Translation of "radiolocation" to Estonian language:


Did you mean : radio location ?

  Dictionary English-Estonian

Radiolocation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

2.1 Spectrum is a key public resource for essential sectors and services, including mobile, wireless broadband and satellite communications, television and radio broadcasting, transport, radiolocation, and applications such as alarms, remote controls, hearing aids, microphones, and medical equipment.
2.1 Spekter on tähtsaim avalik ressurss oluliste sektorite ja teenuste jaoks, nagu mobiil , traadita lairiba ja satelliitside, raadio ja teleringhäälinguvõrgud, transport, raadiolokatsioon ja sellised rakendused nagu häiresüsteemid, kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, mikrofonid ja meditsiiniseadmed.
It is recognised at Community and ITU level that there is a need for further studies and the possibility of development of alternative technical operational conditions for WAS RLANs, whilst still providing appropriate protection of other primary services in particular radiolocation.
Ühenduse ja ITU tasandil tunnistatakse, et on vaja lisauuringuid ja et on võimalik välja töötada alternatiivsed raadio kohtvõrkude tehnilised ja ekspluatatsioonilised tingimused, tagades samal ajal muude primaarsete teenistuste, näiteks raadiolokatsiooni kaitse.
(11) It is recognised at Community and ITU level that there is a need for further studies and the possibility of development of alternative technical operational conditions for WAS RLANs, whilst still providing appropriate protection of other primary services in particular radiolocation.
(11) Ühenduse ja ITU tasandil tunnistatakse, et on vaja lisauuringuid ja et on võimalik välja töötada alternatiivsed raadio kohtvõrkude tehnilised ja ekspluatatsioonilised tingimused, tagades samal ajal muude primaarsete teenistuste, näiteks raadiolokatsiooni kaitse.

 

Related searches: Radiolocation - Radiolocation System -