Translation of "to deal ably with this task " to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's a difficult task to deal with cities.
Linnaelu korraldamine pole kerge.
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Kas ELi masinavärk on selle ülesande lahendamiseks liiga kohmakas ja bürokraatlik?
The leaders' task will be to move this forward to a deal.
Juhtide ülesanne on seda kokkuleppe suunas edasi viia.
It is not an easy task to deal with this crisis, but we are nevertheless going to do our best.
Praeguses kriisis ei ole see lihtne ülesanne, kuid me anname endast parima.
Has an action plan on how to deal with the changeover been prepared, including clear task assignments? ?
Kas on koostatud ettevalmistustööde tegevuskava, kus ülesannetele on selgelt määratud vastutavad?
This launch pad to deal with...
See torn on nagu rist kaelas...
Now, this looks easier to deal with.
Nüüd tundub see lihtsam.
Common duty e third important decision flowing from the task force s work concerns our capacity to deal with a crisis.
Kolmas oluline rakkerühma töö tulemusena tehtud otsus on seotud meie kriisidega toimetulemise suutlikkusega.
I would also invite President Barroso perhaps to enlarge his task force to handle this crisis by including Commissioner Kovács, if he really wants to deal with these issues.
Samuti kutsun president Barrosot üles suurendama ehk kriisiohje töörühma ja kaasama seepärast volinik Kovácsi, kui ta tõesti soovib neid küsimusi lahendada.
However, this cannot only be the task of the Home Affairs Ministers, who quickly reach agreement on measures to deal with illegal migrants it is a task for the Ministers of Employment and Social Affairs as well.
Siiski ei saa see olla ainult siseasjade ministrite ülesanne, kes jõuavad kiiresti kokkuleppele ebaseaduslike rändajate suhtes rakendatavates meetmetes samuti on see tööhõive ja sotsiaalministrite ülesanne.
You also need companies to deal with this.
Sellega peavad tegelema ka ettevõtted.
There are two ways to deal with this.
Siin on kaks varianti seda lahendada.
We'll deal with this one.
Me tegeleme nendega.
We must deal with this.
Me peame sellega tegelema.
Necessary preparations should be made to deal with this.
Kliinilistes uuringutes täheldati aeg ajalt allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioone, seetõttu tuleb kasutusele võtta vastavad meetmed, et neid vajadusel adekvaatselt ravida.
This is the problem you have to deal with.
See on probleem, mille peate lahendama.
We have to deal with this lack of regulation.
Me peame selle puuduliku määrusega tegelema.
We continue, of course, to deal with this issue.
Me käsitleme teemat loomulikult ka tulevikus.
We need an instrument to deal with this problem.
Meil on vaja õigusakti selle probleemiga tegelemiseks.
There's only one proper way to deal with this.
On vaid üks võimalus, kuidas seda lahendada.
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
Meie ühine ülesanne on ennetada katastroofe, mitte lihtsalt oodata nende toimumist ja seejärel koguda ressursse nende tagajärgede likvideerimiseks.
I'll deal with this Monday morning.
Ma võtan selle esmaspäeva hommikul käsile.
Shall I deal with this, Basil?
Kas ma tegelen sellega ise, Basil?
Some regulation can be overly prescriptive, unjustifi ably expensive or counterproductive.
Mõned õigusaktid võivad olla liialt ettekirjutavad, ebatõhusad või tuua kaasa põhjendamatuid kulusid.
This is the last opportunity to deal with and pass this directive.
Viimane aeg on selle direktiiviga tegeleda ja ta vastu võtta.
Any economic strategy needs to deal with this triple challenge.
Mis tahes majandusstrateegia peab tegelema nende kolme väljakutsega.
Further efforts are thus needed to deal with this problem.
Seega on selle probleemi käsitlemiseks vajalikud täiendavad jõupingutused.
I recommend to Parliament that we deal with this swiftly.
Mina soovitan parlamendile, et sellega tuleb kiiresti tegelda.
It wants to see us deal with this hot potato.
Ta tahab näha, kuidas me selle kuuma kartuliga hakkama saame.
We have to deal with this subject again and again.
Me peame selle teemaga ikka ja jälle tegelema.
Is it right to ask Europe to deal with this problem?
Kas on õige paluda Euroopal selle probleemiga tegeleda?
This presents the EU with a direct task.
See seab ELi ette otsese ülesande.
I can't deal with this, you know?
Ma ei saa käsitleda seda, kas tead?
But how can we deal with this?
Kuidas sellega käsitleda.
Task is a description of the task assigned to this member.
Ülesanne kirjeldab meeskonna liikmele omistatud ülesannet.
In order to cope with this task, a military presence is vital.
Et selle ülesandega toime tulla, on sõjaline kohalolek hädavajalik.
It's good to be able to deal with the units this way.
On hea, kui saame ühikutega niimoodi ühele poole.
But this is our ceiling we're going to deal with again.
Aga see on meie katus, millega me jälle tegelema hakkame.
Today this means we have to deal with worldwide supply chains.
Täna tähendab see seda, et meil tuleb tegelda ülemaailmsete tarneahelatega.
This is the EU's first effort to deal with sporting matters.
See on ELi esimene samm spordiküsimustega tegelemisel.
This report is intended to deal solely with the occupied territories.
Aruande eesmärk on tegelda ainuüksi okupeeritud aladega.
What will be the European Council's strategy to deal with this?
Mis oleks Euroopa Ülemkogu strateegia selle küsimuse lahendamiseks?
To deal with you?
Sinuga kokku leppima?
Was so ably pointed out by the secretary general in his opening remarks.
...nagu ka peasekretär tabavalt välja tõi oma avakõnes.
We must focus on Parliament's core task and elsewhere employ a great deal of constraint.
Peame keskenduma parlamendi põhiülesandele ja mujal end palju ohjeldama.

 

Related searches: To Deal Ably With This Task. - Ably - Ably Assisted - Ably Supported - To Ably To Be - Is Ably - Ably Led - Ably Handled - Ably Demonstrated - Ably Represent -