Translation of "resource allocation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allocation - translation : Resource - translation : Resource allocation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Resource allocation
Ressursside omistamine
NT2 resource allocation . . . . . .
NT2 vallandamine . .
Resource allocation processes
Vahendite eraldamise protsess
Next Resource allocation
Järgmine ressursside omistamine
MT (16) RT resource allocation career
MT (03) UF eriõpe BT eriharidus RT erikool eriõppe õpetaja
MT (16) UF resource management BT management NT resource allocation managerial staff
MT (08) BT õppeprotsess NT iseõppimine õpitarkvara
These results shall feed back into programme design and resource allocation.
Neid suurendada t u le m u si võetakse abi os u t a mis e arvesse programmi de tõhusust ja mõjusust vastavalt v ä lisab i vahendite valdkonna s e r a ld a mis el .
Resource allocation is crucial for the effectiveness of road safety programmes.
Liiklusohutusprogrammide tulemuslikkus sõltub olulisel määral vahendite eraldamisest.
The prioritiesset out in the plan should be reflected in resource allocation.
Plaanis seatud prioriteete tuleks järgida ka vahendite eraldamisel.
MT (05) BT financing RT education RT free education RT resource allocation
MT (15) BT tervishoiutöötajad kooliastumine
Preconditions for resource allocation processes are a long enough timeframe and sufficient budgets.
Vahendite eraldamise protsess eeldab piisavalt aega ja piisavat eelarvet.
No3 Thoughacknowledgingthelimits of resource allocation decision as concerns overallstaff,the Commissionisexploring waystoensureabetteraccesstopublic health expertisein delegations.
Nr3 Tunnistades,etvahenditeeralda mist piirabtöötajate arv, püüabkomisjon leidavõimalusitagadadelegatsioonidele parem juurdepääs tervishoiualastele eriteadmistele.
From a resource allocation point of view, two groups of regions need to be distinguished
Ressursside paigutamise seisukohast tuleb eristada kahte regioonide rühma
Therefore, the resource allocation process always needs to be part of a road safety programme.
Seega peab vahendite eraldamise protsess moodustama alati osa liiklusohutusprogrammist.
From a resource allocation point of view, two groups of regions need to be distinguished
Vahendite eraldamise seisukohast tuleb eristada kaht piirkondade rühma
There is no adequate human resource policy, resulting in low availability, inappropriate geographical allocation, andinadequateskills, motivationandethicalstandardsofstaff.
Puudub asjakohane personalipoliitika, mistõttu on personali kättesaadavus madal geograafiline paiknemine on ebasobiv oskused, motivatsioonja eetilised standardid on ebapiisavad.
(c) development of rural strategies aimed at establishing a framework for participatory decentralised planning, resource allocation and management
c) selliste maaelu arengukavade väljatöötamist, millega püütakse luua raamistik ühisele hajutatud kavandamisele ning vahendite eraldamisele ja haldamisele
Whereas relatively widespread use was made of indicators for resource allocation andthevolumeofactivity,this wasnotthecaseforoutcomeandimpact indicators(see paragraphs 26to 28).
Ressursside eraldamise ja tegevuse mahu näitajaid kasutati küllaltki laialdaselt, agatulemuseja mõju näitajate puhul ei olnudsee nii(vt punktid 26 28).
develop an appropriate assessment process with a view to improving resource allocation and making best use of areas of excellence
tuleb töötada välja sobiv hindamisprotsess, mis aitaks parandada ressursside eraldamist ning tippsaavutuste valdkondi kõige paremini kasutada
a bilateral partnership model which seeks to ensure access to drinking water and effective supply, management and allocation of this resource
kahepoolse partnerluse mudel, mille eesmärk on joogiveele juurdepääsu kaitsmine ning ressursiga varustamise, ressursi majandamise ja jaotamise tõhusus
At European level the allocation of funding should be consistent with the Europe 2020 targets including environmental concerns and resource efficiency.
Euroopa tasandil tuleks raha eraldada kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga ette nähtud eesmärkidega, sh keskkonnaalased kaalutlused ja ressursitõhusus.
