Translation of "strongly support" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Strongly - translation : Strongly support - translation : Support - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly support this.
Toetan seda väga.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
However, I very strongly support the package.
Siiski toetan ma seda paketti väga tugevalt.
This is a measure I strongly support.
See on meede, mida ma väga toetan.
in writing. I strongly support this resolution.
kirjalikult. Toetan kõnealust resolutsiooni täielikult.
Out of 699 outputs, 601 strongly or very strongly support the Daphne objectives as follows
699 vêljundist toetasid 601 tugevalt výi vêga tugevalt Daphne eesmêrke
I strongly support the provisions on consumer protection.
Ma toetan tugevalt tarbijakaitsele suunatud sätteid.
I strongly support this message to the Council.
Toetan kindlalt seda sõnumit nõukogule.
Our Group wishes strongly to support the entire resolution.
Meie fraktsioon soovib tugevalt toetada tervet resolutsiooni.
in writing. We strongly support the original IPPC Directive.
kirjalikult. Toetame tugevalt esialgset IPPC direktiivi.
All stakeholders strongly support more planning, pre arrangements and predictability.
Kõik sidusrühmad avaldavad kindlalt toetust paremale kavandamisele, korraldamisele ja prognoosimisele.
I therefore strongly support this report and voted in its favour.
Seetõttu avaldan tugevat toetust käesolevale raportile ning hääletasin selle poolt.
Though I very strongly support all protections for children I found myself unable to support this report.
Kuigi ma toetan kõiki laste kaitset käsitlevaid meetmeid, ei saa ma kõnealust raportit toetada.
5.1 The EESC strongly reiterates its support for the European Citizens' Initiative.
5.1 Komitee kordab oma toetust Euroopa kodanikualgatusele.
Mr President, I very strongly support promotion of our high quality food.
Härra juhataja, toetan väga tugevalt meie kõrgkvaliteetse toidu edendamist.
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Ma toetan tugevalt selliste üksuste loomist esimesel võimalusel.
So I strongly support the call for making finance and credit more available.
Seega toetan väga nõuet muuta rahastamine ja krediit kättesaadavamaks.
I therefore strongly urge you to support the compromise package before us today.
Seepärast kutsun ma teid tungivalt üles täna meie ees olevat kompromisspaketti toetama.
The precautionary principle at the heart of the approach is one I strongly support.
Toetan tugevalt lähenemisviisi keskmes olevat ettevaatuspõhimõtet.
I strongly believe that aid should no longer be limited to help, support or assistance.
Usun vankumatult, et toetus ei peaks enam piirduma vaid abistamise või toetamisega.
in writing. (GA) I strongly support this report, which is aimed at improving Irish roads.
Ma toetan igati seda raportit, mille eesmärk on parandada olukorda Iirimaa teedel.
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Kohalike toodete mõiste parandamise ja traditsioonilistele toiduturgudele tõhusama toetuse pakkumise ideed on lahendused, mida ma tugevalt toetan.
This would strongly support the European fiscal framework as established by the Stability and Growth Pact .
See toetaks märkimisväärselt ELi eelarvepoliitilist struktuuri , nagu see on kavandatud stabiilsuse ja majanduskasvu paktis .
I strongly support the ambition to implement the Lisbon strategy, which is crucial for our future.
Ma toetan ambitsiooni viia ellu Lissaboni strateegiat, mis on äärmiselt oluline meie tuleviku jaoks.
in writing. (FR) I strongly support the report by our excellent colleague Mr Díaz de Mera.
kirjalikult. (FR) Toetan kindlalt meie suurepärase kolleegi härra Díaz de Mera raportit.
I strongly support the Commissioner's position that the attitude of the media is also very important.
Toetan väga voliniku seisukohta, et meedia suhtumine on samuti väga tähtis.
The European Social Fund and the new Globalisation Adjustment Fund should strongly support these enhanced e orts.
Neid ulatuslikke jõupingutusi peaksid jõuliselt toetama Euroopa Sotsiaalfond ja uus globaliseerumisega kohanemise fond.
I strongly support measures to protect those who work in the cultural industries by protecting intellectual property.
Toetan tugevalt meetmeid, mille eesmärgiks on kaitsta kultuuritööstuses töötavaid isikuid, kaitstes intellektuaalomandit.
However, as we oppose the Treaty of Lisbon strongly, we cannot support the text on this matter.
Ent kuna oleme resoluutselt vastu Lissaboni lepingule, ei saa me teksti selles osas toetada.
However, I strongly support a very strict approach concerning access to the occupation of road transport operator.
Ent toetan täielikult väga karmi lähenemist autoveo ettevõtja tegevusalale lubamisele.
We strongly support measures to end discrimination, including additional measures, but cannot at this stage support a call for further EU Directives in this area.
Toetame tugevalt meetmeid diskrimineerimise lõpetamiseks, sealhulgas täiendavaid meetmeid, kuid ei saa selles etapis toetada nõudmist uute ELi direktiivide järele antud valdkonnas.
We must simplify the internal market, invest in research, strongly support our SMEs and help families in difficulty.
Me peame lihtsustama siseturgu, investeerima uurimistöösse, toetama tugevalt meie väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning aitama raskustes perekondi.
Consequently Lithuania and the other Baltic States strongly support the transition from BONUS ERA NET to BONUS 169.
Seetõttu toetavad Leedu ja teised Balti riigid tugevalt üleminekut BONUS ERA NET ilt BONUS 169 ile.
in writing. Although I strongly support the idea of copyright extension, this proposal has become unfit for purpose.
kirjalikult. Kuigi toetan vägagi autoriõiguse laiendamise ideed, on see ettepanek muutunud oma otstarbeks sobimatuks.
I strongly support the calls to the European Commission urging it to monitor this process at national level too.
Ma toetan kindlalt Euroopa Komisjonile tehtud üleskutseid, millega nõutakse kõnealuse protsessi kontrollimist ka riigi tasandil.

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Support - I Strongly Support - We Strongly Support - Strongly Support The View - Would Strongly Support - Strongly Support The Idea - Will Strongly Support - Can Strongly Support -