Translation of "target achievement performance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Performance - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Poor performance for Kyoto target and burdensharing indicators
Halvad tulemused Kyoto eesmärkide täitmise ja kohustuste jaotamiseindikaatorite osas
Good performance for Kyoto target and burdensharing indicators
Juhtpositsioon üleminekul teadmistepõhisele majandusele
Good performance for Kyoto target and burdensharing indicators
Head tulemused Kyoto eesmärkide täitmise ja kohustuste jaotamiseindikaatorite osas
A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
Poor performance on Kyoto target and burden sharing indicators
Halvad tulemused Kyoto eesmärkide täitmise ja kohustuste jaotamisenäitajate osas
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
At the project level, the following additional criteria were used to measurethe achievement of the project objectives reaching the target group, relevance, timeliness, sustainability, as well as financial and nonfinancial performance.
Projekti tasandil kasutati projekti eesmärkide täitmise mõõtmiseks järgnevaid täiendavaid kriteeriume jõudmine sihtrühmani, asjakohasus, õigeaegsus, jätkusuutlikkus ning karahalisedja mitterahalisedtulemused.
24 safety performance means a Member State's, the Union's or an organisation's safety achievement, as defined by its safety performance targets and safety performance indicators
24 ohutusalane tulemuslikkus liikmesriigi, liidu või organisatsiooni ohutusalased saavutused, mis on kindlaks määratud liikmesriigi, liidu või organisatsiooni ohutusalaste tulemuseesmärkide ja näitajatega
Best performance in EU for Kyoto target and burden sharingindicators
Ettevõtete internetiühenduse suurim kasv 2002. aastal
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
Among poorest performance in EU for Kyoto target and burdensharing indicators
Madalaim koguhõive (55,5 ) ja naiste tööhõive (42 ) ELis, suurimpikaajalise töötuse määr 5,3
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
This TSI defines the functions, interfaces and performance requirements to ensure the achievement of technical interoperability.
Käesolevate KTKdega määratakse kindlaks tehnilise koostalitlusvõime saavutamise tagamiseks vajalikud funktsioonid, liidesed ja funktsioonivõimega seotud nõuded.
This TSI defines the functions, interfaces and performance requirements to ensure the achievement of technical interoperability.
Käesoleva KTKga määratakse kindlaks tehnilise koostalitlusvõime saavutamise tagamiseks vajalikud funktsioonid, liidesed ja talitlusvõimega seotud nõuded.
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
26 safety performance target means a planned or intended objective for complying with safety performance indicators over a given period of time
26 ohutusalane tulemuseesmärk eesmärk, mida kavatsetakse või soovitakse saavutada, et teatava ajavahemiku jooksul vastata ohutusalastele tulemusnäitajatele
The clear link with performance indicators allows objective monitoring of the achievement of the objectives of the programme.
Selge seos tulemusnäitajatega võimaldab programmi eesmärkide saavutamist objektiivselt kontrollida.
I believe that that performance based approach will speed up the creation of functional blocks, because they will be essential to the achievement of the performance targets.
Ma usun, et tulemuspõhine lähenemisviis kiirendab funktsionaalsete õhuruumiosade loomist, sest need on tulemuseesmärkide saavutamise seisukohalt olulised.
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
Economies of scale can be gained if performance target systems drive forward products across a sector.
Mastaabisäästu võib saavutada, juhul kui tulemuseesmärkide süsteem edendab tooteid kogu sektoris.
Work in partnership with the supplier to manage performance and maximise achievement of objectives and compliance with conditions of contract.
Töötage hankijaga kui partnerid, et lepingu täitmist hallata ja eesmärkide saavutamist ning lepingutingimustele vastamist maksimeerida.
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Duetothe absence of SMART objectives, performance indicators and baselinelevels, achievement of objectives cannot be precisely monitored(see also paragraphs 81to 84).
SMART eesmärkide, tulemusnäitajateja võrdlustasemete puudumisetõttu ei saa eesmärkide saavutamisttäpselt kontrollida(vt ka punktid 81 84).
Each outcome and product has a set of performance indicators that will be used to measure Progress s achievement in this area.
Progressi edukust hinnatakse selle taustal, kuidas me suudame oma partnereid kaasa haarata ja panna neid võetud ülesandeid täide viima
MT (09) SN A level of achievement which it is desirable to attain and against which one's own performance is measured.
MT (09) UF test NT intelligentsustest NT kirjalik eksam NT lõpueksam NT sisseastumiseksam NT standarditud test NT suuline eksam NT tasemeeksam NT võistluseksam RT hindamine RT tõendamine eksamikomisjon
Regarding nonfinancial performance, specific indicators wererarely available.Inrecent yearsthe projects deviatedfromthe target of bringing together Mediterranean and EU partners.
Mitterahaliste näitajate puhul oliderinäitajad harvakättesaadavad. Viimastelaas tatel kaldusid projektid kõrvale oma eesmärgist viia kokku Vahemere piirkonna ja ELi partnerid.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
The CMEF establishes means for improving programme performance, ensuring the accountability of programmes and allowing an assessment on the achievement of established objectives.
Selle raamistikuga kehtestatakse võimalus parandada programmi toimimist, tagades programmide aruandekohustus ning võimaldades hinnata kehtestatud eesmärkide saavutamist.
Achievement
Saavutus
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
Juba on selge, et eesmärgiks seatud protsendid ning ELi keskkonna ja kliimaalased eesmärgid ei ole kahjuks saavutatavad.
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
The document indicates that increased greenhouse gas emission cuts in Central and Eastern Europe will be of fundamental significance for achievement of the new target.
Dokumendis osutatakse sellele, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamine Kesk ja Ida Euroopas on uue eesmärgi saavutamise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega.
The agencies framework financial regulation requires (Article 25, paragraph 3) that the director report to the management board on the achievement of the objectivessetfor allthesectors of activitycovered bythe budget andthat the achievement of these objectives be monitored by performance indicators.
Asutuste raamfinantsmääruses (artikli 25 lõige 3) on nõutud, et direktor annab haldusnõukogule aru kõikide eelarvega hõlmatud tegevusvaldkondadele sea tudeesmärkidesaavutamisekohta,janimetatudeesmärkidetäitmistjälgi taksetulemusnäitajateabil.
Achievement of these objectives is to be monitored by performance indicators for each activity, which results in a strong incentive to adopt an activitybased budget.
Eesmärkide saavutamist kontrollitakse iga tegevusvaldkonna tulemusnäitajate abil, mis on tugev stiimul üleminekuks tegevuspõhisele eelarvele.
A principle of sound financial management, set by Article 27(3) of the Financial Regulation, is that achievement of objectives is monitored by performance indicators.
Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikes 3 sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele jälgitakse eesmärkide saavutamist tulemusnäitajate abil.
This medium term inflation performance reflects a number of important policy choices , most notably the orientation of monetary policy towards the achievement of price stability .
Selline inflatsiooni keskpikk areng on seotud mitme olulise poliitilise valikuga , eelkõige otsusega võtta rahapoliitiliseks suunaks hinnastabiilsuse saavutamine .
This medium term inflation performance reflects a number of important policy choices , most notably the orientation of monetary policy towards the achievement of price stability .
See inflatsiooni keskpikk areng on seotud mitme olulise poliitilise valikuga , millest kõige märkimisväärsem on rahapoliitika orienteerimine hinnastabiilsuse saavutamisele .

 

Related searches: Target Achievement Performance - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Target Achievement Rate - Ensure Target Achievement - Level Of Target Achievement - Target Achievement Plan - Target Achievement Level - Influence On Target Achievement -