Translation of "set the world alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : World - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Set us free of this world.
Meid sellest ilmast vabastage.
The gay face of spring is set before the world
Kevade rõõmus pale on maailma ees.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
All over the world we must set a price on emissions.
Me peame kehtestama heitkoguste tasu üleilmselt.
Yes. And set them up for all the world to see.
Jah, ja pani välja tervele maailmale vaatamiseks.
But how in the world are we to set about it?
Kuidas panna maailm sellega leppima?
Europe, it seems, has set the pace and the world has followed.
Näib, et Euroopa on näidanud eeskuju ja maailm järgneb talle.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
Once again, Europe must set an example for the rest of the world.
Taas peab Euroopa ülejäänud maailmale eeskuju andma.
Frequently the world looks to Europe and adopts the standards that are set here.
Sageli suunab maailm pilgu Euroopale ja võtab omaks nõuded, mis on kehtestatud Euroopas.
It cannot set an example and pay for the rest of the world too.
Me ei saa anda eeskuju ega maksta ka kogu ülejäänud maailma eest.
Trying to set some kind of a world record or something?
Üritad mingisugust maailmarekordi teha või?
The deadlines for climate policy are set not by the European Union, nor by the world community they are set by nature.
Kliimapoliitika tähtaegu ei sea Euroopa Liit ega maailma üldsus, need seab loodus.
A Great Lord, his ambitions set on the world, terrorized and undone by phantoms.
Suur isand, kes tahab maailma valitseda, kardab viirastusi.
It wasn't that the world consisted the world consisted here, of one set of countries over here, which had large families and short life.
Mitte selles, et maailm koosneb ühest komplektist riikidest siin, kus on suured perekonnad ja lühike eluiga arengumaad ja teisest komplektist riikidest seal üleval, mis on Läänemaailm, kellel on väikesed perekonnad ja pikk eluiga.
Europe needs the Treaty in order to be a global actor in today's globalised world and thus to set the standards this globalised world needs.
Euroopa vajab lepingut, et olla globaalne tegutseja tänases globaliseerunud maailmas ja seega sätestada standardid, mida see globaliseerunud maailm vajab.
He set out on his own voyage of discovery to confront the end of the world.
Ta asus omaenese avastusretkele, vastu maailma lõpule.
The package before you contains a set of measures which is the most ambitious in the world.
Teie ees seisev pakett koosneb mitmest meetmetest, mis on maailma kõige eesrindlikemate meetmete hulgas.
We set great store by it in relations with our neighbours and partners throughout the world.
Oma suhetes naabrite ja partneritega kogu maailmas pöörame me sellele suurt tähelepanu.
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas.
The developing world must be supported and encouraged, but the targets set for these nations must be realistic.
Arengumaid tuleb toetada ja julgustada, aga neile riikidele seatavad eesmärgid peavad olema reaalsed.
Among the different goals and targets set in the framework, the world committed to reduce extreme poverty by half.
Selles raamistikus seatud erinevate eesmärkide ja sihtide seas võttis maailm endale kohustuse vähendada äärmist vaesust poole peale.
He thus represents the EU at World Trade Organization (WTO) negotiations, where the rules for international trade are set.
Seega esindab kaubandusvolinik ELi ka Maailma Kaubandusorganisatsioonis, kus määratakse kindlaks rahvusvahelise kaubanduse reeglid.
My son, Hercules, who has set himself against me... is out in the world bringing disrepute to his name.
Mu poeg, Herakles, on astunud minu vastu ja häbistab maailmas oma nime.
Money makes the world go around The world go around, the world.
Raha paneb maailma keerlema Maailma keerlema, maailma.
Lastly, the EU reaffirmed its commitment to achieving the goals set in 2002 at the Johannesburg World Summit on Sustainable Development.
Lõpuks kinnitas Euroopa Liit veel kord oma poliitilist tahet jõuda 2002. aastal Johannesburgis ülemaailmse säästva arengu tippkohtumisel määratletud eesmärkideni.
As set out in recital 39 to the provisional Regulation, the Commission sought cooperation from 38 known producers around the world.
Ajutise määruse põhjenduse 39 kohaselt püüdis komisjon teha koostööd 38 teadaoleva tootjaga maailmas.
The permitted tolerable weekly intake (PTWI) of cadmium set by the WHO (World Health Organisation) is of 7 μg kg week.
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kehtestatud kaadmiumi omastamise nädalane piirmäär on 7 μg kg.
Does it mean we have to take account of the minimum wages that have been set in Third World countries?
Kas see tähendab, et peame arvestama teatud miinimumpalgaga kolmanda maailma riikides?
He sits in prison, she works. But soon he'll be set free and together they'll turn the world upside down.
Mees istub vangis, tütar töötab, kuid varsti ta vabastatakse ja koos pööravad nad maailma pea peale.
The Czech presidency programme has set some important priorities the three 'E's of energy, economic improvement, and Europe's role in the world.
Tšehhi eesistumise kavas on paika pandud mõned olulised prioriteedid kolm E d energia, majanduse parandamine ja Euroopa roll maailmas.
The Lisbon European Council set the Community the objective of becoming the most competitive and dynamic knowledge economy in the world by 2010.
Euroopa Ülemkogu Lissaboni istungil seati ühenduse eesmärgiks muutuda aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisema ja dünaamilisema teadmistepõhise majandusega piirkonnaks.
This scheme is the first legally binding set of biofuel sustainability criteria in the world, and is likely to be a pathfinder.
Osutatud kava on maailma esimene õiguslikult siduv biokütuse säästvuskriteeriumide kogum ning rajab tõenäoliselt teed järgmistele.
It is our ambition that the European Union will be able to set an example to the whole world in this matter.
Meie tahame teha nii, et Euroopa Liit saaks kõnealuses küsimuses olla eeskujuks kogu maailmale.
Farming is facing the enormous challenge of providing safe food to a world population set to exceed 9 billion by 2050.
Põllumajandus seisab suure ülesande ees varustada ohutute toiduainetega maailma elanikkonda, mis ületab 2050. aastaks 9 miljardi inimese piiri.
The World Bank will be USD 100 billion richer, and USD 250 billion has been set aside for subsidising international trade.
Maailmapank saab juurde 100 miljardit dollarit ning rahvusvahelise kaubanduse subsideerimiseks on kõrvale pandud 250 miljardit.
Europe has a unique opportunity to show leadership and set an example to the world for a free and open internet.
Euroopal on harukordne võimalus asuda juhikohale ning olla maailmale vaba ja avatud internetiga eeskujuks.
The world go around The world go around.
Maailma keerlema Maailma keerlema.
The world go around The world go around.
Maailma keerlema Maailma keerlema
He set food security, and the EU contributing more to food production in the world, as his top objectives in revamping the CAP.
Ta seadis toiduga kindlustatuse ning ELi poolse suurema panustamise toiduainete tootmisse maailmas oma peamisteks eesmärkideks ühise põllumajanduspoliitika tõhustamisel.

 

Related searches: Set The World Alight - The World Alight - Set Alight - Set Himself Alight - Had Been Set Alight - Set Something Alight - Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight -