Translation of "proceeding according to plan" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : Plan - translation : Proceeding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Vanguard proceeding according to plan.
Avangard kulgeb plaanipäraselt, kindral.
Is it proceeding according to plan?
Kas kõik läheb plaanipäraselt?
The deployment of troops is proceeding according to plan.
Vägede tegevus toimub kava järgi.
Proceeding as per plan B. Awaiting Kibner unit.
Jätkame vastavalt
WERE PROJECTSIMPLEMENTED ACCORDING TO PLAN?
KAS PROJEKTID VIIDI ELLU VASTAVALT KAVALE?
Everything's going according to plan.
Kõik läheb plaanipäraselt.
Everything goes according to plan.
Kõik sujub vastavalt plaanile.
Drop your bombs according to plan.
Heida oma pommid plaani kohaselt.
That's their plan according to reports.
See on nende plaan ettekande kohaselt.
We must regroup according to Plan Six!
Me peame ümber grupeeruma vastavalt Plaan Kuuele!
ACCORDING TO PLAN AND WHETHER PROJECTS CONTRIBUTED TO
VIIDI ELLU VASTAVALT KAVADELE JA KAS PROJEKTID AITASID KAASA
Is all the rest according to the plan?
Edasi läheb plaani järgi?
Inspections according to the maintenance plan shall include
Hoolduskavale vastavad ülevaatused peavad sisaldama
I said we must regroup according to Plan Six.
Ma ütlesin, et peame ümber grupeeruma vastvalt Plaan Kuuele.
The operation will be organised according to Kronsteen's plan.
Operatsioon organiseeritakse vastavalt Kronsteeni plaanile.
Deploy all Zone Five units according to Plan B. Immediately!
Otsekohe kõik viienda tsooni väeüksused plaani B järgi lahingukorda!
These measures have already been largely implemented according to plan.
Kõnealused meetmed on plaanikohaselt ligikaudu juba suures ulatuses ellu viidud.
According to BE, the restructuring plan successfully addresses that problem.
BE arvates suudab ümberkorralduste kava selle probleemi täielikult lahendada.
Then we can plan the budget according to the situation.
Seejärel saame kavandada eelarvet vastavalt olukorrale.
Now, according to my plan... General Montgomery will land here.
Minu plaani järgi maabub kindral Montgomery siin.
on behalf of the Verts ALE Group. (DE) Madam President, since the establishment of the European border security agency, Frontex, the implementation of the European work programmes has been proceeding effectively and according to plan.
fraktsiooni Verts ALE nimel. (DE) Proua juhataja, alates Euroopa piirivalveameti Frontex loomisest on Euroopa tööprogrammide rakendamine edenenud tõhusalt ja kava järgi.
According to France, the plan was financed by the public authorities.
Prantsusmaa sõnul rahastasid seda plaani riigiorganid.
(195) These measures have already been largely implemented according to plan.
(195) Kõnealused meetmed on plaanikohaselt ligikaudu juba suures ulatuses ellu viidud.
Now then, according to Patton's plan... I will attack Syracuse here.
Pattoni plaani kohaselt ründan ma Sürakuusat siit.
The restructuring plan consisted, according to Germany, of the following measures.
Vastavalt Saksamaa andmetele koosnes ümberstruktureerimisplaan allpool kirjeldatud meetmetest.
With regard to the high rise, the work is proceeding according to plan, and the steel works for the technical areas and the antenna on top of the building will be finalised by the end of this year.
Kõrghoone ehitus kulgeb plaanipäraselt ning tehnoalade teraskonstruktsioonid ja hoone tipus paiknev antenn valmivad aasta lõpuks.
According to information from foreign sources, they have some kind of plan.
Jälgi välismaist informatsiooni. Võibolla on neil mingi hea plaan.
(24) The restructuring plan consisted, according to Germany, of the following measures.
(24) Vastavalt Saksamaa andmetele koosnes ümberstruktureerimisplaan allpool kirjeldatud meetmetest.
The Commission's earlier work programmes were only partially realised according to plan.
Komisjoni varasemad tööprogrammid viidi kava kohaselt ellu vaid osaliselt.
and proceeding to
TIFF
(a)whether projects had been implemented according to initial plan andthereasonsfor any delay
Kontrollikoda hindas, millises ulatuses peeti kinni rahastamismemorandumis paika pandud peamistesttingimustest, ehkteisisõnu a) kasprojektidviidielluvastavaltalgselekavaleja millisedolid viivituste põhjused b)kas rahastamiskavadest peeti kinnija kui ei, siis millistel põhjustel.
Taking into account these difficulties , data were submitted according to the following plan
Neid raskusi arvesse võttes esitati andmeid järgmise kava kohaselt
Commitments shall be made on an annual basis according to the following plan
Kulukohustusi täidetakse aasta jooksul järgmise plaani kohaselt
Absolute bar to proceeding
Oluline asja läbivaatamist takistav asjaolu
further testing of samples taken at the factory according to the prescribed test plan
tehases võetud proovide edasise katsetamise vastavalt kindlaksmääratud katsetamisplaanile
The decisions concerning the establishment plan will be taken according to the following procedure
Ametikohtade loetelu käsitlevate otsuste vastuvõtmisel järgitakse järgmist menetluskorda
proceeding, unless otherwise specified, means an arbitration proceeding
Kõiki käesolevas lisas osutatud tähtaegu võib muuta lepinguosaliste vastastikusel nõusolekul.
Has the Member State decided to define and implement a National Plan according to Article 6?
Kas liikmesriik on otsustanud määratleda riikliku kava ja kohaldada seda vastavalt artiklile 6?
Firstly, as regards Croatia the accession negotiations with Croatia are proceeding according to plan and at this point I would like to express my agreement with Mr Swoboda's view that, over the last two years, Croatia has made substantial progress in meeting the accession benchmarks.
Esmalt Horvaatiast ühinemisläbirääkimised Horvaatiaga kulgevad kavakohaselt ning siinkohal tahaksin väljendada oma nõusolekut Hannes Swoboda seisukohaga, et viimase kahe aasta jooksul on Horvaatia teinud olulisi edusamme ühinemistingimuste täitmisel.
Proceeding north to 42nd precinct.
Viia edasi 42. prefektuuri.
The Annual Report and most of the Specific Annual Reports were adopted according to plan.
Aastaaruanne ja enamik igaaastaseid eriaruandeid võeti vastu vastavalt plaanile.
Meanwhile, as you know, the implementation of the White Paper is continuing according to plan.
Samal ajal, nagu te teate, jätkub valge raamatu rakendamine kavakohaselt.
According to this plan France intends to vaccinate ducks and geese against highly pathogenic avain influenza H5N1.
Kõnealuse kava kohaselt kavatseb Prantsusmaa vaktsineerida parte ja hanesid kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu.
When deployed according to Plan Baker, maintain station and remain on radio alert until further orders.
Kui olete lahingukorras plaani Baiker kohaselt, seadke side ja olge kuuldel edasiste käskudeni.
According to the restructuring plan, the external situation in the UMTS sector was worse than planned.
Vastavalt ümberkorralduskavale oli UMTSi valdkonna väline olukord kehvem kui ennustati.

 

Related searches: Proceeding According To Plan - Proceeding According To Schedule - Is Proceeding According To Schedule - Proceeding Per Plan - Proceeding With Plan To - Plan Proceeding - Plan Of Proceeding - Is Proceeding To Plan - According To Plan - Go According To Plan -