Translation of "strongly recommend you to" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
What do you recommend?
Mida soovitad?
I can recommend it to you all.
Ma soovitan teil kõigil seda proovida.
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
As the procedure for determining the amount of benefit to which youare entitled is rather complicated, we strongly recommend you to contact the national social security institutions for whatever informationand assistance you may need.
Kui teie elukohariigi õigusaktide kohaldamisel lähtub teie töötushüvitisesuuruse arvutamine varasemast palgast või sissetulekust, võetakse arvessepalk või sissetulek, mille te olete saanud riigis, kus te piiriülese töötajanatöötasite.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
I'll recommend you for a medal.
Soovitan sulle medal anda.
I wouldn't recommend it for you.
Seda ma teile ei soovitaks.
I can recommend you an hotel.
Oleksite võinud hotelli minna!
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
Can you recommend books that could introduce Italy to him?
Kas keegi võiks talle soovitada mõnda raamatut, mis aitaks Itaaliat tundma õppida?
I highly recommend you join the club.
Ma... olen nüüd mees.
Doc, what do you recommend for nerves?
Doktor, mida te soovitate närvidele?
What do you recommend for a radish ?
Mida te soovitate koos mädarõikaga?
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
Recommend to
Soovitatud
 You are strongly advised to check locally.
ÂKüsige kindlasti kohalikult esindajalt.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
I want to recommend that you all read the fine print.
Ma soovitan teil kõigil lugeda peene trükiga lisainfot.
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
Exactly what kind of material do you recommend?
Kelle teos teile siis kõlbaks?
I think you should recommend a decoration, sir.
Ma arvan, et te peaksite soovitama teda autasu saamiseks, sir.
I want... can you recommend... some bird whistles?
Ma tahan... kas oskate soovitada mõnd linnuvilet?
Do you have any particular method you'd recommend?
Kas teil oleks mulle mingit erilist meetodit soovitada?
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
We recommend that you prepare carefully for the interview .
We recommend that you prepare carefully for the interview .
Your doctor who may recommend that you stop treatment.
Teie arst võib soovitada teil ravi lõpetada.
I don't recommend you do this all the time.
Ma ei soovita teil seda kogu aeg teha.
On the contrary, could you recommend a good inn?
Miks? Mul on Stuttgartis veel asju ajada.
In which case, for you, I'd recommend 38 snubnosed.
Soovitaksin lühikese toruga 38kaliibrilist püstolit.
We recommend that you store the search proles which you use frequently.
Sagedamini kasutatavad otsinguproilid on soovitatav salvestada.
I strongly recommend support for farmers producing milk and meat, with a view to stabilising markets, by including them in the Temporary Crisis Framework for state aid.
Soovitan tungivalt toetada piima ja liha tootjaid eesmärgiga tasakaalustada turge, lisades need riigiabi saamiseks ajutise kriisi raamistikku.

 

Related searches: We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - We Strongly Recommend You To Make Sure - I Strongly Recommend You To Consider - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend -