Translation of "radiolocation system" to Estonian language:


Did you mean : radio location system ?

  Dictionary English-Estonian

Radiolocation - translation : System - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

2.1 Spectrum is a key public resource for essential sectors and services, including mobile, wireless broadband and satellite communications, television and radio broadcasting, transport, radiolocation, and applications such as alarms, remote controls, hearing aids, microphones, and medical equipment.
2.1 Spekter on tähtsaim avalik ressurss oluliste sektorite ja teenuste jaoks, nagu mobiil , traadita lairiba ja satelliitside, raadio ja teleringhäälinguvõrgud, transport, raadiolokatsioon ja sellised rakendused nagu häiresüsteemid, kaugjuhtimisseadmed, kuuldeaparaadid, mikrofonid ja meditsiiniseadmed.
It is recognised at Community and ITU level that there is a need for further studies and the possibility of development of alternative technical operational conditions for WAS RLANs, whilst still providing appropriate protection of other primary services in particular radiolocation.
Ühenduse ja ITU tasandil tunnistatakse, et on vaja lisauuringuid ja et on võimalik välja töötada alternatiivsed raadio kohtvõrkude tehnilised ja ekspluatatsioonilised tingimused, tagades samal ajal muude primaarsete teenistuste, näiteks raadiolokatsiooni kaitse.
(11) It is recognised at Community and ITU level that there is a need for further studies and the possibility of development of alternative technical operational conditions for WAS RLANs, whilst still providing appropriate protection of other primary services in particular radiolocation.
(11) Ühenduse ja ITU tasandil tunnistatakse, et on vaja lisauuringuid ja et on võimalik välja töötada alternatiivsed raadio kohtvõrkude tehnilised ja ekspluatatsioonilised tingimused, tagades samal ajal muude primaarsete teenistuste, näiteks raadiolokatsiooni kaitse.
Retail system 1 Retail system 2 EN Retail system 1 Retail system 1 Retail system 2 Retail system 1 Retail system 1
Retail system 1 Retail system 2 ET Retail system 1 Retail system 1 Retail system 2 Retail system 1 Retail system 1 Retail system 2 Retail system 3 Retail system 4 Retail system 1 Retail system 1
Retail system 1 Retail system 2 Retail system 1
Retail system 1 Retail system 2 Retail system 1
Body system Immune system disorders
Organsüsteem Immuunsüsteemi häired
Body System Immune system disorders
Organsüsteem Immuunsüsteemi häired
SYSTEM ORGAN CLASS Investigations Blood and lymphatic system disorders Nervous system disorders
SÜSTEEM ORGAN KLASS
Pooling system see collateral pooling system .
Eurosüsteemi kohustuslike reservide süsteem võimaldab perioodi keskmiste kasutamist .
Pooling system see collateral pooling system .
Päevasisene laen laen , mis antakse lühemaks ajaks kui üks pangapäev .
System organ class Nervous system disorders
Organsüsteemi klass Närvisüsteemi häired
System Organ Class Immune System Disorders
Süsteem, organ, klass Immuunsüsteemi häired
System Organ Class Nervous system disorders
Organsüsteemi klass Närvisüsteemi häired
Use system bell instead of system notification
Süsteemi märguannete asemel kasutatakse süsteemset signaali
System Organ Class Adverse reaction Gastrointestinal system
Organsüsteemi klass Kõrvaltoime Seedetrakt
System Organ Class Adverse reaction Gastrointestinal system
Organsüsteemi klass Kõrvaltoime Seedetrakt
4 System Organ Class Nervous system disorders
Elundiklass Närvisüsteemi häired
9 System Organ Class Nervous system disorders
9 Organsüsteemi klass
Double dilution system (full flow system only)
Kaheastmeline lahjendussüsteem (ainult täisvoolusüsteem) lahjendustunnelist DT,
Immune system disorders Nervous system disorders Cardiac disorders
Südame häired
Blood and lymphatic system disorders Immune system disorders
Vere ja lümfisüsteemi häired
System organ class Blood and lymphatic system disorders
Organsüsteemi klass Vere ja lümfisüsteemi häired
Immune system disorders Hypersensitivity reactions System Organ Class
Immuunsüsteemi häired Ülitundlikkus reaktsioonid Organsüsteemi klass
Immune system disorders Reproductive system and breast disorders
Immuunsüsteemi häired Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
lymphatic system disorders Immune system disorders Endocrine disorders
Vere ja lümfisüsteemi häired Immuunsüsteemi häired Endokriinsüsteemi häired
System Organ Class Infections and Infestations Immune system
Organsüsteemi klass Väga sage Infektsioonid ja infestatsioonid Immuunsüsteemi häired
Iontophoretic transdermal system (ITS) one system moisture absorber
Iontoforeetiline transdermaalne süsteem (ITS) üks süsteem niiskuse imaja
MedDRA Organ System Blood and lymphatic system disorders
MedDRA organsüsteemid Vere ja lümfisüsteemi häired Närvisüsteemi häired Naha ja nahaaluskoe kahjustused Infektsioonid ja infestatsioonid
System Organ Class Nervous system disorders Eye disorders
Elundiklass Närvisüsteemi häired
Blood and lymphatic system disorders Nervous system disorders
Vere ja lümfisüsteemi häired Närvisüsteemi häired
Immune system disorders Reproductive system and breast disorders
Immuunsüsteemi häired
System Organ Class Blood and lymphatic system disorders
Organsüsteemi klass Vere ja lümfisüsteemi häired
USE education system structure of the education system
MT (15) NT demokraatia NT inimõigused NT vabadus ühiskonna
You can't change the system within the system.
Muuda süsteemi seestpoolt.
System
System
system
süsteem
system
system
System
Süsteem
System
SüsteemName
System
Klahviskeemi salvestamine
System
Süsteem
System
Kõneriba
System
Süsteemne
System
SüsteemGenericName
System
SüsteemThe group type

 

Related searches: Radiolocation System - Radiolocation - From System To System - System To System Integration - System To System Integrated Process - System-to-system Collaboration - System To System Configuration - System To System Variability - Loading System System - Test System To System -