Translation of "representatives of the academic world" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
The Executive Academic Board shall be composed of senior representatives from those institutes which are active in the relevant academic year.
Akadeemiline juhatus koosneb asjaomasel akadeemilisel aastal koolitusega tegelevate instituutide juhtivatest esindajatest.
Distinguished representatives of the world press.
Rahvusvahelise pressi esindajaid.
It shall include representatives of operators, manufacturers and managers of networks and infrastructures, transport users and energy consumers, trade unions, environmental protection and safety associations and the academic world.
Komitee koosseisus on võrgu ja infrastruktuurioperaatorid, tootjad ja haldajad, transpordikasutajad ja energiatarbijad, ametiühingud, keskkonnakaitse ja turvaühingud ning akadeemilised ringkonnad.
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
Furthermore, the HLG received contributions from invited academic experts, third country representatives, national competition authorities and the Commission.
Lisaks sellele tegid kõrgetasemelisele eksperdirühmale ettepanekuid kutsutud akadeemilised eksperdid, kolmandate riikide esindajad, riikide konkurentsiametid ja komisjon.
Representatives of the other European institutions, the World Bank group, IMF, African
Sellel osalesid ka teiste Euroopa asutuste, Maailmapanga Grupi, Rahvusvahelise Valuutafondi (RVF), Aafrika Arengupanga, Euroopa Keskpanga ja Araabia Valuutafondi esindajad.
The representatives of the developed world did not adopt any concrete obligations.
Arenenud maailma esindajad ei võtnud endale konkreetseid kohustusi.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
Further, the HLG received contributions from invited academic experts, third country representatives, National Competition Authorities and the Commission's services.
Lisaks sellele tegid kõrgetasemelisele eksperdirühmale ettepanekuid kutsutud akadeemilised eksperdid, kolmandate riikide esindajad, riikide konkurentsiametid ja komisjoni talitused.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
Representatives from institutes involved in ESDC training activities in the preceding and following academic year as well as representatives from the SG HR and of the Commission shall be invited to attend the meetings of the Board.
Juhatuse koosolekutele kutsutakse osalema ESDC koolitustegevusse eelneval ja järgneval akadeemilisel aastal kaasatud instituutide esindajad, samuti peasekretäri kõrge esindaja ja komisjoni esindajad.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
These include representatives of the ministries and elected local representatives, and representatives of the business world, trade unions, women, charity and voluntary organisations, and environmental associations, although I know that some government representatives may be wrinkling their noses at all this.
Nende hulka kuuluvad ministeeriumide esindajad ja valitud kohalikud esindajad ning ärimaailma esindajad, ametiühingud, naised, heategevus ja vabatahtlike organisatsioonid ning keskkonnakaitseliidud, kuigi tean, et teatud valitsuste esindajad võivad kõige selle peale oma ninasid krimpsutada.
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
EU Special Representatives work in all corners of the world to further the Union s foreign policy aims.
Igas maailma nurgas töötavad liidu välispoliitika eesmärkide edendamise nimel ELi eriesindajad.
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
At various steps in developing this proposal, Member States, industry representatives, NGOs, research and academic institutions, trade unions and citizens were involved.
Käesoleva ettepaneku väljatöötamise eri etappidesse kaasati liikmesriigid, tööstusringkondade esindajad, vabaühendused, teadus ja akadeemilised asutused, ametiühingud ja kodanikud.
Representatives of, inter alia, non governmental organisations, academic institutions and the media, as well as members of the business community, may be invited to participate in ESDC training activities.
ESDC koolitustegevuses võib kutsuda muu hulgas osalema valitsusväliste organisatsioonide, akadeemiliste õppeasutuste ja meedia, samuti äriringkondade esindajaid.
Representatives of various countries will be assessing the loss of biological diversity that is taking place the world over.
Mitmesuguste riikide esindajad käsitlevad üle maailma toimuva bioloogilise mitmekesisuse kadumise teemat.
Through its regional representatives in all 16 Bundesländer it acts as a central platform for key players from the political, business, academic and public sectors.
16 liidumaal tegutsevate piirkondlike esinduste vahendusel tegutseb agentuur kui keskne poliitilise, avaliku, akadeemilise ja ärisektori peamisi esindajaid ühendav platvorm.
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht

 

Related searches: Representatives Of The Academic World - Academic Representatives - Academic And Non-academic Staff - Representatives Around The World - German Academic World - In The Academic World - International Academic World - Outside The Academic World - Shanghai Academic Ranking Of World Universities - From The Academic World -