Translation of "shanghai academic ranking of world universities" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
5.4 The Jiao Tong University in Shanghai has developed a methodology for ranking universities.
5.4 Jiao Tongi ülikool Shanghais on töötanud välja meetodi ülikoolide paremusjärjestuse koostamiseks.
Out of the top rated universities in the Shanghai Ranking, 75 are participating in the Erasmus Mundus programme.
75 Shanghai edetabeli tippülikoolidest osaleb programmis Erasmus Mundus.
For instance, only around 200 of Europe's 4000 higher education institutions are included in the top 500, and only 3 in the top 20, according to the latest Academic Ranking of World Universities.
Maailma ülikoolide seni viimase akadeemilise paremusjärjestuse alusel kuulub top 500 hulka vaid 200 Euroopa 4000 kõrgkoolist ning vaid 3 neist kuuluvad 20 parema hulka.
A recent Academic Ranking of World Universities classed Charles University as the best university in Central and Eastern Europe jointly with the University of Szeged in Hungary in terms of the quality of its scientific research.
Hiljutises maailma ülikoolide akadeemilises pingereas peeti Karli Ülikooli ühes Szegedi Ülikooliga Ungaris teadustöö kvaliteedi poolest parimaks Kesk ja Ida Euroopas.
Public universities and academic schools
БМ Порт АД
Opening of the World Expo 2010 in Shanghai.
Shanghais avatakse 2010. aasta maailmanäitus.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
According to the Shanghai index, only two European universities are in the world's top 20.
Shanghai indeksi järgi kuuluvad ainult kaks Euroopa ülikooli maailma 20 tippülikooli hulka
The EU was well represented at the 2010 Shanghai World Expo.
EL oli hästi esindatud 2010. aasta maailmanäitusel Shanghais.
universities, colleges, research institutes etc. who use nuclear material for academic studies.
ülikoolid, kolledžid, uurimisinstituudid jne, kes kasutavad tuumamaterjali akadeemilisteks uuringuteks.
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
But the level of cooperation remains very unequal across countries, universities and academic disciplines.
Koostöö tase on siiski riigiti, ülikooliti ja akadeemiliste erialade kaupa väga ebaühtlane.
(1) The data on academic staff cover universities and research centres within universities (most research institutes have been incorporated intouniversities).
1 Andmed õppejõudude kohta hõlmavad ülikoole ja ülikoolide teaduskeskusi (enamik teadusinstituutidest on ülikoolide alluvuses).
In the last ten years, Europe has not made progress in terms of the number of universities of excellence in the ranking of the top 100 universities.
Viimase kümne aasta jooksul ei ole Euroopa teinud edusamme maailma 100 parima ülikooli hulka kuuluvate tippülikoolide arvu suurendamisel.
It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.
Võimatu on eirata üksikute tippülikoolide akadeemilist ja rahalist taset.
Shanghai
ShanghaiCity in Christmas Island Kiribati
Shanghai
Shanghaichina. kgm
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
Europe has some of the best universities in the world.
Euroopas asuvad mõned maailma parimatest ülikoolidest.
As a way to enhance the dialogue on issues concerning European integration between the Turkish academic world and the academics of the European Union, the European Commission invites further participation of Turkish universities.
Tugevdamaks Euroopa integratsiooni alast dialoogi Türgi akadeemilise ringkonna ning Euroopa Liidu teadusringkondade vahel, kutsub Euroopa Komisjon Türgi ülikoole üles edasisele osalemisele.
More mobility, international openness and transparency are needed to attract the best students, teachers and researchers, to create and reinforce partnerships and academic cooperation with universities from other parts of the world.
Selles keskendutakse kõrgkooli lõpetanute tööhõive suurendamisele, julgustades liikuvust, sealhulgas ka akadeemilise valdkonna ja tööstuse vahel, ning pööratakse tähelepanu õppe ja teadustöö võimalusi ning asutuste tulemuslikkust käsitleva läbipaistva ja kõrgekvaliteedilise teabe edendamisele.
For the vast majority of people interviewed for the impact studies, Tempus is seen as an essential door to the European academic world that has greatly helped building cooperation with European universities.
Enamik mõju uuringu käigus küsitletud inimestest nägi Tempus programmi kui võimalust, mis avab ukse Euroopa akadeemilisse maailma ning on suuresti kaasa aidanud koostöö rajamisele Euroopa ülikoolidega.
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
The CEECs adopted new acts9on HE and R D, which aimed to restore the academic autonomyof both types ofinstitutions (NAS and universities) and to restore academic freedom.
See esimene etapp oli kooskõlas ka teadus ja arendustegevuse sektori demokratiseerimisprotsessiga ja selle tulemuseks oli institutsionaalsete struktuuride toimimise üldine detsentraliseerimine.Viimastest said iseseisvad uurimisüksused.
Ltd, Shanghai
Ltd, Shanghai
Excellence requires critical mass and competition, in effect a common space for students, universities and academic research.
Tipptase nõuab kriitilist massi ja konkurentsi, tegelikult nn ühist ruumi üliõpilaste ja ülikoolide jaoks.
We are talking about how the universities can maintain their academic excellence, yet prepare their students for work.
Me räägime, kuidas ülikoolid saavad säilitada oma akadeemilise taseme ja siiski valmistada oma üliõpilasi tööeluks ette.
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
Professor Mallat s academic work has proceeded internationally with a privileged network including the Universities of Lyon, Athens and Iceland and through the visiting positions of the Chairholder at Yale and Princeton universities.
Professor Mallat akadeemiline tegevus on rahvusvaheliselt edenenud tema eelistatud võrgustiku kaudu, mis hõlmab Lyoni, Ateena ja Islandi ülikooli. Ta on külalisena Yale i ja Princetoni ülikoolide õppetooli hoidja.
We'll shanghai Wendy.
Me röövime Wendy laevale.
Shanghai Wendy , captain?
Röövime laevale, kapten?
The Shanghai Squeeze.
Shanghai Pigistus.
Too many universities are still worrying about their academic independence and focusing too much on knowledge at the expense of skills.
Liiga paljud ülikoolid on ikka veel mures oma akadeemilise sõltumatuse pärast ja keskenduvad oskuste arvelt liialt palju teadmistele.
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
Shanghai Teraoka Electronic Co.
Shanghai Teraoka Electronic Co.
Shanghai Yamato Scale Co.
Shanghai Yamato Scale Co.
Shanghai is so big
Kust me otsimist alustame?
Israel rightly boasts an excellent education system, and world class universities.
Iisrael on õigustatult oma suurepärase haridussüsteemi ja maailmatasemel ülikoolide üle uhke.

 

Related searches: Shanghai Academic Ranking Of World Universities - Ranking Of World Universities. - Shanghai Ranking - State-accredited Universities And Universities Of Applied Science - For German Universities Are Rarely Campus Universities - Universities, Universities Of Applied Sciences - Academic Universities - Academic Institutions Universities - Universities And Academic Institutions - Shanghai World Financial Centre -