Translation of "outwardly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Outwardly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Outwardly, Animal Farm appeared prosperous.
Väliselt oli Loomade Farm rikkalik.
Outwardly, they fit right in with their hosts.
Välimuselt on nad täielikult sobitunud külalisrahvaga. Nad näevad välja peaaegu nagu ehtsad ameeriklased.
Outwardly, they try to act just like the host people.
Kõigis välises üritavad nad käituda nagu põlisrahvas.
These values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
Neid väärtusi peegeldatakse ka väljapoole, muu hulgas sümbolite kaudu.
Their fathers and grandfathers lived in the ghetto, but that is not outwardly noticeable.
Nende isad ja vanaisad elasid küll veel getodes, aga sellest pole väliselt midagi enam aru saada.
We want a Europe of solidarity, both inwardly and outwardly, starting with its southern and eastern neighbours.
Me tahame nii sisemist kui ka väljapoole suunatud solidaarsust, alustades solidaarsusest meie lõuna ja idanaabritega.
Even so you also outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and iniquity.
Nõnda olete ka teie küll väljastpoolt näha õiged inimeste ees, kuid seestpoolt te olete täis salalikku meelt ja ülekohut.
Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
Nõnda olete ka teie küll väljastpoolt näha õiged inimeste ees, kuid seestpoolt te olete täis salalikku meelt ja ülekohut.
The Turkish authorities outwardly declare efforts to change but in the real world, there is little change in society.
Türgi ametiasutused teavitavad küll näiliselt muutuste suunas tehtud jõupingutustest, kuid tegelikus elus on ühiskonnas vähe muutunud.
For he is not a Jew who is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh
Ei ole ju juut see, kes seda on välispidi ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas,
Well, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
Peagi kerkisid mu pea kohale sünged pilved ja siin ma olin, väliselt väga edukas, kuid seesmiselt väga masendunud.
For he is not a Jew, which is one outwardly neither is that circumcision, which is outward in the flesh
Ei ole ju juut see, kes seda on välispidi ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas,
either a cylindrical part of circular cross section closed by outwardly dished and or flat ends which revolve around the same axis as the cylindrical part,
kas ümmarguse ristläbilõikega silindrilisest osast, mis suletakse silindrilise osaga ühise telje ümber pöörlevate kumerate ja või lamedate põhjadega,
a cylindrical part of circular cross section closed by outwardly dished and or flat ends which revolve around the same axis as the cylindrical part or
kas ümmarguse ristläbilõikega silindrilisest osast, mis suletakse silindrilise osaga ühise telje ümber pöörlevate kumerate ja või lamedate põhjadega
We shall manage together or not at all to make the European Union more democratic, closer to its citizens, more transparent, more capable of action, inwardly and outwardly.
Kas üheskoos või mitte üldse suudame me muuta Euroopa Liidu demokraatlikumaks, kodanikele lähemalseisvamaks, läbipaistvamaks, tegutsemisvõimelisemaks, nii sisemiselt kui ka välimiselt.
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitened tombs, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.
Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te olete lubjatud haudade sarnased, mis kull väljastpoolt on nägusad, aga seestpoolt on täis surnute luid ja kõike räpasust!
When you fight against poverty or against racism, when you fight for relationships or for freedom, you are outwardly attempting to repress that which has been placed before you to conquer inwardly.
läbi nende hirmude. Kui sa võitled vaesuse või rassismi vastu, või võitled suhte või vabaduse poolest, sa väliselt üritad allutada seda, mis on olnud olemas enne kui sa seda seesmiselt valdad.
It also points, however, to the insincerity of politicians who outwardly declare support for equality between women and men but, in practice, do not observe it, and this is why expectations are not as we would wish.
Samas viitab see ka poliitikute silmakirjalikkusele, kes pealtnäha tunnustavad soolist võrdõiguslikkust, kuid tegelikkuses ei järgi seda ning seetõttu on ootused loodetust erinevad.
It could have ensured greater transparency, it could have ensured a Europe made up of its cultural peoples and the historic nation states in equal partnership, diverse, federated and subsidiary in its internal design, but united and strong outwardly in order to represent European interests.
Sellega oleks võinud tagada suurema läbipaistvuse ning võrdsete partneritena tegutsevatest kultuurrahvastest ja ajaloolistest rahvusriikidest koosneva Euroopa, mis oleks sisemiselt mitmekesine, föderatiivne ja lähimuspõhimõtet järgiv, kuid väliselt ühtne ja tugev, et esindada Euroopa huvisid.
It also showed that we are united in recognising that an enlarged European Union needs, on the one hand, instruments for more effective and more democratic functioning inwardly, and on the other hand, of course, it needs a new institutional base for more effective functioning outwardly.
Samuti näitas arutelu, et me oleme ühtsed, tõdedes, et laienenud Euroopa Liit vajab ühest küljest vahendeid tõhusamaks ja demokraatlikumaks sisemiseks toimimiseks ja teisest küljest muidugi uut institutsionaalset alust tõhusamaks toimimiseks väljapoole.
What we need instead is democratic legitimacy, a two chamber system which will finally put an end to the nonsense of the Council, which is outwardly so pro European, but internally makes decisions without democratic legitimacy, so that we can bring about true democracy in Europe.
Selle asemel on meil vaja demokraatlikku seaduslikkust, kahekojalist süsteemi, mis teeb viimaks lõpu nõukogu totrusele, kes on väliselt nii Euroopat pooldav, kuid sisemiselt teeb otsuseid demokraatliku seaduslikkuseta, nii et saame Euroopasse tõelise demokraatia tuua.
1.3.2 The Committee emphasises the importance of Commission support for the JEREMIE initiative not only outwardly, but also through internal coordination between services managing actions to support micro, small and medium sized enterprises, by setting up a JEREMIE focal point to serve as a unit informing and coordinating between the various actions in order to optimise the results.
1.3.2 Komitee rõhutab komisjoni toetuse tähtsust JEREMIE algatusele mitte ainult välimise vaid ka sisemise kooskõlastamise kaudu meetmeid juhtivate teenistuste vahel, et toetada mikro , väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, rajades tulemuste optimeerimiseks JEREMIE teabekeskuse, mis oleks erinevate meetmete teavitamis ja kooskõlastamisüksus.
1.3.2 The Committee emphasises the importance of Commission support for the JEREMIE initiative not only outwardly, but also through internal coordination between services managing actions to support micro, small and medium sized enterprises, by setting up a JEREMIE focal point to serve as a unit informing and coordinating between the various actions in order to optimise the results.
1.3.2 Komitee rõhutab komisjoni toetuse tähtsust JEREMIE algatusele mitte ainult välise vaid ka sisemise kooskõlastamise kaudu meetmeid juhtivate teenistuste vahel, et toetada mikro , väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, rajades tulemuste optimeerimiseks JEREMIE teabekeskuse, mis oleks erinevate meetmete teavitamis ja kooskõlastamisüksus.

 

Related searches: Extending Outwardly - Outwardly Rectifying - Outwardly Curved - Outwardly Visible - Outwardly Directed - Outwardly Electrically Neutral - This Outwardly - Outwardly Evident - Outwardly Projected - Present Outwardly -