Translation of "suggest that" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Suggest - translation : Suggest that - translation : That - translation :
Et

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And I suggest that...
Ja ma sooviksin, et...
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
Survey estimates suggest that 2 million
Uuringu hinnangul on üle 2 ulatuvast levimusest (
That is what I would suggest.
Seda soovitaksin mina.
I suggest again that we cooperate.
Ma pakun teile veel kord koostööd.
I suggest that you do so.
Soovitan seda ka teha.
Sir, might I suggest that you
Söör, kas ma tohin pakkuda...
I suggest that you ask your wife.
Küsige seda oma naiselt.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Ma kahtlen, kas keegi väidaks, et see info on välja mõeldud.
I suggest that you look at the Rules.
Ma soovitan teil vaadata kodukorda.
l realize that. I suggest you occupy one.
Seega soovitan teil endale otsida üks tool.
Suggest
Soovita
I suggest that you take a slightly closer look at that.
Soovitan teil vaadata seda pisut lähemalt.
Preliminary clinical data suggest that CRIXIVAN 400 mg in
Esialgsed kliinilised andmed näitavad, et CRIXIVAN 400 mg kombinatsioonis 100 mg
(HU) Madam President, I suggest that we speak clearly.
(HU) Proua juhataja, ma soovitan meil rääkida selgelt.
How can you suggest that it is not guaranteed?
Kuidas te võite öelda, et see nii ei ole?
And I suggest that you don't ask any questions.
Ärge esitage mingeid küsimusi.
I would suggest, Nicholas, that you leave this place.
Soovitan sul, Nicholas, siit lahkuda.
Oh, I didn't mean to suggest that I'm hiphappy.
Ma ei taha vihjata, et ma puusahull olen.
In that case, I'd suggest you sit out here.
Sel juhul soovitan siia istuma jääda.
Suggest words
Pakutavad sõnad
Might I suggest that you do your best to speed that up?
Kas tohiksin soovitada, et teeksite oma parima selle kiirendamiseks?
If he says that that's a helmet I suggest that you agree
Kui ta ütleb, see on kiiver, siis on parem nõustuda...
Animal studies suggest that varenicline is excreted in breast milk.
Loomkatsed näitavad, et varenikliin eritub rinnapiima.
Data generally suggest that lacosamide has a low interaction potential.
Andmed näitavad, et koostoimete oht on üldiselt väike.
Data generally suggest that lacosamide has a low interaction potential.
Siiski alagruppide kliinilistes uuringutes pole täheldatud suurenenud toimet PR intervall pikenemisele, neil patsientidel, kes tarvitavad PR intervalli pikendavaid ravimeid koos karbamasepiini ja lamotrigiiniga.
I suggest taking our National Vocational Qualifications that we offer.
Ma soovitan teil osa vőtta Rahvuslikust Eriala Kutseoskusest, mida me pakume.
I therefore suggest that the Court give the following answers
Tuginedes eelnevale, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata esitatud küsimustele järgmiselt
You suggest that storage costs should be covered as well.
Te soovitate ka ladustamiskulude katmist.
Predictions suggest that there will be a shortage of workers.
Ennustuste kohaselt saabub tööjõupuudus.
Sir, I respectfully suggest that you assign me to Nassau.
Söör, ma soovitan austusega, et suunaksite mind Nassausse.
I suggest that you make an appointment with your doctor.
Soovitan teil oma arsti juurde aeg kinni panna.
He suggest that I give a Ball in your honor.
Ma pean Teie auks balli korraldama. Kuidas Teile see meeldiks?
I suggest that you let my department handle the situation.
Soovitan, et lasete meil selle asja korda ajada.
Suggest automatic display
Paku automaatne esitusviis
Suggest automatic display
Automaatse esitusviisi pakkumine
Suggest New Name
Paku uus nimi
Suggest a category
Soovita a
Suggest New Filename
Paku uus nimi
Suggest complete addresses
KÃ sitle mitut aadressi kui
I suggest nothing.
Ma ei tee mingeid ettepanekuid.
May I suggest...
Siis ehk peaks...
Moreover , the latest indicators suggest that economic activity is currently strengthening .
Viimaste näitajate kohaselt majandustegevus hetkel elavneb .
Current experience would even suggest that the opposite is the case.
Seniste kogemuste põhjal võib isegi väita, et olukord on vastupidine.
It is clear that no one has anything new to suggest.
On selge, et kellelgi ei ole mingeid uusi ettepanekuid.

 

Related searches: Suggest Suggest - Suggest - I Suggest - I Would Suggest - We Suggest - Suggest That - Strongly Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest -