Translation of "strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Strongly recommend - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
I strongly recommend support for farmers producing milk and meat, with a view to stabilising markets, by including them in the Temporary Crisis Framework for state aid.
Soovitan tungivalt toetada piima ja liha tootjaid eesmärgiga tasakaalustada turge, lisades need riigiabi saamiseks ajutise kriisi raamistikku.
Recommend to
Soovitatud
HEREBY RECOMMEND
SOOVITAVAD JÄRGMIST
You recommend anything?
Soovitate midagi?
Doctors recommend it.
Arstid soovitavad.
I recommend it.
Soovitan.
Recommend your replacement.
Keda sa enda asemele soovitad?
HEREBY RECOMMEND THAT
SOOVITAVAD JÄRGMIST
I strongly recommend, as we tend here in Parliament to set targets and to say '20 ' or '30 ', that we recommend a standard European legislation which sets a minimum prison sentence for human traffickers of 10 15 years, which cannot be reduced or replaced by a fine.
Kuna me kipume siin parlamendis arvudes väljendatud eesmärke seadma, siis minu tungiv ettepanek on selline, et me peaksime soovitama Euroopa ühtse õigusakti vastuvõtmist, milles sätestatakse inimkaubitsejate miinimumkaristuseks 10 15 aasta pikkune vabadusekaotus, mida ei saa rahatrahviga vähendada ega asendada.
I think all sides should aim to strengthen the moderate elements, and I therefore strongly recommend addressing these questions together, in order to find a sustainable solution acceptable to all.
Ma arvan, et kõik osapooled peaksid püüdma tugevdada ühiseid tegureid ning soovitan seetõttu tõsiselt nende küsimustega koos tegelda, et leida jätkusuutlik, kõigile vastuvõetav lahendus.
HEREBY RECOMMEND MEMBER STATES
SOOVITAVAD LIIKMESRIIKIDELE JÄRGMIST
I wouldn't recommend it.
Ma ei soovitaks seda teha.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
I'd certainly recommend it.
Kindlasti ma soovitan.
Recommend course 230, sir.
Soovitan kurssi 230, sir.
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
then recommend home leave
Kuni kõik uuringud on tehtud. Ja siis suunata koju.
What do you recommend?
Mida soovitad?
Recommend defensive posture, Captain.
Soovitan kaitsetaktikat.
Recommend we proceed, Captain.
Soovitan jätkata, kapten.
1.3 The EESC welcomes the Action Plan on biomass and the Commission communication on the EU strategy for biofuels, which strongly recommend that new impetus be given to the development of biofuels.
1.3 Komitee kiidab heaks biomassi tegevuskava ning komisjoni teatise Euroopa Liidu biokütuste strateegia , milles õhutatakse andma bioenergia arendamisele uut hoogu.
In particular it shall recommend
Ühiskomitee soovitab eelkõige
Recommend this artist to someone
Soovita seda artisti kellegile
Recommend this album to someone
Soovita seda albumit kellegile
Recommend this track to someone
Soovita seda lugu kellegile
I wouldn't recommend it, dhampir.
Ma ei soovitaks sul seda teha, dunpeal.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I. RECOMMEND THAT MEMBER STATES
I. SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL
I certainly recommend doing this.
Soovitan seda kindlasti teha.
I recommend leave till midnight.
Soovitan lahkuda keskööl.
He said he'd recommend me.
Ta ütles, et ta soovitab mind.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
Oh, interesting I recommend it
Huvitav.

 

Related searches: Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - I Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - I Strongly Recommend You To -