Translation of "staff and non staff costs" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Costs - translation : Staff - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Staff costs
Personalikulu
Staff costs ( 4 )
Personalikulu ( 4 )
Ongoing staff costs.
Jooksvad personalikulud
Staff costs _BAR_
Personalikulud _BAR_
(ff) staff costs
(ff) tööjõukulud
Non staff contracts
Non staff contracts
Computation of staff costs
Personalikulude arvestus
Theatre management and staff salary costs
Teatri juhtimine ja töötajate palgad
Staff costs (a) wages and salaries
Tööjõukulud a) palgakulu
Total included in Staff costs
Kindlustusmatemaatiline kasum (kahjum)
ACTIVITY 11 ONGOING STAFF COSTS
TEGEVUS 11 JOOKSVAD PERSONALIKULUD
(a) Staff costs, showing separately
a) tööjõukulud eraldi näidata
15 of total staff costs
15 personali kogukuludest
External staff Non decentralised management
Koosseisuvälised töötajad Hajutamata juhtimine
the staff reduction from 203 to 177 was insufficient to reduce staff costs
töötajate arvu vähendamine 203 lt 177 le oli tööjõukulude vähendamiseks ebapiisav
EU data node (includes staff and admin costs)
ELi andmete jagamise sõlm (sh personali ja halduskulud)
Capacity Building Actions (includes staff and admin costs)
Suutlikkuse arendamise meetmed (sh personali ja halduskulud)
Parking costs reimbursed by the staff.
Parkimiskulude hüvitamine töötajate poolt.
Flat rate financing for costs other than staff costs
Muude kulude kui personalikulude kindlamääraline rahastamine
staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, and operating costs,
töötajate töötasu, haldus , infrastruktuuri ja tegevuskulud,
(c) the staff reduction from 203 to 177 was insufficient to reduce staff costs
c) töötajate arvu vähendamine 203 lt 177 le oli tööjõukulude vähendamiseks ebapiisav
Staff costs (cabin and ground crews, including social security)
Tööjõukulud (töötajad lennuki pardal ja maapinnal, sealhulgas sotsiaalkindlustus)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sealhulgas sellega seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
1 Tehniline ja haldusabi (sh seonduvad personalikulud)
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)
Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
(a) staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, and operating costs
a) töötajate töötasu, haldus , infrastruktuuri ja tegevuskulud
The costs include interviewing, program ming, coding and operations staff.
Kulud hõlmavad küsitlemist, programmeerimist, kodeerimist ja personalikulu.
(vi) Staff working for non EEA subsidiaries
vi) Väljaspool EMPd asuvate tütarettevõtjate töötajad
b) Non legislative action staff working papers
b) Mitteseadusandlik akt talituste töödokumendid
b) Non legislative action staff working papers
b) Mitteseadusandlik akt talituste töödokumendid
Questionable eligibility of staff costs in agricultural project
Põllumajandusprojekti personalikuludeküsitav abikõlblikkus
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs and missions)
1 Tehniline ja haldusabi (sh sellega seonduvad personalikulud)
Auxiliary staff and local staff
Abiteenistujad ja kohalikud teenistujad
Only 6 of the production costs of new cars are staff costs.
Ainult 6 uute autode tootmiskuludest moodustavad personalikulud.
BT non teaching staff RT headteacher mandatory schooling
BT tarkvara RT teabeplokk õpitee
SAVINGS FROM LOWER STAFF COSTS BUT OVERALL QUANTIFICATION DIFFICULT
KOKKUHOID MADALAMA PERSONALIKULU PEALT, AGA ÜLDINE KVANTIFITSEERIMINE KEERULINE
Entertainment costs exclusively for project staff are not eligible.
Ainult projekti töötajatele mõeldud esinduskulud ei ole abikõlblikud.
Commission staff and other costs to conduct Union controls and Union inspections.
liidu kontrollimise ja inspektsioonide korraldamisega seotud kulud ja sellega tegelevate komisjoni töötajatega seotud kulud.
direct costs means the wage bills of the staff directly involved in the certification tasks and the transport costs of such staff in the context of certification tasks
otsesed kulud sertifitseerimistoimingutes otseselt osaleva personali töötasud ning nimetatud personali transpordikulud sertifitseerimistoimingute puhul f)
Direct staff costs of an operation may be calculated at a flat rate of up to 20 of the direct costs other than the staff costs of that operation.
Tegevuse otsesed rahastamiskõlblikud personalikulud võib arvutada kindla määra alusel, mis võib olla kuni 20 otsekuludest, mis ei sisalda selle tegevuse personalikulusid.
Staff, running costs and investments FP7 Historical liabilities resulting from nuclear activities
Personali ja jooksvad kulud ning investeeringud Seitsmes raamprogramm
Staff costs (cabin and ground crews, including social security) _BAR_ 1067,93 _BAR_
Tööjõukulud (töötajad lennuki pardal ja maapinnal, sealhulgas sotsiaalkindlustus) _BAR_ 1067,93 _BAR_
1 1 1Auxiliary staff and local staff
1 1 1Abipersonal ja kohalik personal

 

Related searches: Staff And Non-staff Costs - Non-staff Costs - Non-salary Staff Costs - Payroll And Staff Costs - Staff And Related Costs - Legal And Non-legal Staff - Technical And Non-technical Staff - Academic And Non-academic Staff - Fixed Costs And Variable Costs - Variable Costs And Fixed Costs -