Translation of "suggest suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Suggest
Soovita
Suggest words
Pakutavad sõnad
Suggest automatic display
Paku automaatne esitusviis
Suggest automatic display
Automaatse esitusviisi pakkumine
Suggest New Name
Paku uus nimi
Suggest a category
Soovita a
Suggest New Filename
Paku uus nimi
Suggest complete addresses
KÃ sitle mitut aadressi kui
I suggest nothing.
Ma ei tee mingeid ettepanekuid.
May I suggest...
Siis ehk peaks...
What do you suggest?
Mida soovitate?
What do you suggest?
Mida sa pakud?
What do you suggest?
Mida te soovitate?
It doesn't suggest suicide.
See on vähe sarnane enesetapule.
What do you suggest?
Mida sa ette paned?
I suggest you reconsider.
Soovitan ümber mõelda.
WHAT DO YOU SUGGEST ?
Mida sa välja pakud?
We suggest to hasten,
Soovitan, teil härrad, kiirustada.
How dare you suggest
Kuidas te julgete...
What do you suggest?
Mida te pakute?
What do you suggest?
Mida sa arvad?
What would you suggest?
Mida sina ette paneksid?
Then I suggest roses.
Sel juhul soovitan roose.
And I suggest that...
Ja ma sooviksin, et...
Who do you suggest?
Keda sina soovitaksid?
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
Other sources suggest higher figures.
Teised allikad pakuvad suuremaid arve.
And what do you suggest?
Ja siis?
What would you suggest, Ethel?
Mida sa soovitaksid? Ethel?
Could you, uh, suggest something?
Kas te võite midagi soovitada?
May I suggest... the Ethiopian?
Tohin ma soovitada etiooplast?
Then you suggest doing what?
Mida te siis teha soovitate?
I suggest at dawn tomorrow.
Pakun koidikul homme.
And who do you suggest?
Ja keda sa soovitad?
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
What made you suggest this?
Kuidas sa selle peale tulid?
And now you suggest I...
Ja nüüd soovitate...
Now what do you suggest ?
Mida sa soovitad?
I suggest we talk privately.
Ehk räägiksime omavahel.
And what do you suggest?
Näiteks mida?
I suggest to the Astoria.
Ma soovitaksin Astoriale.
I suggest we use it.
Panen ette seda kasutada!
May I suggest something, Captain?
Kas tohin midagi soovitada, kapten?
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
I suggest we change the subject!
Räägime parem millestki muust!

 

Related searches: Suggest Suggest - Suggest - I Suggest - I Would Suggest - We Suggest - Suggest That - Strongly Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest -