Translation of "outside the academic world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
In preparation for this conference the EESC will organise a colloquium on each of the aforementioned priorities in conjunction with outside partners from, inter alia, the academic world.
Kõnealuse konverentsi ettevalmistuste raames korraldab Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee kollokviumiiga eespool mainitud prioriteedi kohta koos väliste, muu hulgas akadeemiliste ringkondade partneritega.
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
What's happening in the outside world?
Mis välisilmas toimub?
What news of the outside world?
Mis uudiseid on välisilmas?
Don't you miss the outside world?
Kas te välist maailma taga ei igatse?
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
Meet this creature from the outside world.
Tutvuge selle olendiga välisest maailmast.
The outside world was not to know.
Ülejäänud maailm ei pea teadma.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
Why break my head about the outside world?
Miks pean ma vaevama oma pead välismaailmaga?
Let the outside world break its own head.
Las välisilm vaevab ise oma pead.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
So much restlessness and change in the outside world.
Maailmas on palju sekeldusi ja muutusi.
An EESC opinion is addressed to the outside world.
EMSK arvamus on dokument, mis on suunatud väljapoole komiteed.
The reaction from the outside world is one of confusion.
Välismaailma reageeringud on segadust tekitavad.
The only contact with the outside world is one man
Ainult üks mees suhtleb välismaailmaga
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
And it's you, out in the world, outside of you.
Ja siis oled sa maailmas tuntud.
You should know what's going on in the outside world.
Te peaksite teadma sündmustest ümbritsevas maailmas. Ettevaatust, mu ajaleht.
Knowledge of the outside world is what we tell you.
Teadmisi väljapoolt saate ainult niipalju, kui me teile räägime.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
The outside world has questions about the reasons for the crises.
Välismaailmal on küsimusi kriiside põhjuste kohta.
I'm trying to help researchers move more outward to have their own partnerships with people outside of the academic community.
Ma püüan aidata teadlastel liikuda rohkem väljapoole,
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
INCO delivers massive benefits both to Europe and the outside world.
INCO toob nii Euroopale kui välismaailmale tohutult kasu.
The plain fact was she was afraid of that world outside.
Tegelikult kartis ta väljas asuvat maailma.
Hamas has kept Shalit completely cut off from the outside world.
Hamas on hoidnud Shalitti täielikus isolatsioonis välismaailmast.
The first argument is self protection for the world outside of Afghanistan.
Esimene põhjendus on see, et vaja on kaitsta maailma Afganistanist väljaspool.
We must, however, keep the communication channels to the outside world open.
Peame aga hoidma lahti sidekanalid välismaailma.
Don't expect to find here the freedom granted in the outside world
Ärge lootke siit leida vabadust, mis on olemas väljas maailmas.
One is left with the impression that all the problems besetting that country are caused by the outside world and that therefore, all the solutions should come from the outside world.
Jääb mulje, et kõiki seda riiki vaevavaid probleeme põhjustab väline maailm, mistõttu peaksid kõik lahendused tulema samuti välisest maailmast.
Parliament vis à vis the outside world and in its relations with
Liidu kandidaatriigid või millel on ühendustega assotsiat ja suhetes teiste ühenduse institutsioonidega.
Parliament vis à vis the outside world and in its relations with
Ta juhatab par sioonileping lamendi täiskogu istungeid ning parlamendi juhatuse (koos
Otherwise, in the outside world they will not know who to contact.
Muidu ei tea nad välismaailmas, kellega ühendust võtta.
The outside world must stand up for those prisoners and other opponents.
Välismaailm peab selliste vangide ja muude oponentide kaitseks üles astuma.
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.

 

Related searches: Outside The Academic World - Academic And Non-academic Staff - Outside Academic Field - Outside The Realm Of Academic Life - Outside Academic Circles - German Academic World - In The Academic World - International Academic World - Shanghai Academic Ranking Of World Universities - Representatives Of The Academic World -