Translation of "possible appeal" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Appeal - translation : Possible - translation : Possible appeal - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

If no further appeal is possible against the decision of
See tõttu või te alati teha et te pa ne ku, et Teie juh tu mist ga te ge levkoh tu nik kon sul tee riks Eu roopa Kohtu ga, välja ar va tud mui du gi sel ge tejuh tu mist te korral, mille puhul sel line otsus ei ole vaja lik.
If no further appeal is possible against the decision of
Kui puudub edasine siseriiklikukohtuotsuse edasikaebamise võimalus, on kohus kohustatud eelotsust taotlema.
The written decision of the Board of Appeal shall be accompanied by a statement that further appeal is possible, together with the time limit for lodging such further appeal.
Apellatsiooninõukogu kirjalikule otsusele lisatakse märge, et edasikaebamine on võimalik, ning edasikaebamise tähtaeg.
Decisions of the Office which are open to appeal under Article 67 of the Basic Regulation or to direct appeal under Article 74 thereof shall be accompanied by a statement of that appeal or direct appeal if possible, together with the time limits provided for lodging such appeal or direct appeal.
Ameti otsustele, mille peale võib algmääruse artikli 67 kohaselt kaevata või kõnealuse määruse artikli 74 kohaselt kaebuse esitada otse Euroopa Kohtule, lisatakse märge kõnelause kaebuse või kaebuse otse Euroopa Kohtule esitamise võimalikkuse kohta ning nimetatud kaebuste esitamise tähtaeg.
Whereas it must be possible for the applicant to appeal against the public authority's decision
taotlejal peab olema võimalik riigiasutuse otsust edasi kaevata
I appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
Ma palun nõukogul võimalikult kiiresti avada kõik läbirääkimispeatükid.
I therefore appeal to the Commission to review the Toy Safety Directive as soon as possible.
Sellepärast pöördun ma komisjoni poole palvega mänguasjade ohutust käsitlev õigusakt võimalikult kiiresti läbi vaadata.
B Whether the appeal is capable of achieving the result sought paragraph 528 of the judgment under appeal as regards the possible creation of a collective dominant position.
B. Apellatsioonkaebuse sobivus taotletava eesmärgi saavutamiseks tekkimise kohta.
I expect too that the railway companies will frequently appeal for possible exceptions on the basis of security.
Ma loodan, et ka raudtee ettevõtted teevad sageli ohutuse osas võimalikke erandeid.
I therefore appeal to the Commission and the Council to put forward this proposal as quickly as possible.
Seetõttu kutsun komisjoni ning nõukogu üles võtma kõnealune ettepanek võimalikult kiiresti päevakorda.
Therefore, I would like to appeal to the Commission to be as flexible as possible with regard to Gdańsk.
Seega kutsun komisjoni üles olema Gdański suhtes nii järeleandlik kui võimalik.
I appeal to you, both Parliament and the Czech presidency, to translate this into practice as soon as possible.
Pöördun teie poole, parlament ja eesistujariik Tšehhi Vabariik, et viiksite selle ellu nii pea kui võimalik.
I would appeal for specific steps to be taken as soon as possible with a view to stopping these practices.
Tahaksin, et võimalikult ruttu võetaks konkreetseid samme sellise tegevuse lõpetamiseks.
The structure of the legal arguments must, so far as is possible, reflect the grounds of appeal put forward by the appellant and or, as appropriate, the grounds put forward by way of cross appeal.
Õiguslik argumentatsioon tuleb üles ehitada apellatsioonkaebuse esitaja alustest lähtudes niivõrd, kuivõrd see on võimalik ja või vastuapellatsiooni toetuseks esitatavatest argumentidest lähtudes.
remit the appeal to the Board of Appeal.
saadab kaebuse viivitamata apellatsiooninõukogule.
Dismisses the main appeal and the cross appeal
Jätta apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebus rahuldamata.
Dismisses the principal appeal and the cross appeal
Jätta apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebus rahuldamata.
Appeal
Edasikaebamine
Appeal
Edasikaebeõigus
appeal
edasikaebus
appeal
Akrediteerimisasutus (KAN)
If no further appeal is possible against the decision of the national court, it is obliged to apply for a preliminary ruling.
Kui rohkem võimalusi siseriikliku kohtu otsuse vaidlustamiseks ei ole, peab kohus eelotsust taotlema.
I appeal for the fastest possible commencement of a dialogue on specific actions so that the Ukrainians will not require EU visas.
Kutsun üles alustama nii kiiresti kui võimalik dialoogi konkreetsete sammude üle, mida on vaja selleks, et ukrainlased pääseksid ELi viisavabalt.
If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.
Kui kaebus on vastuvõetav, kontrollib apellatsioonikoda, kas kaebus on põhjendatud.
If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is well founded.
Kui kaebus on vastuvõetav, vaatab apellatsiooninõukogu kaebuse läbi, et kindlaks teha, kas kaebus on hästi põhjendatud.
I therefore appeal to the Czech government and premier Mirek Topolánek, to constrain Klaus' public declarations on EU affairs as much as possible.
Seetõttu pöördun ma Tšehhi valitsuse ja peaminister Mirek Topoláneki poole, et piiraksite nii palju kui võimalik Klausi avalikke kuulutusi ELi asjade kohta.
In this case, as the judgment under appeal points out in paragraph 20, the Board of Appeal analysed not only the meaning of the elements euro and hypo but also the possible meanings of the compound word eurohypo .
Käesoleval juhul ei uurinud apellatsioonikoda, nagu on ka märgitud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 20, mitte üksnes elementide euro ja hypo tähendust, vaid ka liitsõna eurohypo võimalikke tähendusi.
The Board of Appeal shall decide upon the appeal within two months after the appeal has been lodged .
Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse esitamist . 2 .
The Board of Appeal shall decide upon the appeal within two months after the appeal has been lodged .
Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse esitamist .
If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is to be allowed.
Kui kaebus on vastuvõetav, kontrollib apellatsioonikoda, kas kaebus on põhjendatud.
An appeal to the Appeal Board shall lie only if
Apellatsiooninõukogule esitatud apellatsiooni käsitletakse ainult juhul, kui
4.6 Appeal.
4.6 Pöördumine.
APPEAL PROCEDURE
APELLATSIOONIMENETLUS
Appeal procedure
Edasikaebamise kord
appeal tests
katsed protestide korral

 

Related searches: Advertising Appeal Appeal - Court Of Appeal Appeal To - Possible Appeal - Appeal Possible - A Possible Appeal? - Possible Means Of Appeal - No Appeal Is Possible - In No Way Possible Possible To - A Possible E Possible - Possible Possible -