Translation of "strongly agree strongly disagree" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agree - translation : Disagree - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

60 strongly agree
60 täiesti nõus
Madam President, I strongly disagree with the previous speaker.
Austatud juhataja, ma ei ole eelkõnelejaga üldse nõus!
On behalf of United Atomic Laboratories, I strongly disagree
United Atomic Laboratory nimel hääletan vastu.
Therefore, I strongly disagree with those in the House who deny climate change.
Seetõttu vaidlen ma tuliselt vastu neile, kes täiskogus eitavad kliimamuutusi.
I strongly disagree with their approach but I cannot unilaterally breach a confidentiality commitment.
Ma ei nõustu nende lähenemisega kuidagi, ent ei saa ühepoolselt rikkuda konfidentsiaalsuskohustust.
I agree, however, that the Russians reacted too strongly.
Olen siiski nõus, et venelased reageerisid ülemäära tugevalt.
Many here think and I strongly disagree that Israel is the only cause of suffering.
Paljud siin arvavad ja mina väga selgelt ei arva et Iisrael on ainus kannatuste põhjus.
I strongly disagree, therefore, with the Council statement that there is no alternative to cooperation.
Seega ma ei nõustu mingil juhul nõukogu avaldusega, et koostööle alternatiivi pole.
However, I strongly disagree with the ideas of right wing political Islam and of Hamas.
Ma ei nõustu aga mingil juhul ideedega parempoolse poliitilise islamirühmituse või Hamasi kohta.
On this point, I strongly disagree with the position and decision of the EP's and Council's majority.
Selles punktis ei nõustu ma absoluutselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu enamuse seisukoha ega otsusega.
I disagree strongly with the minister who left, who said that we can in effect do very little.
Ma olen kindlal eriarvamusel ministriga, kes lahkus ja ütles, et me võime tegelikult väga vähe ära teha.
today, strongly
täna, tugevasti
36 neither agree nor disagree
36 seisukoht puudub
29 neither agree nor disagree
29 seisukoht puudub
48 neither agree nor disagree
48 seisukoht puudub
43 neither agree nor disagree
43 seisukoht puudub
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I strongly support this.
Toetan seda väga.
Out of 699 outputs, 601 strongly or very strongly support the Daphne objectives as follows
699 vêljundist toetasid 601 tugevalt výi vêga tugevalt Daphne eesmêrke
I therefore agree strongly that Ukraine and the European Union should continue to cooperate closely in this field.
Seetõttu olen kindlalt seda meelt, et Ukraina ja Euroopa Liit peaksid jätkama tihedat koostööd kõnealuses valdkonnas.
3 strongly disagree0 don t know
3 ei ole kindlasti nõus0 ei tea
Skin becoming strongly pigmented (coloured)
naha tugev pigmenteerumine (värvumine)
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
Our view remains strongly negative.
Meie hinnang on endiselt väga negatiivne.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
in writing. I strongly disagree with the Atkins amendment (Amendment 1 to paragraph 15) to the Committee on Petitions' report by Carlos José Iturgaiz Angulo.
kirjalikult. Ma ei nõustu sugugi Atkinsi muudatusettepanekuga (muudatusettepanek 1 lõike 15 kohta) Carlos José Iturgaiz Angulo esitatud petitsioonikomisjoni raportile.
strongly positive, quite positive, positive, 0 like baseline scenario, negative, quite negative, strongly negative, NA not applicable
väga positiivne, üsna positiivne, positiivne, 0 sarnane baasstsenaariumiga, negatiivne, üsna negatiivne, väga negatiivne
We strongly agree that the focus must be on meeting the promises made and scaling up the existing procedures.
Me nõustume täielikult, et keskenduda tuleb antud lubaduste täitmisele ja olemasoleva tegevuse tõhustamisele.
I strongly agree with those of you who have called for an economic union to complement the monetary one.
Ma olen vägagi nõus nendega teie hulgast, kes on nõudnud, et majandusliit rahaliitu täiendaks.
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eelkõige Slovakkias ja Poolas suurenes eksport, Poolas eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eksport suurenes eelkõige Slovakkias ja Poolas, seda eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
STRONGLY RECOMMENDS IMPLEMENTING THESE IMPROVEMENTS AS
SEETÕTTU SOOVITAB KONTROLLIKODA TUNGIVALT NIMETATUD
I cannot emphasize this too strongly.
Ma ei saa seda enam kõvemini rõhutada.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
The Commission strongly supports this idea.
Komisjon toetab seda ideed väga.
Therefore, we strongly criticise the Commission.
Seepärast me kritiseerime komisjoni tugevalt.
I strongly object to this attitude.
Olen resoluutselt sellise suhtumise vastu.
I strongly emphasise the word 'all'.
Rõhutan eriti sõna kõiki .
I strongly endorse such a system.
Pooldan igal juhul sellist süsteemi.
Since then, however, it strongly declined.
Hiljem on see siiski tugevalt langenud.
I would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Tahaksin märkida, et olen nõus, et tugevamalt rõhutatud arvamustega raport oleks olnud isegi tõhusam.
To agree to disagree on red velvet cake.
Vist

 

Related searches: Agree Disagree Strongly Disagree - Strongly Agree Agree Disagree - Agree Agree Strongly Disagree - Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Disagree Disagree - Disagree Or Strongly Disagree - Strongly Agree Disagree - Strongly Disagree Agree - Agree, Agree, Agree -