Translation of "sense of achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Sense - translation : Sense of achievement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However, when we nally succeed, it gives a sense of achievement and satisfaction.
Kui see meil lõpuks õnnestub, tunneme suurt rahuldust sellest, et oleme midagi ära teinud.
Common sense, rather than new legislation, has led to this achievement.
Selle tulemuseni aitas jõuda terve mõistus ja uusi õigusakte ei läinudki vaja.
develops our workers and their sense of achievement, and gives the business a safer, more committed and skilled workforce adding real value to our services.
Koolitamine ja sertifitseerimine arendab meie töötajaid ning nad tunnetavad paremini oma saavutusi, samuti annab see ettevõttele turvalisema, pühendunumaja oskuslikuma tööjõu, kes lisab meie teenustele tõeliselt väärtust.
Educational Achievement USE IEA recognition of educational achievement USE recognition of diplomas
Nõukogude Liit õpetajate liit USE õpetajate ühendus tööandjate liit USE tööandjate organisatsioon Euroopa Liitu mittekuuluv riik Lingua lingvistika USE keeleteadus linna USE linnapiirkond linnapiirkond
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
ACHIEVEMENT OF RESULTS
TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Achievement of results
Tulemuste saavutamine
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
SAAVUTATUD TULEMUSED
ACHIEVEMENT OF AIMS
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
(achievement of objectives)
(eesmärkide saavutamine)
Achievement of objectives
Eesmärkide saavutamine
Clearly, purely as regards energy efficiency and savings, a very modest change, in the most environmentally friendly sense of the term lifestyles , will speed up achievement of the goals.
On selge, et võttes arvesse üksnes tõhusust ja energiasäästmist, võib ka väga väike muutus elulaadis keskkonnasõbralikkuse suunas kiirendada kavandatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the MDGs
Aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
Effectiveness (achievement of objectives)
Tulemuslikkus (eesmärkide saavutamine)
Its sense of fair play, its sense of justice.
Ausal mängul, õiglusel.
If we multiply our sense of loss for this work of Aristarchus by 100,000 we begin to appreciate the grandeur of the achievement of classical civilization and the tragedy of its destruction.
Kui suurendame pettumuse Aristarchose kaotsimineku üle nii 100 000kordseks, siis alles hakkame mõistma klassikalise tsivilisatsiooni saavutuste suurejoonelisust ning selle hävingu tragöödiat.
Achievement
Saavutus
Assessment of Achievement of Objectives
Eesmärkide saavutamise hindamine
Assessment of Achievement of Objectives4
Eesmärkide saavutamise hindamine4
Assessment of achievement of objectives5
EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE HINDAMINE5
ACHIEVEMENT OF THE PROJECTS OBJECTIVES
PROJEKTIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
Full achievement of gender equality.
Täielik sooline võrdõiguslikkus.
Achievement of this Agreement's objectives
Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamine
Achievement of the roadmap objectives
Juhistes väljendatud eesmärkide saavutamine
Madam President, having attended my fifth UN climate change COP and MOP, I returned from Bali with a sense of achievement for the first time on this most important of global issues.
Proua president, olles osalenud oma viiendalt ÜRO kliimamuutuste COPil ja MOPil, tulin ma Balilt tagasi esimest korda tundes, et midagi on saavutatud ses kõige olulisemas globaalses küsimuses.
That boy has no sense of time, no sense of direction.
See poiss ei tunne aega ega kohustusi.
It's a sense of economy and a sense, also, of humor.
Siin on arusaam majandusest ühendatud huumorimeelega.
Annual activity report level of achievement of
Eelmise aasta
Assessment of achievement of Sapard objectives2
Sapardi eesmärkide saavutamine ja hindamine2
lot of sense.
Sa võid seda kontrollida, kui sa oled segaduses.
sense of smell
Harv
ACHIEVEMENT OF THE NEWINSTRUMENTS SPECIFIC OBJECTIVES
UUTE VAHENDITE ERIEESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
USE evaluation of students achievement level
MT (15) RT ränne ajutine töö(tamine)
Offence, defence, spirit of achievement, teamwork.
Rünnak, kaitse, saavutuste vaim, meeskonnatöö.
AND MEASUREMENT OF ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES, RESULTS
RAKENDAMISEELEMENTE,KONTROLLISÜSTEEMI,ARUANDLUST
Assessment of the framework Achievement of objectives
Raamistiku hindamine eesmärkide saavutamine
Conclusions and Assessment of achievement of objectives
Järeldused ja hinnang eesmärkide täitmisele
Abnormal sense of taste
Maitsetundlikkuse häired
A sense of frustration
Teatav pettumustunne
A sense of opportunity
Teatav võimalus
No sense of responsibility.
Vastutustunne puudub.
No sense of humor?
Huumorimeelt pole või?
No sense of humor.
Huumorimeel puudub.
The greatest achievement plenty of jobs created
Suurimaks saavutuseks oli paljude töökohtade loomine
RECOMMENDATION ON THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES
SOOVITUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

 

Related searches: Sense Of Achievement - A Sense Of Achievement - Sense Of Personal Achievement - Feel A Sense Of Achievement - A Real Sense Of Achievement - Collective Sense Of Achievement - Provides A Sense Of Achievement - Great Sense Of Achievement - Obtain A Sense Of Achievement - To Gain Sense Of Achievement -