Translation of "target achievement rate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Rate - translation : Target - translation : Target achievement rate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Exchange rate target
Vahetuskursi juhtimine
Exchange rate target
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Taani kroon
Exchange rate target
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Küprose nael
Exchange rate target
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Läti latt
Exchange rate target
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Leedu litt
Exchange rate target
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Malta liir
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
Finland is close to the overall employment rate target and it exceeds the employment rate target for women.
Soome on lähedal üldise tööhõivemäära eesmärkidele, naiste tööhõive määr ületab eesmärke.
Inflation target with anexchange rate constraint
Inflatsiooniga seotud sihtmärk, Ungari forintvahetuskursi piiranguga.
A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
ACHIEVEMENT OF THE PROJECTS OBJECTIVESFEMIP TECHNICAL ASSISTANCEINTEREST RATE SUBSIDIESRISK CAPITAL OPERATIONS
PROJEKTIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINEFEMIPI TEHNILINE ABIINTRESSITOETUSEDRISKIKAPITALI TEHINGUD
determining the overall rate of achievement of that general objective and
sellega tehakse kindlaks, mil määral on saavutatud üldeesmärk ja
Employment rate target set in the 2012 NRP
2012. aasta riiklikus reformikavas seatud tööhõive määra eesmärk
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
Initial fishing mortality target rate is set at 0.4.
Selle tulemusena sai kontroll ja jõustamine enamikus kalandusettevõtjate kavades üsna vähe tähelepanu.
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
The fishing mortality target rate was initially set at 0.4.
Püügipiiranguks on 100 tonni merikeelt ühe merelkäigu kohta.
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
A challenging target rate at 15 by 2020 has been set.
Aastaks 2020 on seatud ambitsioonikas sihtmäär 15 .
They measure the results or consequences of outputs at the level of beneficiaries (e.g. net or gross enrolment rate, school retention rate, completion rate, learner achievement, etc.).
Tulemus on seotud tagajärjega nagu algkooli astumine,jatulemusnäitajate abil mõõdetaksetulemusi abisaajatetasandil(näiteks õppurite netomäära).
Despite this progress, it seems increasingly challenging for the EU to meet the overall employment rate target and the older workers target within the next four years, although the employment rate target for women seems to be within reach.
Hoolimata saavutatud edust on järgneva nelja aasta jooksul ELi jätkuvaks väljakutseks üldise ja vanemaealiste töötajate tööhõivemäära osas seatud eesmärkide saavutamine naiste tööhõivemäära eesmärk tundub olevat saavutatav.
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
c Instructions for intended use, including intended application rate and intended target plants
(bn) otstarbekohase kasutamise juhend, sealhulgas ettenähtud kasutusmäär ja taimed, millel kasutamiseks toode on ette nähtud
Just one quarter of the EU 25 population resides in regions where the 70 employment rate target has been met, meaning that 200 of the 254 EU regions are below this target rate.
Üksnes neljandik 25 liikmesriigi elanikest elab regioonides, kus 70 line tööhõive määr on juba saavutatud, mis tähendab, et liidu 254 regioonist jääb 200 seatud piirist allapoole.
By impacting directly on the employability of young people, it contributes to increasing integration into the labour market and so to the achievement of the headline target of 75 employment rate for women and men aged 20 to 64.
Mõjutades vahetult noorte tööhõive võimalusi, aitab see parandada integreerumist tööturule ja seega saavutada peaeesmärki 75 list tööhõivemäära 20 64aastaste naiste ja meeste puhul.
Progress towards the overall Lisbon employment rate target for 2010 has continued to be slow and reaching this target is becoming increasingly challenging.
Lissabonis 2010. aastaks eesmärgiks seatud üldise tööhõivemäära suunas liigutakseendiselt aeglaselt ja selle sihi saavutamine muutub järjest raskemaks.
The employment rate stands at 66 , getting close to the Lisbon target of 70 .
Tööhõivemäär püsib 66 l lähenedes Lissaboni strateegias eesmärgiks seatud 70 le.
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Thecritical KPIstargetsthatare unlikelyto beachievedrelate to (i) cycle completion rate,(ii) pupillearning achievement, and(iii) share of education expenditurein GNP.
Peamised tulemusnäitajate eesmärgid, mille saavutamine ei ole tõenäoline, on seotud i) õppetsükli läbimise määraga,ii) õpilaste õpitulemustegajaiii) hariduskulude osaga RKTst.
The EU needs 24 million more jobs to achieve its target employment rate of 70 .
Oma tööhõive määra sihtnäitaja 70 saavutamiseks vajab EL 24 miljonit täiendavat töökohta.
Exchange rate target peg to the euro at HUF 282.36 pereuro, with 15 fluctuation band.
Vahetuskursiga seotud sihtmärk Seotud euroga kursil 282,36 Ungari forintit euro kohta, kõikumisvahemikus 15 .
The distribution rate depends on the topography and on the population of the target species.
Levitatavate söötade hulk sõltub topograafiast ja sihtliikide populatsioonist.
An adjusted target rate of 35 is reflected in the Commission proposal for EFSI 2.0.
Komisjoni ettepanekus EFSI 2.0 kohta kaalutakse sihtmäära korrigeerimist 35 ni.
4.4.1.2 They will define a fishing target rate, and a means to reach that target gradually, diminishing any harmful impact of fishing on the ecosystem.
4.4.1.2 Kavades tuleb sätestada soovitav kalapüügi määr ning meetmed kõnealuse eesmärgi järkjärguliseks saavutamiseks, vähendades kalapüügi poolt ökosüsteemile avaldatavaid kahjulikke mõjusid.
As a consequence, the objective of any long term plan should be expressed as a fishing mortality rate target rather than as a biomass target.
Sellest tulenevalt tuleks mis tahes pikaajalise kava eesmärki väljendada pigem kalastussuremuse sihttasemega seotud eesmärgina, mitte biomassiga seotud eesmärgina.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
Source Eurostat rate is still below target, but productivity levels are close to the Union average.
Saksamaal, Austrias ja Soomes ontööhõive eesmärgiks seatust madalam, ent tootlikkus peaaegu liidu keskmiseltasemel.

 

Related searches: Target Achievement Rate - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Ensure Target Achievement - Level Of Target Achievement - Target Achievement Plan - Target Achievement Level - Target Achievement Performance - Influence On Target Achievement -