Translation of "target achievement plan" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Plan - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
Communication plan strategies, messages, target groups, etc.
kommunikatsiooni palaanis strateegiad, sõnumid, sihtgrupid jne
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
What is the emission reduction target which the plan will deliver?
Milline heitkoguste vähendamise sihtmärk kavas seatakse?
In December 2003 Denmark completed the evaluation of its second Action Plan on the Aquatic Environment which indicated the achievement of the reduction target for nitrate leaching of 48 in the period 1985 to 2003.
aasta detsembris lõpetas Taani oma teise veekeskkonda käsitleva tegevuskava hindamise, milles osutati eesmärgiks seatud nitraatide 48 suuruse leostuse vähendamise saavutamisele aastatel 1985 2003.
(5) In December 2003 Denmark completed the evaluation of its second Action Plan on the Aquatic Environment which indicated the achievement of the reduction target for nitrate leaching of 48 in the period 1985 to 2003.
(5) 2003. aasta detsembris lõpetas Taani oma teise veekeskkonda käsitleva tegevuskava hindamise, milles osutati eesmärgiks seatud nitraatide 48 suuruse leostuse vähendamise saavutamisele aastatel 1985 2003.
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
The current European Union drug strategy and action plan specially target drug related deaths.
Märkimisväärseid jõupingutusi on suunatud HIVga seotud riskikäitumise vähendamisele narkootikumide tarbijate seas, mis koos narkoravi paranemisega on mõjutanud üldist suremust.
(4) information on the geographic coverage and target groups of the joint action plan
(4) teave ühise tegevuskava geograafilise ulatuse ja sihtrühmade kohta
(a) updating of strategic orientation and of the S2R Master plan and progress towards achievement of its targets
(a) strateegilise suunitluse ja S2Ri üldkava ajakohastamine ning selle eesmärkide saavutamisel tehtud edusammud
Assessment of the extent to which achievement of the Action Plan met the objectives of the Drugs Strategy
Hinnang sellele, mil määral aitas tegevuskava elluviimine saavutada uimastistrateegia eesmärke
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Citigroup took account of four successful outcome scenarios based on the AZ Servizi plan, ranging from full achievement of objectives as regards savings made and new turnover from third parties to only 60 achievement of savings objectives and 85 achievement of turnover objectives.
Citigroup võttis arvesse nelja võimalikku AZ Servizi kaval põhinevat positiivse tulemusega hüpoteesi, mis majanduse ja kolmandatelt isikutelt pärineva täiendava käibe osas muutuvad nende täielikult eesmärkideni jõudmisest vaid 60 eesmärkideni jõudmiseni esimese puhul ja 85 teise puhul.
As a consequence, the objective of any long term plan should be expressed as a fishing mortality rate target rather than as a biomass target.
Sellest tulenevalt tuleks mis tahes pikaajalise kava eesmärki väljendada pigem kalastussuremuse sihttasemega seotud eesmärgina, mitte biomassiga seotud eesmärgina.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
An action plan is being defined to focus on clear priority target groups and policy objectives.
Koostamisel on tegevuskava, et keskenduda selgelt prioriteetsetele sihtrühmadele ja poliitikaeesmärkidele.
Achievement
Saavutus
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
Juba on selge, et eesmärgiks seatud protsendid ning ELi keskkonna ja kliimaalased eesmärgid ei ole kahjuks saavutatavad.
Control and audit of a joint action plan should also be limited to the achievement of these milestones, outputs and results.
Ühise tegevuskava kontrollimine ja audit peaksid samuti piirduma nende vahe eesmärkide, väljundite ja tulemuste saavutamise kontrolliga.
These audits are notified as a rule and target a specific objective such as a management plan.
Valdavalt on tegemist etteteatatud kontrollioperatsioonidega, mis keskenduvad teatavale konkreetsele eesmärgile, näiteks halduskavale.
Objectives The target of the Action Plan is for women to represent 40 of entrepreneurs by 2013.
Eesmärgid Tegevuskava eesmärk on viia 2013. aastaks naisettevõtjate osakaal 40 ni.
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
The document indicates that increased greenhouse gas emission cuts in Central and Eastern Europe will be of fundamental significance for achievement of the new target.
Dokumendis osutatakse sellele, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamine Kesk ja Ida Euroopas on uue eesmärgi saavutamise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega.
For the project promoter, it is often considered as the timely achievement of expected results in line with the initial resource plan.
Siinkohal peaks kohalik tegevusrühm aitama algse projektipartnerite rühma tugevuste ja nõrkuste avameelse hindamisega.
(9) The achievement of the objectives of the Financial Services Action Plan requires a higher level of consumer protection in certain areas.
(9) Finantsteenuste tegevuskava eesmärkide saavutamine nõuab teatavates valdkondades tarbijakaitse kõrgemat taset.
While the overall 2010 target was set in 2001, the implementing action plan was only agreed in 2006.
Kuigi 2010. aasta üldeesmärk seati 2001. aastal, võeti rakenduskava vastu alles aastal 2006.
A key achievement of the Action Plan was the adoption of Regulation EU 98 2013 on the marketing and use of explosives precursors16.
Tegevuskava peamise saavutusena võeti vastu ELi määrus nr 98 2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta16.
TARGET component TARGET components TARGET component
TARGET component TARGET components TARGET component
How this ambitious target will be achieved is spelt out in the EU s Biodiversity Action Plan of June 2006.
Ambitsioonika eesmärgi saavutamise viisi on kirjeldatud 2006. aasta juunis vastuvõetud ELi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavas.
The action plan to reduce administrative burdens has set itself the target of cutting them by 25 by 2012.
Halduskoormuse vähendamise tegevuskavas on seatud eesmärgiks 25 line vähendamine aastaks 2012.
employers make annual checks and reviews of wages and wage trends, and establish an equal opportunities plan, including an action plan to work for the achievement of equal pay scales for women and men
et tööandja esitaks kord aastas ülevaate palkadest ja palgakujundusest ning koostaks võrdse kohtlemise plaani, lisades ka tegevuskava naiste ja meeste ühetaolise palgakujunduse saavutamiseks
Figure 4 RES E target achievement at country level in countries where 2005 data are already available actual and normalised additional RES E penetration (2005 versus 1997).
Joonis 4 Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri alase eesmärgi täitmine riikides, kus on juba olemas andmed 2005. aasta kohta tegelik ja normaliseeritud täiendav taastuvallikatest toodetud elektri turu hõlvamine (2005 võrreldes 1997).
A regular evaluation of progress towards the achievement of the Union 2030 target is necessary and is provided for in the legislative proposal on Energy Union Governance.
Korrapäraselt tuleb hinnata ELi 2030. aasta eesmärgi saavutamiseks tehtavaid edusamme ja see nähakse ette energialiidu juhtimise seadusandliku ettepanekuga.
Although the objectives will not be achieved by the target date of 2010, better governance at European level should help the achievement of short term actions required.
Kuigi eesmärke ei saavutata tähtajaks 2010. aastaks, peaks parem valitsemine Euroopa tasandil aitama kaasa vajalike lühiajaliste meetmete saavutamisele.

 

Related searches: Target Achievement Plan - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Target Achievement Rate - Ensure Target Achievement - Level Of Target Achievement - Target Achievement Level - Target Achievement Performance - Influence On Target Achievement -