Translation of "strongly agree" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agree - translation : Strongly - translation : Strongly agree - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

60 strongly agree
60 täiesti nõus
I agree, however, that the Russians reacted too strongly.
Olen siiski nõus, et venelased reageerisid ülemäära tugevalt.
I therefore agree strongly that Ukraine and the European Union should continue to cooperate closely in this field.
Seetõttu olen kindlalt seda meelt, et Ukraina ja Euroopa Liit peaksid jätkama tihedat koostööd kõnealuses valdkonnas.
We strongly agree that the focus must be on meeting the promises made and scaling up the existing procedures.
Me nõustume täielikult, et keskenduda tuleb antud lubaduste täitmisele ja olemasoleva tegevuse tõhustamisele.
I strongly agree with those of you who have called for an economic union to complement the monetary one.
Ma olen vägagi nõus nendega teie hulgast, kes on nõudnud, et majandusliit rahaliitu täiendaks.
I would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Tahaksin märkida, et olen nõus, et tugevamalt rõhutatud arvamustega raport oleks olnud isegi tõhusam.
We strongly agree with making explicit a woman's right to return to the same job, 20 weeks maternity leave and reasonable paternity leave.
Nõustume kindlalt sõnaselge naiste õiguse kehtestamisega naasta samale töökohale, 20nädalase rasedus ja sünnituspuhkuse ja mõistliku isapuhkusega.
Nevertheless the EP is reaffirming objectives for the integrated maritime policy although less strongly than in the previous report, that we cannot agree with.
Sellegipoolest on parlament taaskinnitamas eesmärke integreeritud merenduspoliitika jaoks kuigi nõrgemalt kui eelmises raportis, millega me ei saa nõustuda.
I would strongly urge the President to agree that we can vote on those amendments, and I encourage members to give their full support.
Oleks tungivalt vaja, et juhataja nõustuks sellega, et me kõnealuseid muudatusettepanekuid hääletada saaksime, ja ma julgustan parlamendiliikmeid andma oma täielikku toetust.
In particular, I strongly agree with the principle of positive incentives giving some reward to those fishermen who take steps to reduce or eliminate discards.
Iseäranis nõustun ma positiivsete stiimulite põhimõttega, mis premeeriksid kuidagi neid kalureid, kes astuvad samme saagi vette tagasi laskmise vähendamiseks või lõpetamiseks.
today, strongly
täna, tugevasti
I am strongly in favour of investing in financial education and I have also approved the report, but I cannot agree with superficial campaigns and general principles.
Ma pooldan jõuliselt investeerimist finantsalasesse haridusse ja ma kiitsin ka raporti heaks, kuid ma ei saa nõustuda pealiskaudsete kampaaniate ja üldiste põhimõtetega.
I support this report strongly, except for paragraph 28, with which I cannot agree I do not believe tax measures should be raised in a health based report.
Toetan väga kõnealust aruannet, v.a lõiget 28, millega ma ei saa nõustuda ma ei usu, et tervisearuandes tuleks esile tõsta maksumeetmeid.
Finally, to conclude, I want to emphasise very strongly that I agree with what Mr García Margallo y Marfil said about competition in the area of food products.
Viimaseks, kokku võttes tahan rõhutada tungivalt, et nõustun kolleeg García Margallo y Marfili toiduainete valdkonna konkurentsi kohta öelduga.
Therefore, I strongly agree that it is imperative to include protection for victims that aims to restore their dignity and the respect due to them as human beings.
Seetõttu olen väga nõus, et kaitse peab hõlmama ka nende ohvrite kaitset, kes tahavad taastada oma väärikust ja austust nende kui inimeste suhtes.
(DA) Mr President, Mr Piecyk's report points out that there must be more concrete action on the table when we are talking about maritime policy, and I strongly agree.
(DA) Pr juhataja, hr Piecyki raport toonitab, et merenduspoliitikast rääkides peame suutma välja käia konkreetsema tegevuskava ja ma olen sellega igati nõus.
You agree? I agree.
Olen nõus.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I strongly support this.
Toetan seda väga.
author. Mr President, my group strongly supports the motion for a resolution concerning Mr Kambakhsh, although I am not sure I would agree with everything the previous speaker has said.
esitaja. Hr juhataja, meie fraktsioon toetab tugevalt resolutsiooni ettepanekut Perwez Kambakhshi kohta, kuigi ma ei ole kindel, kas ma kõigega nõustun, mida eelkõneleja ütles.
Out of 699 outputs, 601 strongly or very strongly support the Daphne objectives as follows
699 vêljundist toetasid 601 tugevalt výi vêga tugevalt Daphne eesmêrke
3 strongly disagree0 don t know
3 ei ole kindlasti nõus0 ei tea
Skin becoming strongly pigmented (coloured)
naha tugev pigmenteerumine (värvumine)
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
Our view remains strongly negative.
Meie hinnang on endiselt väga negatiivne.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
strongly positive, quite positive, positive, 0 like baseline scenario, negative, quite negative, strongly negative, NA not applicable
väga positiivne, üsna positiivne, positiivne, 0 sarnane baasstsenaariumiga, negatiivne, üsna negatiivne, väga negatiivne
If they would agree, I would agree.
Kui nemad on nõus, olen mina ka nõus.
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eelkõige Slovakkias ja Poolas suurenes eksport, Poolas eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eksport suurenes eelkõige Slovakkias ja Poolas, seda eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
STRONGLY RECOMMENDS IMPLEMENTING THESE IMPROVEMENTS AS
SEETÕTTU SOOVITAB KONTROLLIKODA TUNGIVALT NIMETATUD
I cannot emphasize this too strongly.
Ma ei saa seda enam kõvemini rõhutada.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
The Commission strongly supports this idea.
Komisjon toetab seda ideed väga.
Therefore, we strongly criticise the Commission.
Seepärast me kritiseerime komisjoni tugevalt.
I strongly object to this attitude.
Olen resoluutselt sellise suhtumise vastu.
I strongly emphasise the word 'all'.
Rõhutan eriti sõna kõiki .
I strongly endorse such a system.
Pooldan igal juhul sellist süsteemi.
Since then, however, it strongly declined.
Hiljem on see siiski tugevalt langenud.
Agree!
Nõus!
Agree!
Nõus.
Agree?
Tahad, eks?

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree, Agree, Agree - Strongly Agree - Agree Strongly - I Strongly Agree -