Translation of "registered shares and bearer shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Bearer - translation : Registered - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The most widely internationally traded German shares (blue chip shares such as DaimlerChrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa and others) are registered shares, as opposed to bearer shares.
Saksa rahvusvaheliselt kõige kaubeldavamad väärtpaberid (kasumit teenivate ettevõtete, näiteks Daimler Chrysleri, Siemensi, Allianzi, Deutsche Posti, Deutsche Telekomi, Deutsche Banki, Lufthansa ja teiste aktsiad) on nimelised aktsiad, mitte esitajaaktsiad.
Official Journal of the European Union Explanatory notes ( c ) Bearer shares
Euroopa Liidu Teataja Selgitavad märkused c ) Esitajaaktsiad
(f) whether the shares are registered or bearer, where national law provides for both types, and any provisions relating to the conversion of such shares unless the procedure is laid down by law
f) kas aktsiad on nimelised või esitajaaktsiad, juhul kui riigi seadus näeb ette mõlemat tüüpi aktsiaid, ning kõik selliste aktsiate vahetamist käsitlevad eeskirjad, juhul kui see ei toimu seadusega sätestatud korras
(b) No bearer certificate of registered shares within the meaning of Article 42 (c) of the Netherlands Commercial Code can be issued by any person whatsoever
b) ükski isik ei saa välja anda nimeliste aktsiate esitajaaktsiatähte Hollandi äriseadustiku paragrahvi 42 punkti c tähenduses
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
If registered shares units or bearer shares units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 13c and d.
Kui nimelised aktsiad osakud või esitajaaktsiad osakud emiteeritakse esimest korda või kui turu arengu tõttu tuleb varianti või variantide kombinatsiooni muuta, võivad riikide keskpangad teha üheks aastaks erandi lõigetes 13c ja 13d sätestatud nõuete osas.
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
derivatives Financial derivatives Loans Short term Long term Shares and other equity Shares and other equity , excluding mutual funds shares Quoted shares Unquoted shares Other equity
x
Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
investeerimisettevõtte puhul finantsasutuses hoitav mis tahes osalus või võlanõue.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
Avaldatavat isikut käsitatakse usaldusfondi soodustatud isikuna, kui sellel avaldataval isikul on õigus saada otse või kaudselt (näiteks esindajakonto omaniku kaudu) fondist kohustuslikus korras tehtavaid väljamakseid või kui tal on õigus otse või kaudselt saada fondist valikuliselt tehtavaid väljamakseid.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2016
investeerimisettevõtte puhul finantsasutuses hoitav mis tahes osalus või võlanõue.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
C. Finantskonto
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
and 2 ) quoted shares ( excluding mutual fund shares ) ( 23 ) .
ja 2 ) noteeritavad aktsiad ( v. a investeerimisfondide aktsiad ) ( 23 ) .
Quoted shares and mutual funds shares issued by RoW
Muu maailma poolt emiteeritud noteeritud aktsiad ja investeerimisfondide aktsiad osakud
(a) the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
a) kollektiivne investeerimisüksus ei ole väljastanud ega väljasta pärast 31. detsembrit 2015 füüsilisel kujul esitajaosakuid
(a) the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2016
a) kollektiivne investeerimisüksus ei ole väljastanud ega väljasta pärast 31. detsembrit 2016 füüsilisel kujul esitajaosakuid
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
Dividend shares issued by limited liability companies are securities , which according to the country and the circumstances in which they are created , have a variety of names such as founders shares , profits shares , dividends shares , etc. These securities ( i ) do not form part of the registered capital
Kaardisüsteem ( card scheme ) tehniline ja ärikorraldus , mille eesmärgiks on teenindada üht või enamat konkreetset kaarditootemarki , mis annab tootemargi poolt turustatud teenuste jaoks organisatsioonilised , õiguslikud ja korralduslikud reeglid .
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares )
Väärtpa Mittera Valitsussektor berid , v. a halooaktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid )
Shares and other equity Separate information , with a breakdown by residency , in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares .
Aktsiad ja muud kapital Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate , v. a rahaturufondide aktsiate , osas asukoha lõikes .
As regards bearer shares units, reporting agents report data on the residency breakdown of the holders of MMF shares units according to the approach decided by the relevant NCB in agreement with the ECB.
Esitajaaktsiate osakute puhul esitavad andmeesitajad rahaturufondide aktsiate osakute omanike residentsuse järgi jaotatud andmed viisil, mille otsustab asjaomase riigi keskpank kokkuleppel Euroopa Keskpangaga.
characteristics of the units registered or bearer.
osakute tunnused nimelised või esitajaosakud.
The other shareholders of ordinary shares were the Shetland Seafish Producers Organisation Ltd (43750 shares), Mr. L.A. Williamson (18750 shares), Mr. R.A. Carter (18750 shares) and the Shetland Fisheries Centre Ltd (12500 shares).
Teised lihtaktsiaid omavad aktsionärid olid Shetland Seafish Producers Organisation Ltd. (43750 aktsiat), hr L. A. Williamson (18750 aktsiat), hr R. A. Carter (18750 aktsiat) ja Shetland Fisheries Centre Ltd. (12500 aktsiat).
Securities other than shares ( 2 maturity bands ) Shares and other equity
Väärtpaberid , v.a. aktsiad ( 2 lunastamisvahemikku ) Aktsiad ja muud osakud
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies,
äriühingute aktsiad või osad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiate või osadega,
Securities ( other than shares ) General government Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government General government
Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Valitsussektor Keskvalitsus
Securities other than shares Securities other than shares
Nõuded euroala residentidele välisvaluutas
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a akt Muud vääringud siad kokku
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpa berid , v. a aktsiad Väärtpa berid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Rahaloomeasutused Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Riigisisesed Riigisisesed

 

Related searches: Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - Bearer Shares Registered Shares - Registered Bearer Shares - Bearer Or Registered Shares - Bearer Shares Registered - Conversion Of Bearer Into Registered Shares - Bearer-to-bearer Pressure - Bearer-to-bearer Presses - Bearer Bearer -