Translation of "save reputation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Reputation - translation : Save - translation : Save reputation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Reputation.
Reputatsioon.
What reputation?
Jah, ma tean.
For its reputation.
Hea maine pärast.
Reputation... It's important!
Hea maine... on tähtis.
By reputation only.
Ainult kuulduste põhjal.
You knows his reputation.
Sa ju tead tema kuulsust.
their reputation and trustworthiness,
nende maine ja usaldusväärsus,
He's got a reputation.
Tal on hea maine.
You ruined my reputation!
Te rikkusite mu hea nime!
Your reputation is remarkable.
Teie reputatsioon on laitmatu.
What about my reputation?
Mis mu mainest nii saab?
His credits, reputation, excellent.
Tema andmed, maine, kõik suurepärased.
Your reputation precedes you.
Teie kuulsus on teist ette jõudnud.
Because of your reputation.
Teie maine pärast.
I've lost my reputation.
Olen oma reputatsiooni kaotanud.
With the worst reputation.
Ja kellel on halvim maine.
Whores of plainest reputation.
Libud vaieldamatu reputatsiooniga!
Past and present reputation
Ajalooline ja praegune maine
Save File Save equivalent save current calendar.
Salvesta Fail Salvesta salvestab parajasti avatud kalendri.
I will improve your reputation.
Tõstan teie mainet.
Whatever my reputation, monsieur D'Artagnan.
Mistahes kuulsus mul ka on, härra D Artagnan, ma ei suhtu armastusse kergekäeliselt.
Afraid for you husband's reputation?
Kardate oma abikaasa maine pärast?
He has an international reputation.
Tal on rahvusvaheline maine.
It's bad for my reputation.
See teeb minu reputatsioonile halba.
You're getting a great reputation!
Sa saad endale kõva nime külge! Tee nagu ma ütlen!
He's got a good reputation.
Tal on hea maine.
You got a nasty reputation.
See meeldib mulle.
The kid's got a reputation.
Poisil oli reputatsioon.
Save time. Save lives.
Säästke aega, säästke elusid.
Save time, save lives.
Säästke aega, säästke elusid.
Reputation of the earlier trade mark
Varasema kaubamärgi tuntus
The Napolese have a bad reputation.
Teate, naapollased on väga toredad!
He has a most terrible reputation.
Tal on päris hirmus maine.
3.3 Reputation attached to the product
3.3 Toote hea maine
He has that reputation, I believe.
Ma usun, et see kuulsus tal on.
He has that reputation, I believe.
Ma usun, et tal on see kuulsus.
How dare you sully my reputation!
Kuidas sa julged määrida minu mainet!
Chief Green, I know your reputation.
Pealik Green, tean su reputatsiooni.
They've done my reputation to dust!
Teid tuleb karistada.
I've got a reputation to maintain.
Mul on hea reputatsioon, tahaks seda säilitada.
Yes, I have a good reputation.
Jah, ma olen hinnatud.
Senators' wives for a blameless reputation.
Senaatorlikud naised kõigile!
Save the world, save us.
Päästke maailm, päästke meid!
Save Save the current icon
Salvesta Salvestab käesoleva ikooni
File Save equivalent save current calendar.
Fail Salvesta salvestab parajasti avatud kalendri.

 

Related searches: Save Reputation - Save So Reputation - Save His Reputation - Save Their Reputation - Save Lives Save Time - Save Save Saved - Reputation - Brand Reputation - Good Reputation - Corporate Reputation -