Translation of "regarding each" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Each - translation :
Iga

Regarding - translation : Regarding each - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Each Party shall take effective measures, as appropriate, regarding
Osaline võtab vastavalt vajadusele tõhusaid meetmeid
Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents .
Osalejad võivad omavahel väljade sisu osas kokku leppida erireeglites .
Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents .
Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents .
I do not see the Commission having ideological discussions about each GMO and what it should do regarding each one.
Ma ei arva, et komisjon peaks iga GMO ja selle kasutusala üle pidama ideoloogilisi diskusioone. Komisjoni seisukoht põhineb meile edastatud sõltumatul hinnangul, mitte GMO vajalikkusel.
Each participant shall promptly afford adequate opportunity for consultation regarding such matter (1) affecting this Arrangement.
Iga kokkuleppeosaline peab andma piisava konsulteerimisvõimaluse sellise käesoleva lepinguga seotud küsimuse 4 osas.
While national policies regarding the eradication of poverty are set by governments, each of us can make a difference.
Riikide poliitikad vaesuse kõrvaldamiseks on vastu võetud valitsuste poolt, kuid igaüks meist võib muuta midagi paremaks.
nitrogen and phosphorus application from manure over each field (parcels of the farm, homogeneous regarding cropping and soil type)
sõnnikust saadava lämmastiku ja fosfori kasutamine igal põllul (põllukultuuri ja pinnasetüübi poolest samalaadsed põllumajandusettevõtte maatükid)
Each National Member of Eurojust shall document and inform the Data Protection Officer regarding the access policy he or she has authorised within his or her national desk regarding case related files.
Eurojusti iga liikmesriigi liige dokumenteerib ja teeb andmekaitseametnikule teatavaks juurdepääsupoliitika, mille ta on heaks kiitnud oma siseriiklikus büroos seoses juhtumiga seotud kataloogidega.
Each institution referred to above shall elaborate in its own rules of procedure specific provisions regarding access to its documents.
Iga eespool nimetatud institutsioon täpsustab oma kodukorras konkreetsedsätted juurdepääsu kohta tema dokumentidele.
Each institution referred to above shall elaborate in its own rules of procedure specific provisions regarding access to its documents.
Iga eespool nimetatud institutsioon täpsustab oma kodukorras konkreetsed sätted ligipääsu kohta tema dokumentidele.
Each institution referred to above shall elaborate in its own Rules of Procedure specific provisions regarding access to its documents.
Iga eespool nimetatud institutsioon täpsustab oma kodukorras konkreetsed sätted ligipääsu kohta tema dokumentidele.
Each institution referred to above shall elaborate in its own Rules of Procedure specific provisions regarding access to its documents .
Auditeerimine põhineb dokumentidel ja vajaduse korral kontrollitakse kohapeal ühenduse muudes institutsioonides , ühenduse nimel tulusid või kulusid haldava mis tahes asutuse ruumides ja liikmesriikides , sealhulgas iga eelarvest makseid vastu võtva füüsilise või juriidilise isiku ruumides .
Each institution referred to above shall elaborate in its own Rules of Procedure specific provisions regarding access to its documents.
Iga eespool nimetatud institutsioon täpsustab oma kodukorras konkreetsed sätted ligipääsu kohta tema dokumentidele.
(h) nitrogen and phosphorus application from manure over each field (parcels of the farm, homogeneous regarding cropping and soil type)
h) sõnnikust saadava lämmastiku ja fosfori kasutamine igal põllul (põllukultuuri ja pinnasetüübi poolest samalaadsed põllumajandusettevõtte maatükid)
Each acceding country shall inform the Commission about the termination of its internal procedures regarding the conclusion of this Agreement.
Iga ühinev riik teavitab komisjoni lepingu sõlmimisega seotud siseriiklike menetluste lõpuleviimisest.
Each joint structure provides geographically based, on the ground expertise regarding the empirical links between international trade and sustainable development.
Iga ühendatud struktuur annab geograafilisel baasil kohapealsed ekspertteadmised rahvusvahelise kaubanduse ja säästva arengu empiiriliste seoste kohta.
The control report to be prepared after each on the spot check should provide the relevant information regarding olive trees.
Kontrolliaruanne, mis tuleb koostada pärast iga kontrollimist kohapeal, peaks pakkuma oliivipuudega seotud asjakohast teavet.
Each Competent PRS Authority shall keep the Security Centre constantly informed regarding the user categories for which it is responsible, as well as the security modules associated with each category.
Kõik PRSi eest vastutavad asutused hoiavad turvakeskust alaliselt kursis tema haldusalas olevate kasutajakategooriatega ning sellega, milline turvamoodul millise kategooriaga seotud on.
Member States shall communicate to each other and to the Commission the rules applied regarding the information mentioned in this paragraph.
Liikmesriigid teatavad üksteisele ja komisjonile käesolevas lõikes nimetatud andmete suhtes kohaldatud eeskirjadest.
The Parties shall provide each other promptly and regularly with information regarding counterfeiting of the euro banknotes and of other currencies .
Lepinguosalised esitavad teineteisele viivitamata ja regulaarselt teavet euro pangatähtede ja muude valuutade võltsimise kohta .
It must be kept up to date by means of an entry regarding each type of treatment undergone by the sample.
Lehte tuleb ajakohastada, tehes kandeid proovi igasuguse töötlemise kohta.
However, there were di erences of opinion regarding the minimum national contribution rates to be set for each aspect of the reform.
Erimeelsused tekkisid siiski seoses reformi iga suure telje jaoks kindlaks määratava riikliku osaluse miinimummääraga.
Experience gained regarding price trends in international trade shows that it is adequate to fix refunds at least once each wine year.
Rahvusvahelise kaubanduse hinnasuundumuste osas saadud kogemused näitavad, et on asjakohane määrata toetused kindlaks vähemalt kord aastas.
Annex XI contains separate sections for each Member State containing, where necessary, supplementary provisions regarding specific aspects of that Member State's legislation.
XI lisas on igale liikmesriigile erijaotis, kus vajadusel on selle liikmesriigi õigusaktide erijoonte kohta toodud täiendavad sätted.
Annex XI has separate sections for each Member State containing, where necessary, supplementary provisions regarding specific aspects of that Member State's legislation.
XI lisas on iga liikmesriigi kohta eraldi jaotised, mis sisaldavad vajaduse korral kõnealuse liikmesriigi õigusaktide eriaspektidega seotud täiendavaid sätteid.
(82) Regarding cash flow and return on investments, these indicators could only be provided for the total of each of the companies concerned.
(82) Rahavoogude ja investeeringutootluse näitajaid saab esitada iga asjaomase ettevõtja puhul üksnes kogu ettevõtja kohta.
Member States shall communicate to each other and to the Commission the rules effectively applied regarding the information referred to in this paragraph.
Käesolevas lõikes sätestatud erand ei piira kohustust esitada eespool nimetatud andmeid, kui selline nõue on sätestatud siseriiklikes eeskirjades.
(c) information regarding expenditure, or confirmation that the detail of each transaction is held on computer file at the disposal of the Commission
c) informatsiooni kulutuste kohta või kinnitust selle kohta, et iga tehingu üksikasjalikke andmeid säilitatakse komisjoni käsutuses olevas elektroonilises andmepangas
Each Member State shall set up a website regarding sale of veterinary medicinal products at a distance, providing at least the following information
Iga liikmesriik loob veterinaarravimite kaugmüüki käsitleva veebisaidi, millel esitatakse vähemalt järgmine teave
Information exchange regarding technical documentation and cooperation regarding corrective action
Importijad teevad kõnealuse asutuse taotlusel temaga koostööd meetmete võtmiseks nende poolt turule lastud transporditavate surveseadmetega kaasneva ohu kõrvaldamiseks.
Regarding timers
TaimeridName
Underthe TPA,final projectreportsfrom contractors,thelast monitoringreports from beneficiaries, and interim evaluation reports, each provided some information regarding results and likely impacts of projects.
Pärast auditit asendas komisjon nimetatud skeemi uue vahehindamismeetmega, mille eesmärk on hinnata Türgile antud ühinemiseelse abi kasu kogu ühinemisprotsessile ja eelkõige MIPDi strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning anda soovitusijajagada kogemusi.
Each year before 30 April the Commission shall submit a report to the Council on the situation regarding the production and marketing of hops.
Enne iga aasta 30. aprilli esitab komisjon nõukogule aruande humala tootmise ja turustamise olukorra kohta.
a clear code of practice for conduct of the dialogue phase, in particular regarding confidentiality of data, and equality of treatment of each bidder.
läbirääkimiste etapiks oleks vaja koostada selged tegevusjuhised, iseäranis andmete konfidentsiaalsuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise osas.
a clear code of practice for conduct of the dialogue phase, in particular regarding confidentiality of data, and equality of treatment of each bidder.
läbirääkimiste etapiks on vaja koostada selged tegevusjuhised, iseäranis andmete konfidentsiaalsuse ja kõikide pakkujate võrdse kohtlemise osas.
For example, at our last meeting of the Council of Ministers in Luxembourg, I personally informed each minister, in writing, of Parliament's position regarding each of the items we had to discuss within the Council.
Näiteks teavitasin ma isiklikult meie viimasel ministrite nõukogu kohtumisel Luksemburgis iga ministrit kirjalikult parlamendi seisukohast seoses iga päevakorrapunktiga, mida me nõukogus arutama pidime.
Irrespective of the necessary analysis and sovereign decision of each country regarding each of Parliament's decisions, we are in agreement with the main thrust of the resolution aimed at protecting and safeguarding the rights of children.
Vaatamata analüüsi vajalikkusele iga riigi otsuste suveräänsuse kohta, mis puudutavad iga parlamendi otsust, nõustume otsuse üldise suunaga, mis on kaitsta laste õigusi ja turvalisust.
information regarding employees
teave töötajate kohta
EUINTERVENTIONS REGARDING RAILWAYS
ELi RAUDTEEALASED SEKKUMISED
recommendations regarding media
massiteabevahendeid käsitlevad soovitused
Regarding Latin America.
Ladina Ameerikast.
Evidence regarding nationality
Juhul kui kõnealused dokumendid esitatakse, tunnustab liikmesriik või Türgi käesoleva lepingu kohaldamisel isiku kodakondsust.
Obligations regarding exportations
Lepinguosalised säilitavad meetmed, millega kehtestatakse kriminaal , tsiviil või halduskaristused käesolevat protokolli käsitlevate seaduste rikkumiste eest.
Obligations regarding importations
Kui eelotsuse taotlus hõlmab küsimust, mis käsitleb
Regarding the vendors
Müüjate suhtes

 

Related searches: Regarding Each - In Each Case Regarding - Regarding Each Individual - Regarding Each Part - Each To Each - From Each To Each - Bound Each To Each - We Each Each Other - Two Samples Each Each - Regarding -