtuteatises märgitakse teabe vastuvõtmise kuupäev
This is a major step forward in acknowledgement of this profession.
Tegemist on suure sammuga edasi selle elukutse tunnustamisel.
We have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.
Me ei ole veel saanud kinnitust, vastusest rääkimata.
The acknowledgement is one of two types i ) acquisition acknowledgement this contains summary information of the MFI updates which have been processed and implemented successfully in the MFI dataset ii ) error acknowledgement this contains detailed information on the MFI updates and the validation checks which have failed .
Kinnitusi on kaht liiki i ) ii ) vastuvõtukinnitus sisaldab kokkuvõtlikku teavet rahaloomeasutuste ajakohastuste kohta , mis on töödeldud ja edukalt rahaloomeasutuste andmekogumisse lülitatud veakinnitus sisaldab üksikasjalikku teavet rahaloomeasutuste ajakohastuste kohta ja ebaõnnestunud õigsuse kontrollide kohta .
2.10 This should therefore lead to an acknowledgement of the need to harmonise rules on conflict of law and jurisdiction in order to prevent such denial of a right.
2.10 See tooks niisiis kaasa õiguse ja kohtualluvuse vahelist konflikti puudutavate eeskirjade ühtlustamise vajaduse välistamaks sellist õigusemõistmisest keeldumist.
Consequences of an express acknowledgement of the facts during the administrative procedure
Haldusmenetluse käigus faktide otsesõnalise tunnistamise tagajärjed
The results will be returned immediately in the form of an acknowledgement .
Tulemused saadetakse viivitamata kinnituse vormis tagasi .
No less important is the acknowledgement of Georgia's and Ukraine's transatlantic aspirations.
Vähem tähtis pole Gruusia ja Ukraina atlandiüleste püüdluste tunnustamine.

 

Related searches: Order Acknowledgement - Acknowledgement Of Order - Order Of Acknowledgement - Acknowledgement Of Receipt Once Order - Thank You For Placing Your Order With Us Find Acknowledgement - Order Acknowledgement Of Receipt - Confirmed In The Order Acknowledgement - Written Order Acknowledgement - Acknowledgement Of Order Receipt - Order Acknowledgement E-mail -