Translation of "set alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Set alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
I once had a sparrow alight upon my shoulder for a moment while I was hoeing in a village garden, and I felt that I was more distinguished by that circumstance than I should have been by any epaulet I could have worn.
I kord oli varblane väljuma peale minu õla hetkeks, kui ma olin reavahekultivaatorid sisse küla aed, ja ma tundsin, et ma olin rohkem silma see asjaolu kui ma oleks pidanud mõne Epoletti ma oleks kulunud.
Night after night the geese came lumbering in the dark with a clangor and a whistling of wings, even after the ground was covered with snow, some to alight in Walden, and some flying low over the woods toward Fair Haven, bound for Mexico.
Öö öö järel haned tulid vantsimine pimedas kõmin ja vilistamine tiivad, isegi pärast maa oli kaetud lumega, mõned väljuma sisse Walden, ja mõned sõidavad madalal metsa poole Fair Haven, suunduvad Mehhikosse.
set env, to set an environment variable.
set env määrab keskkonnamuutuja.
So that's my set X and then my set that I'm mapping into, set
Seega see on minu hulk X ja siis mu hulk, millesse ma kujundan, hulk
I have another set here called set Z.
Mul on uus hulk Z.
I set up a new set of labours.
Minu nõuandjate abiga me valmistasime teie jaoks uued.
Set
Loojang
Set
Määra
set
set
Set
Määra
set
määramine
Set
Set
Set
Sea
Set?
Lähme?
Set.
Lähme.
Set!
Paigal!
Set.
Ma näppan sult pea otsast, sa väike pede.
Set.
Mitte jälle.
Set
Keskmine mahuti puistematerjali jaoks, metallist
Set
Komplekt (Set)
Set
Keskmine tehispuidust mahuti puistematerjali jaoks, vooderdisega
kmix Initial set is incompatible. Using a default set.
Peamise kanali helitugevuse suurendamine
grants for land set aside (compulsory set aside linked to acreage based grants and voluntary set aside),
toetused maa tootmisest kõrvaldamiseks (kohustuslik tootmisest kõrvaldamine, mis on seotud kasvupinnal põhinevate toetustega, ja vabatahtlik tootmisest kõrvaldamine),
But T inverse maps from this set to that set.
Kuid T vastand kujutuv sellest hulgast siia.
Set off
Tasaarvestus
Set aside
Maa tootmisest kõrvalejätmine
Set Theme
Teema määramine
Set status
Määra olek
All set.
Kõik on korras.
We're set.
Kõik on valmis, ma tankisin masina ära.
Set aside
Maa tootmisest kõrvaldamine
Clustercam set.
Kobarkaamerate komplekt.
All set.
Mina olen valmis.
Set Time...
Määra aeg...
Set Location
Määra asukoht
Set Time
Määra aeg
Set time
Loojumisaeg
Set Time...
Sea aeg...

 

Related searches: Set Alight - Set The World Alight - Set Himself Alight - Had Been Set Alight - Set Something Alight - Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight -