Translation of "strongly suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Strongly - translation : Strongly suggest - translation : Suggest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
These results strongly suggest an important dose dependent effect.
Need tulemused rõhutavad selgelt annusest sõltuvat olulist toimet.
Scientific findings strongly suggest a relationship between the incidence of urinary incontinence and oestrogen depletion.
Teaduskirjanduses on palju tõendeid kusepidamatuse ja östrogeeni vaeguse vahelise tugeva seose kohta.
Data for new IDUs strongly suggest ongoing, andeven increased, transmission in Spain between 1999 and2000.
Siiski, kuiseropositiivsus on kõrge ja stabiilne, siis on tõenäoline,etnakatumine jätkub.
Therefore, I strongly suggest that the activities of this intergroup be continued in the next European Parliament.
Seepärast soovitan ma tungivalt jätkata fraktsioonidevahelise töörühma tegevust ka Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu raames.
I strongly suggest that this be included in the report and that our concerns regarding minorities be voiced in our demands.
Ma teen kindla ettepaneku selle raportisse lisamise kohta, et meie mure vähemuste üle avalduks meie nõudmistes.
Against the background of the impressive progress Macedonia has achieved I strongly suggest that the Commission could start accession negotiations already in 2008.
Makedoonia saavutatud muljetavaldava edasimineku taustal soovitan tungivalt, et komisjon alustaks ühinemisläbirääkimisi juba 2008. aastal.
Circumstantial evidence and molecular epidemiology data strongly suggest that the avian influenza virus has spread into this country proceeding from central Asia via migratory birds.
Kaudsete tõendite ja molekulaarepidemioloogiliste andmete põhjal võib kindlalt oletada, et lindude gripiviirus on sinna levinud Kesk Aasiast rändlindude kaudu.
Circumstantial evidence and molecular epidemiology data strongly suggest that the avian influenza virus has spread into those countries proceeding from central Asia via migratory birds.
Kaudsete tõendite ja molekulaarepidemioloogiliste andmete põhjal võib kindlalt oletada, et lindude gripiviirus on sinna levinud Kesk Aasiast rändlindude kaudu.
Suggest
Soovita
The spirit and purpose of Article 5(1) and Article 8(1) of Regulation No 1348 2000 strongly suggest that documents must also include annexes to an application.
Määruse nr 1348 2000 artikli 5 lõike 1 ja artikli 8 lõike 1 mõte ja eesmärk kõnelevad otsustavalt selle kasuks, et dokumendid on ka hagiavalduse lisad.
The third observation I strongly suggest that the opening of the accession negotiations with Macedonia be decided by the December European Council in accordance with the Commission's recommendation.
Kolmas tähelepanek ma soovitan tungivalt, et Euroopa Ülemkogu teeks detsembris otsuse avada ühinemisläbirääkimised Makedooniaga, lähtudes komisjoni soovitusest.
So I strongly suggest that it would be in her interest, as well as ours, for her hearing to be brought forward from 10 November, if at all possible.
Niisiis ma soovitan tungivalt, ning see oleks nii kandidaadi kui ka meie huvides, et tema ärakuulamine toodaks lähemale, 10. novembrile, juhul kui see on üldse võimalik.
Suggest words
Pakutavad sõnad
today, strongly
täna, tugevasti
We also strongly oppose references to the Lisbon Treaty, in particular those which suggest that the competences of the European Union in the field of climate change are not already sufficient.
Samuti oleme väga vastu viidetele Lissaboni lepingule, eelkõige neile, milles väidetakse, et Euroopa Liidu pädevus kliimamuutuse valdkonnas on ebapiisav.
Suggest automatic display
Paku automaatne esitusviis
Suggest automatic display
Automaatse esitusviisi pakkumine
Suggest New Name
Paku uus nimi
Suggest a category
Soovita a
Suggest New Filename
Paku uus nimi
Suggest complete addresses
KÃ sitle mitut aadressi kui
I suggest nothing.
Ma ei tee mingeid ettepanekuid.
May I suggest...
Siis ehk peaks...
You are given the option to skip this initial scan during startup. kde developers strongly suggest you do not disable this scan because of the potential to introduce instability into your system.
Selle valikuga saab selle käivitamisaegse kontrolli edasi lükata. kde arendajad soovitavad seda siiski tungivalt mitte teha, sest kontrollimise edasilükkamine võib halvemal juhul muuta süsteemi ebastabiilseks.
60 strongly agree
60 täiesti nõus
What do you suggest?
Mida soovitate?
What do you suggest?
Mida sa pakud?
What do you suggest?
Mida te soovitate?
It doesn't suggest suicide.
See on vähe sarnane enesetapule.
What do you suggest?
Mida sa ette paned?
I suggest you reconsider.
Soovitan ümber mõelda.
WHAT DO YOU SUGGEST ?
Mida sa välja pakud?
We suggest to hasten,
Soovitan, teil härrad, kiirustada.
How dare you suggest
Kuidas te julgete...
What do you suggest?
Mida te pakute?
What do you suggest?
Mida sa arvad?
What would you suggest?
Mida sina ette paneksid?
Then I suggest roses.
Sel juhul soovitan roose.
And I suggest that...
Ja ma sooviksin, et...
Who do you suggest?
Keda sina soovitaksid?
I strongly support this.
Toetan seda väga.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
Other sources suggest higher figures.
Teised allikad pakuvad suuremaid arve.

 

Related searches: Suggest Suggest - Strongly Suggest - We Strongly Suggest - I Strongly Suggest - Strongly Suggest That - I Would Strongly Suggest - We Strongly Suggest You - These Findings Strongly Suggest - I Strongly Suggest That - Strongly Suggest For -