Translation of "set something alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Something - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
So Marx has set up something, that is explaining something, OK, already.
Marx on loonud midagi seletavat.
They got their eyes set on something special.
Nad plaanivad midagi erilist.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
We can set cosine of t equal to something in x, and we can set sine of t equal in something in y.
Me võime teha nii, et koosinus t st võrduks mingi avaldisega, kus on x, ja me võime teha nii,et siinus t st võrduks mingi avaldisega, kus on y
When Rocco's set on something, there's no stopping him.
Kui Rocco midagi pähe võtab, siis ta sellest ei loobu.
I'll set something up the moment he gets back.
Ma lepin aja kokku kohe kui ta tagasi tuleb.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
I set my mind to do something, and I do it.
Kui midagi pähe tuleb, siis teen seda.
Trying to set some kind of a world record or something?
Üritad mingisugust maailmarekordi teha või?
I'd like to set you straight about something while we're out here.
Kuna me siin väljas oleme, siis tahan ma ühe asja selgeks teha.
This is a set of vectors, and any member of this set is going to look something like this.
See on hulk vektoritest, ja iga selle hulga liige näeb välja midagi selle sarnast.
It is set, as I understand it, at something like EUR 3 billion.
Nagu ma aru saan, on see umbes 3 miljardi euro kandis.
This is something that we are to set aside EUR 25 billion for.
See on midagi, mille jaoks me 25 miljardit eurot kõrvale panna tahame.
I believe that we have been able to set something in motion here.
Ma usun, et oleme suutnud siin midagi liikuma panna.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
Q. And finally, could you say something about how to set up an EGTC?
ETKR Teeme selle teoks!
How can I set my default web browser to be something other than konqueror ?
Kuidas määrata oma vaikimisi veebilehitsejaks midagi muud kui konqueror ?
All I'm saying is that everything in this set maps to something within S right here.
Pole hullu. Ainuke asi, mis ma ütlen on, et kõik siit hulgast kujundub millesegi siin hulga S sees.
The Something Something.
Midagi midagi.
Something of the something.
Midagi millegist.
It's 1.65 something something.
See on 1.65 midagi midagi.
Some set headers do not appear for several articles in the article window am I doing something wrong?
Mõningaid päiseridu ei ole artikliaknas kohe mitme artikli puhul üldse näha. Kas midagi on valesti?
This year's budget debate looks set to become something of a battle between the Council and the Commission.
Selleaastane eelarvearutelu näib kujunevat nõukogu ja komisjoni vaheliseks võitluseks.
No, it's something else, something terrible.
Ei, see on midagi kohutavat.
Let's try recording something. Say something.
Ja nüüd proovige teie midagi lindistada.
There's something wrong, something very wrong.
Midagi on valesti midagi on väga valesti.
1 over something times that something.
1 üle millegi korda miski.
I just want to set you right about something you couldn't see... because it was smack up against your nose.
Tahan vaid ühe asja selgeks teha, sest see käis teie au pihta.
Sorry but the filter rule cannot be set. The text field is empty. Please type something into it and retry.
Vabandust, filtri reeglit ei saa määrata. Tekstiväli on tühi. Palun kirjuta sinna midagi ja proovi uuesti.
We have 9 of something minus 6 of something minus 3 of something.
Meil on midagi 9 miinus 6 miinus 3 korda.
If something special had happened, something staggering,
Juhtuks siis midagi erilist. Mingeid kehavigastusi.
I must have done something Something good
pidin tegema midagi midagi head
Yeah, something like that. Something like that.
Jah, midagi sellist.
You get an equation you get a solution set that looks something like that, and you call that your null space.
Te saate võrrandi, mille lahendus näeb välja niimoodi ning mida kutsutakse nullkohaks.
And that's a fairly useful thing, because differential equations is something that shows up in a whole set of different fields.
Ja see on väga kasulik, sest diferentsiaalvõrrandeid kasutatakse väga paljudes erinevates valdkondades.
Set the icon bar color. The value must be something that can be evaluated to a valid color, for example ff0000.
Ikooniriba värvi määramine. Väärtus peab vastama reaalsele värvile, näiteks ff0000.
Let's see if we could figure out something else interesting about this strange set of triangles and shapes that I've drawn.
Enne kui me seda mõtet edasi arendame, vaatame, kas saame veel midagi huvitavat välja mõelda selle imeliku kolmnurkade ja kujundite hulga kohta, mis ma olen joonistanud.
All the plans are ready and the Commission must set to work and do something about it as quickly as possible.
Kõik plaanid on valmis ning komisjon peab tööle asuma ja selles osas midagi ette võtma nii kiiresti kui võimalik.
I approach this magical number 2.71 something, something, something, and that magical number is e.
Ma lähenen sellele maagilisele arvule 2,71 ja veel midagi, ning see maagiline arv on e.
It starts out easy, something simple, something sleazy
See algab kergelt, miskit lihtsat, miskit räpast
But you could do something like, something interesting
Aga me saaks teha midagi huvitavat.

 

Related searches: Set Something Alight - Set Alight - Set The World Alight - Set Himself Alight - Had Been Set Alight - Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight -