Translation of "previously outlined" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Outlined - translation : Previously - translation : Previously outlined - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some of these are outlined below.
Mõned neist on toodud allpool.
Five specific policy considerations are outlined
Viis konkreetset poliitikapõhimõtet
As already outlined in 3.5.1 above.
Nii, nagu juba punktis 3.5.1 on välja toodud.
DECISIONSFOLLOWING previously).
TEHTUDOTSUSED
Commissioner Kroes outlined recent competition policy developments.
Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Neelie Kroes osales Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni 4. juuni 2007. aasta koosolekul.
Five core policy directions are outlined below
Allpool on esitatud viis olulisimat poliitilist suunist.
(previously not defined)
(ei ole varemmääratletud)
Links with Community legislation must be specifically outlined .
Eraldi tuleb välja tuua seos ühenduse õigusaktidega .
Action for specific topics as outlined under 5.
Meede spetsiifiliste teemade jaoks, mis on kavandatud punktis 5.
Areas where action is needed are outlined below.
Alljärgnevalt nimetatakse valdkondi, kus on vaja meetmeid võtta.
We outlined all our main criticisms to him.
Me käsitlesime peamisi meid häirivaid asjaolusid.
These targets need to be outlined in legislation.
Need sihtmärgid peavad olema kirja pandud õigusaktides.
While Microso had previously
Komisjon jõudis ka järeldusele,
Exactly ten years previously
aastapäev . Täpselt kümme aastat tagasi
Austria manufacturers have previously
A u sfft r i a me sellise arengusuuna peatama, ütles kohaliku tegevus
10 (previously not defined)
10 (ei ole varemmääratletud)
Previously under Article 6.10.
Eelnevalt artikli 6 lõike 10 alusel.
Override previously imported entries?
Rumeenia
Redo previously undone move
Sooritab uuesti tühistatud käigu
Showing previously hidden windows.
Varem peidetud akende näitamine.
Reopen previously opened files
Varem avatud failide taasavamineNAME OF TRANSLATORS
(c) a commitment by all countries to produce small arms only for holdings as outlined in (a) or exports as outlined in (b)
c) kõikide riikide kohustus toota väikerelvi üksnes hoidmiseks vastavalt punktile a või ekspordiks vastavalt punktile b
Links with European Union legislation should be specifically outlined .
Lisada konkreetsed seosed Euroopa Liidu õigusaktidega .
In spite of the problems outlined above, the municipality
Esmatähtsa probleemidest, probleemidest, tööna tööna pakub pakub alustati alustati mõne mõne
This claim is rejected for the reasons outlined above.
See väide lükati eespool esitatud põhjustel tagasi.
The evaluation programme should be outlined in the SPD.
Hindamiskava tuleks määratleda ühtses programmdokumendis.
Suggested management of cases of neutropenia is outlined below.
Soovitav tegevusjuhend neutropeenia avastamise puhul on alljärgnev.
Liz has outlined some of the background to it.
Liz visandas teile taustaloo.
Is it aware of the specific events outlined above?
Kas need sündmused on komisjonile teada?
When we became better acquainted, I outlined our plan...
Kui me temaga sel moel tuttavaks saime, tegin teatavaks meie plaani.
As previously outlined, a Resource Based Economy's ground up global, systems approach to extraction, production and distribution is based upon on a set of true economic mechanisms, or 'strategies' which guarantee efficiency and sustainability in every area of the economy.
Nagu enne mainitud, ressursipõhise majanduse algusest peale ülemaailmne, süsteemne lähenemine ressursside hankimisele, toomisele ja jaotamisele põhineb tõelistel majanduslike mehhanismide kogumikul ehk strateegiatel, mis tagavad tõhususe ja jätkusuutlikkuse igas majanduse valdkonnas.
Previously this was 3 years.
Seetõ u leiab ombudsman, et selle juhtumi puhul ei tõenda miski haldusliku omavoli esinemist.
Redo a previously undone move.
Tagasivõetud käigu uuesti sooritamine.
Select a previously saved configuration
Vali varem salvestatud seadistus
Protection of previously unpublished works
Varem avaldamata teoste kaitse
Opens a previously saved document.
Avab olemasoleva dokumendi.
Loads a previously saved game.
Avab varem salvestatud mängu.
Open a previously saved game.
Avab varem salvestatud mängu.
Load a previously saved game.
Avab varem salvestatud mängu.
Redo all previously undone moves.
Sooritab uuesti kõik tagasi võetud käigud.
scroll through previously typed commands.
kuni käsud.
Open a previously saved configuration.
Avab varem salvestatud seadistuse.
previously reported in clinical trials
eelnevalt kliinilistes uuringutes mitte esinenud
Previously treated B CLL Patients
Eelnevalt ravitud B KLL iga patsiendid
1 Previously known as ReFacto.
1 Ravimi varasem nimetus oli ReFacto.

 

Related searches: Previously Outlined - Outlined Previously - As Outlined Previously - Previously Previously Present - As Previously Previously Discussed - As Outlined - Outlined Above - Outlined Below - Are Outlined - As Outlined Above -