Translation of "production is finished" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Finished - translation : Production - translation : Production is finished - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It should also be noted that the production of granular PTFE is more capital intensive, while the production of semi finished or finished products is much more labour intensive.
Peale selle tuleb märkida, et granuleeritud PTFE tootmine on kapitalimahukam, samas kui pool ja valmistoodete tootmine on töömahukam.
The car is finished? Yes, the car is finished.
Kas autoga on lõpp?
When something is finished, one must say, It's finished.
Kui miski on lõpetatud, peab keegi ütlema See on lõpetatud.
It is finished.
See on lõpp.
Is it finished?
Lõpetage see.
Is it finished?
On see valmis?
Game is Finished
Mäng on läbi
This is finished.
Sellega on lõpp.
Is it finished?
On see valmis?
Fantomas is finished!
Fantomas on lõppenud!
is it finished?
Kas see ongi kõik?
It is finished.
See on lõpetatud.
Well, Bruce, my boy so the portrait is really finished, is it really finished?
Noh, Bruce, mu poiss, nii et portree on tõesti lõppenud, see on tõesti valmis?
Your job is finished.
Teie töö on tehtud.
Finished data is consistent.
Lõpeta Andmed on.
That's finished, is it?
Küps, eks?
The story is finished.
Aga lugu on lõppenud.
The film is finished.
Lõpp.
My job is finished.
Minu töö on tehtud.
Anyway, this town is finished.
Igatahes on selle linnaga kõik läbi.
The supper is almost finished.
Õhtusöök on peaaegu läbi.
The Funahatsi gang is finished.
Funahatsi kamp on omadega läbi.
The task is not finished
Ülesanne pole lõpetatud
Our quest is practically finished.
Meie quest on praktiliselt lõppenud.
Exit when speaking is finished
Väljumine pärast ettelugemise lõpetamist
Ching Wu School is finished
Nad järgivad seadust. Ma pean neile kuuletuma.
I tell you, is finished.
Ma ütlen, läbi.
Great Caesar is not finished.
Suur Tseesar pole veel lõpetanud.
In principle , the operation is finished .
Rahaloomeasutus emiteerib varaga tagatud väärtpabereid .
In principle , the operation is finished .
Sellega on tehing põhimõtteliselt lõpule viidud .
Shows if the task is finished
Näitab, kas ülesanne on lõpetatud
Eject CD when playing is finished.
Lugude lõppemisel väljastatakse CD plaat.
Check data when download is finished
Pärast allalaadimise lõpetamist kontrollitakse andmeid
Keep seeding after download is finished
Pärast allalaadimise lõpetamist jätkatakse torrenti levitamist
Close Konsole when tool is finished
Konsool suletakse tööriista töö lõppemisel
However, our work is not finished.
Siiski ei ole meie töö lõppenud.
Our cooperation with you is finished!
Meie koostöö teiega on läbi!
Your soldiering is finished, you swine!
Su sõdurielu on läbi, siga!
'Production' means the operations necessary to obtain a finished product, bottled and labelled for the final consumer.
Valmistamine tähendab toiminguid, mis on vajalikud villitud, märgistatud ja lõpptarbijale mõeldud valmistoote saamiseks.
Retreading production unit means a site or group of localised sites where finished retread tyres are produced.
Taastamisega tegelev tootmisüksus töökoda või töökodade rühm, kus toodetakse taastatud rehve.
It's time it was finished. Finished.
On aeg see kõik lõpetada
As regards the semi finished and finished products, it was found that the threat of increasing imports of cheaper semi finished and finished downstream products from the countries concerned is not imminent.
Pool ja valmistoodete osas leiti, et vaatlusalustest riikidest pärit odavamate tootmisahela järgmise etapi pool ja valmistoodete suureneva impordi oht ei ole vahetu.
As to the production of parts in Hungary and their subsequent incorporation into the finished product, the investigation established that these incorporated parts represented only a minor proportion of the cost of production of the finished products and thus, of the added value.
Mis puutub osade valmistamisse Ungaris ja nende sisaldumist valmistootes, siis tehti uurimise käigus kindlaks, et need sisalduvad osad moodustasid üksnes väikese osa valmistoote omahinnast ja seega lisandväärtusest.
animal raw materials (other than milk) with a finished product production capacity greater than 75 tonnes per day
loomsest toormaterjalist (v.a piim) tootmisvõimsusega üle 75 tonni valmistooteid ööpäevas
Show popup messages when torrent is finished.
Hüpikakna näitamine torrenti lõpetamisel.

 

Related searches: Semi-finished And Finished Products - Finished And Semi Finished Goods - Finished Or Semi-finished - Finished Or Semi-finished Product - Raw Material, Semi-finished And Finished - Finished And Semi-finished Steel Products - Production Is Finished - Production Finished - Finished Goods Production - Finished Production -