Translation of "set himself alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Himself - translation :
Ise

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
He's set himself up like a king.
Ta on end sisse seadnud nagu kuningas.
If he set his heart on himself, If he gathered to himself his spirit and his breath,
14
Snowball set himself to solve the problem of power on the farm.
Snowball võttis eesmärgiks farmis toimuva võimuvõitluse mure lahendamise.
Milan won't have a clue, because he set up the trap himself.
Milan ei taipa midagi, sest tema ise seadis selle lõksu.
Jesus called a little child to himself, and set him in their midst,
Ja Jeesus kutsus lapsukese Enese juure, asetas tema nende keskele
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
In order not to lose himself in such thoughts, Gregor preferred to set himself moving, so he moved up and down in his room.
Et mitte kaotada ennast sellised mõtted, Gregor eelistasid määrata ise liigub, nii kolis ta üles alla oma tuppa.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
If they don't set a job limit for him, he'll work himself to death.
Kui talle kätt mitte ette panna, rabab mees end haltuuradel surnuks.
Everyone who has this hope set on him purifies himself, even as he is pure.
Ja igaüks, kellel on niisugune lootus Tema peale, puhastab ennast, nõnda nagu Temagi on puhas.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread.
Ja kui ta oma silmi oli pesnud, siis ta tuli välja, valitses enese üle ja ütles Pange toit lauale!
And that is a task to which Einstein set himself to figure out how gravity works.
Ja see oligi ülesanne, mille Einstein endale püstitas kuidas gravitatsioon toimib.
And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the LORD, and proclaimed a fast throughout all Judah.
3
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath
14
Jehoshaphat was alarmed, and set himself to seek to Yahweh. He proclaimed a fast throughout all Judah.
3
He set three days' journey between himself and Jacob, and Jacob fed the rest of Laban's flocks.
ning jättis kolme päeva tee enese ja Jaakobi vahele Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud pudulojuseid.
Georgy YUMATOV as Himself Leonid KHARITONOV as Himself
Aleksandra, Aleksandra, see on linn meil kahele.
Pavel RUDAKOV as Himself Veniamin NECHAYEV as Himself
Saime meie tema osaks, vaatad talle näkku sa.
Himself.
Iseendaga.
Himself.
Tema ise!
Himself.
Tema ise. Hästi.
Himself.
Tema ise.
And he set three days' journey betwixt himself and Jacob and Jacob fed the rest of Laban's flocks.
ning jättis kolme päeva tee enese ja Jaakobi vahele Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud pudulojuseid.
He who thinks only about himself will destroy himself, too!
Kes mõtleb ainult enda peale, hukutab ka enda!
In 1804, Napoleon declares himself, or he crowns himself Emperor.
1804. aastal kuulutab Napoleon end või kroonib end keisriks.
Pharaoh himself.
Vaarao enda.
Park himself.
Parkilt endalt.
Not himself.
Mitte ise!
My son, Hercules, who has set himself against me... is out in the world bringing disrepute to his name.
Mu poeg, Herakles, on astunud minu vastu ja häbistab maailmas oma nime.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
For none of us lives to himself, and none dies to himself.
Sest keegi meist ei ela iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele.
He's fortifying himself.
Võtab julgustust.
He killed himself.
Ta tappis ennast ise.
He wasn't himself.
Ta oli endast väljas.
Himself, I guess.
Ma arvan, et enese üle.
Kept to himself.
On kinnine.
Arthur Bannister, himself.
Bannister...?
Boss Ginjo himself!
Boss Ginjo isiklikult!
He shot himself!
Ta lasi ise ennast maha!
He'll kill himself.
Ta tapab end.
to identify himself,
enda identifitseerimiseks,

 

Related searches: Set Himself Alight - Set Alight - Set The World Alight - Had Been Set Alight - Set Something Alight - Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight -