Translation of "supplier warrants that" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Supplier - translation : Supplier warrants that - translation : That - translation :
Et

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

warrants ,
aktsiate ostutähed ,
warrants,
aktsiate ostutähed,
The data exporter warrants and undertakes that
Andmete eksportija kinnitab ja võtab endale kohustuse, et
The data importer warrants and undertakes that
Andmete importija kinnitab ja võtab endale kohustuse, et
( ii ) warrants
ii ) aktsiate ostutähed
Co administration warrants
Samaaegne kasutamine eeldab sedatsiooni ja
C. Stock warrants
C. Laosertifikaadid
You forget about warrants.
Te unustate seaduse.
that a service supplier
teenuseosutajate arvu kas arvuliste kvootide, monopolide, teenuse ainuosutajate või majandusvajaduste testi nõude näol
This subject warrants intensive debate.
See teema nõuab aktiivset arutelu.
There are warrants for arrest.
Vahistamiseks on käsud antud.
I have seven warrants here.
Mul on siin seitse volitust.
Did you get the warrants?
Volitused said?
'Stock warrants means stock warrants, warehouse receipts or other documents of title evidencing ownership of commodity stocks.
Laosertifikaat laosertifikaadid, laokirjad või muud samalaadsed dokumendid, mis tõendavad toorainevarude omandiõigust.
4.10 Procurement policy warrants special attention.
4.10 Erilist tähelepanu tuleb pöörata ostupoliitikale.
4.12 Regional development warrants special attention.
4.12 Erilist tähelepanu väärib regionaalareng.
The Parties agree that a major supplier is equivalent to supplier with significant market power.
mida kohaldatakse mitteresidentidest investorite ja teenuseosutajate suhtes, võttes arvesse asjaolu, et mitteresidentide maksukohustus määratakse kindlaks lepinguosalise territooriumilt pärinevate või sellel paiknevate maksustatavate objektide alusel
The Committee s work certainly warrants this step!
Komitee töö on seda väärt!
This warrants monitoring and early treatment of diarrhoea.
See vajab jälgimist ja kõhulahtisuse varajast ravi.
In both situations, national authorities issued arrest warrants.
Mõlemal korral väljastasid liikmesriigi ametiasutused vahistamismääruse.
Implementing European arrest warrants also proved very effective.
Ka Euroopa vahistamismääruste rakendamine osutus väga tõhusaks.
I've made out the warrants for their arrests.
Tegin juba volituse, et nad kinni võtta.
We got our search warrants and multiple charges.
Meil on order ja mitmed süüdistused.
qualified supplier means a supplier that a procuring entity recognises as having satisfied the conditions for participation.
kvalifitseeritud tarnija tarnija, kelle hankeüksus on tunnistanud osalemistingimustele vastavaks
qualified supplier means a supplier that a procuring entity recognizes as having satisfied the conditions for participation
kvalifitseeritud tarnija tarnija, kelle hankija on tunnistanud osalemistingimustele vastavaks
qualified supplier means a supplier that a procuring entity recognises as having satisfied the conditions for participation
osa keskvalitsusasutused, kelle hankeid käesolev peatükk hõlmab
qualified supplier means a supplier that a procuring entity recognises as having satisfied the conditions for participation
hanke eesmärk ei ole äriotstarbeline müük või edasimüük või kasutamine äriotstarbeliseks müügiks või edasimüügiks ette nähtud kaupade tootmisel või teenuste osutamisel
So if I cancel that out I think this warrants rewriting the whole thing again.
Kui ma saan selle ära taandada siis see nõuab uuesti kogu asja välja kirjutamist.
So how do you convince the Commission that your case warrants action under the TBR?
Kuidas veenda komisjoni, et teie juhtum nõuab tegutsemist KTMi alusel?
I would like to highlight one more point that warrants special attention from the Commission.
Tahaksin rõhutada veel ühte punkti, mis nõuab komisjonilt erilist tähelepanu.
I therefore consider that this proposal warrants not only Council's attention but acceptance by Council.
Seetõttu arvan, et käesolev ettepanek väärib lisaks nõukogu tähelepanule ka selle heaks kiitu.
Supplier
Tarnija
Supplier
Tarnija
9.5 Advertising, particularly via the internet, warrants much attention.
9.5 Suurt tähelepanu tuleb pöörata reklaamile, eriti Internetis edastatavale reklaamile.
In 2006, 6 752 European Arrest Warrants were issued.
2006. aastal anti välja 6752 Euroopa vahistamismäärust.
We blew our warrants and we blew our cover.
Lasime tuulde oma volitused ja jälituse.
We have warrants for a search of the premises.
Meil on läbiotsimise luba.
Although the growth rate eased somewhat, this warrants close monitoring.
Kuigi kasvumäär on veidi aeglustunud, tuleb olukorda tähelepanelikult jälgida.
0RODUCT SUPPLIER
Ohutuseeskirjad
Supplier (1)
ELi geograafilised tähised
Supplier (1)
Märkus ii
Authorized Supplier
Transpordikulud
5.3 VAT exemption (point 3.3) warrants comments of a different kind.
5.3 Käibemaksust vabastamise kohta (punkt 3.3) on komiteel erinevaid märkusi.
Here's the warrants and the court order for the wire tap.
Siin on volitused ja kohtuluba pealtkuulamiseks.
(1) the supplier
1) teenuste osutajat

 

Related searches: Supplier Warrants That - Supplier Represents And Warrants That - The Supplier Warrants That The Supplies - Supplier Warrants For A Period Of - Supplier Further Represents And Warrants - The Supplier Warrants And Represents - Supplier Represents And Warrants - Supplier's Supplier - Supplier's Supplier Management - Supplier Supplier Premises -