Translation of "to act as an accomplice to" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An accomplice?
Kaasosaline?
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention
teiste organiseerimine või juhtimine artiklites 5 7 määratletud kuriteo toimepanemisel
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
It seems that his fiancée is an accomplice because she disappeared as well.
Tundub, et tema armuke on kaasosaline kuna ta on kusagile kadunud.
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
obligations to refrain from an act or to tolerate an act or situation,
kohustus hoiduda teatud teo tegemisest või taluda teatavat tegu või olukorda
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as most recently amended.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as most recently amended. .
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
The police think you had an accomplice who has the object involved in his possession.
Politsei arvab, et teil oli kaasosaline, kelle valduses on kadunud objekt.
It would therefore be an incomprehensible act I would go so far as to say an act of political schizophrenia to divide these two acts.
Seepärast oleks mõistetamatu jagada need kaks õigusakti kaheks ma ütleks isegi, et tegemist oleks poliitilise skisofreeniaga.
Whoever is an accomplice of a thief is an enemy of his own soul. He takes an oath, but dares not testify.
24
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2008.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 April 2010.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. aprilli 2010 muudetud redaktsioonis, kui ei ole sätestatud teisiti.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2012.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2012 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2012. .
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2012 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2012.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2012 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
The Commission may request an EFTA State to act as co reporter.
Komisjon võib paluda EFTA riiki kaasraportööriks.
What if he's not an accomplice, and you've robbed such a respectable person of his vacation time?
Aga kui ta ei olegi kaasosaline ja te jätsite auväärse kodaniku teenitud puhkusest ilma?
in writing. (DE) Europe has become more of a target for terrorists because it has allowed itself to be reduced to the role of an accomplice in the breaches of international law and human rights committed in the name of US foreign policy and also because it has not managed to act as an honest broker on the Palestinian question.
kirjalikult. (DE) Euroopa on üha enam saanud terroristide märklauaks, sest ta on ise lasknud ennast panna USA välispoliitika nimel tehtud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumise kaasosalise rolli ja ka seetõttu, et ta pole suutnud tegutseda ausa vahendajana Palestiina küsimuses.
The National Member should not act as an ambassador for the national authorities but he or she should rather be able to act as an agent for Eurojust.
Nad vajavad nii kriminaalasjadega tegelemiseks kui ka kriminaalasjade haldamise süsteemi nõuete täitmiseks assistente, õigusnõustajaid ja tõlketeenuseid.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
there is an urgency to act
on vaja kiiresti tegutseda
EU accession to the ECHR would give Europe an excellent opportunity to act as a moral lighthouse, to be an example.
ELi ühinemine inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga annaks Euroopale oivalise võimaluse tegutseda moraalse tuletornina, olla eeskujuks.
LEGISLATION 1 Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2008.
ÕIGUSAKTID 1 Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
LEGISLATION 4 Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as amended before 30 June 2008.
ÕIGUSAKTID 4 Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.

 

Related searches: To Act As An Accomplice To - Willing Accomplice - Accomplice To Murder - Non-accomplice - Become Accomplice - Accomplice To Crime - Being An Accomplice - Alleged Accomplice - Be Accomplice - Accomplice To A Crime -