Translation of "to engage a lawyer to follow up the fact" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Engage - translation : Fact - translation : Follow - translation : Lawyer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Do you need to engage a lawyer to help you?
Kas tuleks otsida abi juristilt või advokaadilt?
In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross border.
Tegelikult isegi mitte lihtsalt jurist, vaid võlgade sissenõudmisega, tihti piiriülese sissenõudmisega tegelev jurist.
Follow up to a 2016 evaluation.
See on 2016. aastal toimunud hindamise järelmeede.
Follow up to the seminar
Seminari järelmeetmed
The fact is that Ms Saberi has had no access to her lawyer for more than a month.
Tõsiasi on see, et rohkem kui kuu aega ei saanud proua Saberil kohtuda oma advokaadiga.
Mr López Aguilar referred to the fact that in his opinion, as a lawyer, we are not responsible.
Kolleeg López Aguilar viitas asjaolule, et tema kui juristi arvates ei ole me vastutustundlikud.
as a follow up to the granting of authorisation.
müügiloa andmise jätkuna.
Follow up to research
Uuringute jälgimine
Follow up to opinions
Arvamuste järelmeetmed
Follow up to opinions
Arvamuste vastuvõtmise järgne tegevus
FOLLOW UP TO NOTIFICATIONS
TEATISTELE JÄRGNEVAD MEETMED
On 14 December 2006 European Parliament adopted a resolution deploring this fact and calling for a follow up mechanism to be set up to respond in such cases. In 2008,
Seeläbi väljendab ta oma veendumust, et põhivabaduste hulka ei kuulu mitte ainult õigus elule ja isikupuutumatusele, vaid ka sõna ja ajakirjandusvabadus, mis on väga tugevad rõhumisvastased vahendid ning demokraatliku ja avatud ühiskonna mõõdupuud.
Follow up mission to the US
Vaatlusmissioon Ameerika Ühendriikidesse
Follow up to the biennial conference
Iga kahe aasta tagant toimuva konverentsi järelmeetmed
(follow up to the Salzburg conference)
(Salzburgi konverentsi tagajärjed)
(c) as a follow up to the granting of authorisation.
c) müügiloa andmise jätkuna.
An invitation by a party to engage in mediation or the fact that a party was willing to participate in mediation
osapoole palve vahenduse alustamiseks või soov vahenduses osaleda
(b) conduct a follow up to check the implementation of remedial actions, the minimum notice for such a follow up being two weeks
b) korraldada heastavate meetmete rakendamiseks järelkontrolli, millest tuleb vähemalt kaks nädalat ette teatada
define the follow up action to be taken by the Member States receiving a notification and the information to be provided on such follow up.
määrata kindlaks meetmed, mida liikmesriigid peavad võtma pärast teatise saamist, ning nende meetmete kohta esitatav teave.
Follow up to substance evaluation
Aine hindamise järelmeetmed
FOllOW UP TO COUnCIl COnClUSIOnS
NÕUKOgU JÄRELDUSTE ALUSEL vÕETUD MEETMED
Follow up to Parliament's position
Tegevus parlamendi seisukoha vastuvõtmise järel
Follow up mission to Japan
Vaatlusmissioon Jaapanisse
Follow up to Bureau decisions
Juhatuse otsuste järelmeetmed
Follow up to Bureau decisions
juhatuse otsuste järelmeetmed
Follow up to Commission reactions
Komisjoni vastustele järgnevad meetmed
Follow up to Commission reactions
Komisjoni vastustele järgnevad toimingud
Follow up to this Communication
Teatise järelmeetmed
Follow up to this Recommendation
Käesoleva soovituse järelmeetmed
2.4 Follow up to opinions
2.4 Arvamuste järelmeetmed
2.4 Follow up to opinions
2.4 Arvamuste vastuvõtmise järgne tegevus
d) Follow up to opinions
d) Arvamuste järelmeetmed
Follow up to Parliament's opinion
Tegevus parlamendi seisukoha vastuvõtmise järel
follow up to checks, ensuring
kontrollide järeltegevus, millega tagatakse
conduct a follow up inspection to check the implementation of corrective actions, the minimum notice for such a follow up inspection being two weeks
korraldada parandusmeetmete rakendamise kontrollimiseks järelkontroll, millest tuleb vähemalt kaks nädalat ette teatada
The second concerns the follow up to opinions, to initiate a constructive dialogue.
Teiseks sambaks on arvamuste edaspidine jälgimine eesmärgiga algatada tulemuslik dialoog.
I have the right to a lawyer!
Mul on õigus advogaadile!
The EU will strive to ensure that the appropriate follow up is given at the Human Rights Council meeting in March and to engage at an early stage in the preparation of a consensual resolution.
Euroopa Liit üritab tagada, et inimõiguste nõukogu kohtumisel märtsis pakutakse välja asjakohased järelmeetmed, ja tegelda üksmeelse resolutsiooni koostamisega algetapis.
Follow up related to the Lisbon strategy
Lissaboni strateegiaga seotud järelevalve
Follow up related to the cohesion policy
Ühtekuuluvuspoliitikaga seotud järelevalve
We follow the Danube up to Linz.
Edasi mööda kallast kuni Linzini.
No disbarment. You'll end up being a very important lawyer.
Te võidate, tegevusluba jääb alles ja sinust saab väga tähtis advokaat.
Follow up to the White Paper on a European Communication Policy
Järelmeetmed valgele raamatule Euroopa teabevahetuspoliitika kohta järelmeetmed
The written phase An application, drawn up by a lawyer and sent to the Registry, opens the proceedings.
Kirjalik menetlus Menetluse algatamiseks saadetakse advokaadi koostatud hagiavaldus kohtu kantseleisse.
engage fully with business and all parts of civil society in preparations for and follow up to the conference and in promoting sustainable development and the green economy.
tippkohtumise ettevalmistamisel ja selle järelmeetmete raames ning samuti säästva arengu ja rohelise majanduse edendamisel tegema ulatuslikku koostööd ettevõtete ja kodanikuühiskonna kõigi osalejatega.

 

Related searches: To Engage A Lawyer To Follow Up The Fact - Engage Engage A Lawyer - Lawyer To Lawyer - Engage A Lawyer - Engage Lawyer - Despite The Fact Fact - A Fact's A Fact - Fact To Fact Finder - Fact To Follow - A A Follow I Follow You -