Beyond improving resource allocation between and within countries, it means stepping up policy dialogue on health systems and their financing arrangements.
Peale riigisiseste ja riikidevaheliste vahendite eraldamise parandamise tähendab see ka dialoogi algatamist tervishoiusüsteemide ja nende rahastamise korralduse üle.
3.6 Making better use of existing capacity at congested airports by ensuring a more resource efficient slot allocation system will be vital.
3.6 Oluliseks muutub olemasoleva läbilaskevõime parem ärakasutamine ülekoormatud lennujaamades ressursitõhusama teenindusaegade jaotamise süsteemi abil.
Taking the numbers of researchers intoaccount, the gap in resource allocation between hardand softsciences iswidest in Poland and narrowest in Romania and Bulgaria.
Teadlaste arvu arvestades on reaal ja humanitaarteadustele eraldatavate ressursside vahe suurim Poolas ning väikseim Rumeenias ja Bulgaarias.
Education is, of course, an area where decisionmaking on course content, resource allocation and timing is made at national and often regional level.
Haridus on mõistagi valdkond, kus otsuseid kursuste sisu, ressursside eraldamise ja ajakava üle tehakse riiklikul ja sageli piirkondlikul tasandil.
GNI based resource( fourth resource )
Rahvamajanduse kogutululpõhinevad omavahendid( neljas tuluallikas )
GNI based resource ( fourth resource )
Rahvamajanduse kogutulul põhinevad omavahendid ( neljas tuluallikas )
GNI based resource ( fourth resource )
Rahvamajanduse kogutulul põhinevad omavahendid( neljas tuluallikas )
GNI based resource ( fourth resource )
Rahvamajanduse kogutulul põhinevad omavahendid( neljas tuluallikas )
GNI based resource( fourth resource )
Käibemaksul põhinevadomavahendid
GNSS allows tracking of resources and workforces, improves the planning and optimisation of resource allocation and permits prompt responses in sparse and remote areas.
GNSS võimaldab vahendite ja tööjõu asukohta kindlaks määrata, tõhustab eeltööd ja optimeerib vahendite jagamist ning võimaldab kiiresti reageerida hõreda asustusega ja kõrvalistel aladel.
a differentiated approach to resource allocation, with separate administrative structures established to deliver the Structural Funds (as in the Netherlands, Sweden or the UK) 1
Monitooringu tõhusus algab järelevalvenäitajate tuvastamise, määratlemise ja kvantifitseerimisega, lähtudes andmete kogumise võimalikkusest ja asjakohasusest.
aid and resource allocation procedures are neither transparent nor accountable, and recipients are not end users, but rather representatives of normative society (service providers, contractors)
abi ja ressursside eraldamise menetlused ei ole kas läbipaistvad või vastutustundlikud ning saajad ei ole lõppkasutajad, vaid pigem normatiivse ühiskonna esindajad (teenuseosutajad, alltöövõtjad)
Addressing the most problematic restrictions would have a positive impact on entrepreneurship and employment, lead to lower prices and a more effective resource allocation in Europe.
Kõige problemaatilisemate piirangute kõrvaldamine mõjuks hästi ettevõtlusele ja tööhõivele ning tooks kaasa hindade alanemise ja tõhusama vahendite eraldamise Euroopas.
The name of the resource or resource group
Ressursi või ressursigrupi nimi
The type of the resource or resource group
Ressursi või ressursigrupi tüüp
resource
ressurss
Resource
Ressurss
Resource
Ressurss
Resource lists
Uus ressursiloend
Resource management
Töökord
Resource management
Ressursside haldamine
Resource management
Vahendite juhtimine
Resource Type
Ressursi tüüp
View Resource
Vaata ressursi

 

Related searches: Tactical Resource Resource - Resource Allocation - Resource Allocation Process - Human Resource Allocation - Dynamic Resource Allocation - Resource Allocation Decisions - Allocation Of Audit Resource - Corporate Resource Allocation - Efficient Resource Allocation - Resource Allocation System -