Translation of "target achievement level" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Level - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

USE evaluation of students achievement level
MT (15) RT ränne ajutine töö(tamine)
A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
Figure 4 RES E target achievement at country level in countries where 2005 data are already available actual and normalised additional RES E penetration (2005 versus 1997).
Joonis 4 Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri alase eesmärgi täitmine riikides, kus on juba olemas andmed 2005. aasta kohta tegelik ja normaliseeritud täiendav taastuvallikatest toodetud elektri turu hõlvamine (2005 võrreldes 1997).
Although the objectives will not be achieved by the target date of 2010, better governance at European level should help the achievement of short term actions required.
Kuigi eesmärke ei saavutata tähtajaks 2010. aastaks, peaks parem valitsemine Euroopa tasandil aitama kaasa vajalike lühiajaliste meetmete saavutamisele.
Although the objectives will not be achieved by the target date of 2010, better governance at European level should help the achievement of the short term actions required.
Kuigi eesmärke ei saavutata tähtajaks 2010. aastaks, peaks parem valitsemine Euroopa tasandil aitama kaasa vajalike lühiajaliste meetmete saavutamisele.
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
or level reaches the target range.
ud teie hemoglobiinitase jõuab soovitud vahemikku.
3.7.2 Target level (White Paper 3.6.2)
3.7.2 Sihttase (valge raamatu punkt 3.6.2)
3.8.2 Target level (White Paper 3.6.2)
3.8.2 Sihttase (valge raamatu punkt 3.6.2)
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
A Renewable energy target at EU level
Taastuvenergia eesmärk ELi tasandil
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
At the project level, the following additional criteria were used to measurethe achievement of the project objectives reaching the target group, relevance, timeliness, sustainability, as well as financial and nonfinancial performance.
Projekti tasandil kasutati projekti eesmärkide täitmise mõõtmiseks järgnevaid täiendavaid kriteeriume jõudmine sihtrühmani, asjakohasus, õigeaegsus, jätkusuutlikkus ning karahalisedja mitterahalisedtulemused.
Feedback collected from different target audiences at local level.
Tagasiside kogumine eri sihtrühmadelt kohalikul tasandil.
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
(a) the target level of the retirement benefits, if applicable
a) pensionihüvitiste sihttaseme kohta, kui seda kohaldatakse
First, an EU level target could avoid setting national targets.
Esiteks oleks ELi tasandi eesmärgi kehtestamisega võimalik vältida riiklike eesmärkide seadmist.
(a) the target level of the retirement benefits, if applicable
a) pensionihüvitiste sihttaseme kohta, kui see on ette nähtud kui seda kohaldatakse
an assessment of the progress made towards the achievement of the level of protection
kaitsetaseme saavutamise hinnang
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Discussions are underway at global level on a target for 2020.
Maailma tasandil on käimas arutelud 2020. aasta eesmärgi üle.
Four attributes for classification can be used target group, education level, skill level, and mode of learning.
Liigitamiseks saab kasutada nelja tunnust sihtrühm, haridustase, oskuste tase ja õppemoodus.
achievement of a high level objective generation of common de nitionsoracommonapproach to a violence related issue
Kýrgetasemelise eesmêrgi saavutamine vêgivallaga seotud temaatika suhtes Ÿhiste de nit sioonide ja lêhenemisviisi loomine.
(d) to facilitate the achievement of specific noise abatement objectives at the level of individual airports
d) luua võimalused konkreetsete müra vähendamise eesmärkide saavutamiseks üksikute lennuväljade tasandil
Pending the achievement of the above convergence, a high level of consumer protection should be maintained.
Kuni sellise ühtluse saavutamiseni tuleks säilitada tarbijakaitse kõrgem tase.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
After the target level specified in paragraph 2 has been reached for the first time and where the available financial means have subsequently been reduced to less than two thirds of the target level, the contributions calculated in accordance with Article 74c shall be set at a level allowing to reach the target level within six years.
Pärast seda, kui lõikes 2 täpsustatud sihttase on esimest korda saavutatud ja kui kasutada olevad rahalised vahendid on pärast seda vähenenud vähem kui kahe kolmandikuni sihttasemest, kehtestatakse vastavalt artiklile 74c arvutatud osamaksed tasemel, mis võimaldab saavutada sihttaseme kuue aasta jooksul.
Achievement
Saavutus
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
Juba on selge, et eesmärgiks seatud protsendid ning ELi keskkonna ja kliimaalased eesmärgid ei ole kahjuks saavutatavad.
A target fibrinogen level of 1 g l is desirable with cryoprecipitate infusion.
Krüopretsipitaadi infusiooni eesmärgiks on fibrinogeeni tase 1g l.
Of course, no one can say that we have reached our target level.
Ei saa loomulikult öelda, et oleme jõudnud oma lõppeesmärgini.
Target level (sum of dioxins, furan and dioxin like PCBs (WHO TEQ)) 1
Sihttase (dioksiinide, furaanide ja dioksiinitaoliste PCBde summa) (WHO TEQ) 1
Realistic Objectives and target levels should be ambitious setting an objective that only reflects the current level of achievement is not useful but they should also be realistic so that those responsible see them as meaningful.Time dependent Objectives and target levels remain vague if they are not related to a fixed date or time period.
Realistlikud eesmärgid ja sihtmäärad peavad olema ambitsioonikad ei ole kasu sellise eesmärgi seadmisest, mis üksnes hetketaset kajastab , kuid samas peaksid need olema ka realistlikud, et nende saavutamise eest vastutavad osapooled neid mõtestatuiks peaksid.
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
The document indicates that increased greenhouse gas emission cuts in Central and Eastern Europe will be of fundamental significance for achievement of the new target.
Dokumendis osutatakse sellele, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamine Kesk ja Ida Euroopas on uue eesmärgi saavutamise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega.
Occasionally, your individual haemoglobin values may be above and below this recommended target level.
Aeg ajalt võivad teie hemoglobiini väärtused olla vajalikust tasemest kõrgemal või madalamal.

 

Related searches: Level Of Target Achievement - Target Achievement Level - P Level, O Level, B Level, T Level - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Target Achievement Rate - Ensure Target Achievement - Target Achievement Plan - Target Achievement Performance -