Translation of "trading office" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Office - translation : Trading - translation : Trading office - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Several airlines and the United Kingdom Office of Fair Trading commented on them.
Kohustuste kohta esitasid kommentaare mitu lennuettevõtjat ja Ühendkuningriigi õiglase kaubanduse amet.
Peseri Trading Limited El Greco House 20 Queen Frederiks Street, Office 301 1066 Nicosia, Cyprus
Peseri Trading Limited El Greco House 20 Queen Frederiks Street, Office 301 1066 Nicosia, Cyprus
Office of Fair Trading Fleetbank House2 6 Salisbury Square London EC4Y 8JXTel. (44 20) 72 11 80 00
Suur Ameerika 1Tallinn 15006 Estonia Phone 372 611 3558Fax 372 696 6810info fin.ee
According to the Commission's information, only the UK's Office of Fair Trading (OFT, public authority in charge of consumer protection) has used the mechanism.
Komisjonile teadaolevalt on seda mehhanismi kasutanud üksnes Ühendkuningriigi õiglase kaubanduse amet (Office of Fair Trading OFT, tarbijakaitse eest vastutav ametiasutus).
Financial assets and liabilities held for trading (trading book)
Kauplemiseesmärgil hoitavad finantsvarad ja kohustised (kauplemisportfell)
Director Htoo Trading. Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading)
Tay Za (J1a) vend, sünd. 24.6.1960, Htoo Tradingu direktor Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading), juhataja
Director Htoo Trading. Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading)
Tay Za (J1a) vend, sünd. 24.6.1960, Htoo Trading direktor Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading), juhataja
(d) the relative complexity of trading derivatives, as measured by level 2 and 3 trading derivatives assets divided by trading derivatives and by trading assets
(d) kaubeldavate tuletisinstrumentide suhteline keerulisus, mõõdetuna teise ja kolmanda tasandi kaubeldavate tuletisinstrumentide varad jagatud kaubeldavate tuletisinstrumentidega ja kaubeldavate varadega
(c) in the case of a market, the Member State in which the registered office of the body which provides trading facilities is situated or, if under its national law it has no registered office, the Member State in which that body's head office is situated
c) turgude puhul liikmesriik, kus asub kauplemisteenuseid pakkuva organisatsiooni registrisse kantud asukoht, või kui tal liikmesriigi seaduste kohaselt ei ole registrisse kantud asukohta, siis liikmesriik, kus asub tema peakontor
EMISSIONS TRADING
HEITKOGUSTEGA KAUPLEMINE
Trading Currency
Rahaühik
Trading as
Ravimvorm
Trading as
EÜ EMÜ liikmesriik
Trading as
Trading as
carbon trading
kliimakaalutluste arvessevõtmine muude valdkondade poliitikas ning
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING).
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING . Aadress P.O.
San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC).
San Air General Trading FZE (teise nimega San Air General Trading, LLC). Aadress a) P.O.
A central aim of the proposal is to ensure that all organised trading is conducted on regulated trading venues regulated markets, multilateral trading facilities (MTFs) and organised trading facilities (OTFs).
Ettepaneku keskseks eesmärgiks on tagada, et kogu organiseeritud kauplemine toimuks reguleeritud kauplemiskohtades reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ja organiseeritud kauplemissüsteemides.
(7) Ensure trading of standardised contracts on organised trading venues under MiFID
(7) Tagada standarditud lepingutega kauplemine finantsinstrumentide turu direktiivi kohastes organiseeritud kauplemiskohtades
Derivative trading and commodity trading are used together on wholesale energy markets.
Energia hulgimüügiturgudel kaubeldakse koos nii tuletisinstrumentide kui ka kaubaga.
Permit to engage in trading business (Business Licence SIUP) or trading permit.
ei kohaldata käsitööliste kodumajapidamisettevõtete. hoidlate ega registreeritud mittetootjate suhtes.
International emissions trading
Rahvusvaheline heitmetega kauplemine
Everybody here's trading.
Kõik ju kauplevad.
ETS trading periods
Heitkogustega kauplemise perioodid
Conditions for trading
Kauplemistingimused
New trading arrangements
Uus kauplemiskord
fair international trading,
ausat rahvusvahelist kauplemist
Trading Card Collection
Kaart Kogu
Emissions Trading Scheme.
Heitkogustega kauplemise süsteem.
Emissions Trading System
Heitkogustega kauplemise süsteem
Trading in securities
Klima og Energiministeriet kliima ja energiaministeerium
(o) separately for the trading and the non trading book, the following information
(o) alljärgnev teave, kauplemisportfelli ja kauplemisportfelli mittekuuluva kohta eraldi
financial instruments that are admitted to trading on a trading venue in the Union, including such instruments when traded outside a trading venue
finantsinstrumendid, millega on lubatud kaubelda ELi kauplemiskohtades, sealhulgas need samad instrumendid, kui nendega kaubeldakse väljaspool kauplemiskohta
The EU has extensive contacts and trading relations with third countries and trading blocks.
ELil on ulatuslikke kontakte ja kaubavahetussuhteid kolmandate riikide ja kaubandusblokkidega.
A major trading power
Tähtis kaubanduspartner
BE s new trading strategy
BE uus kauplemisstrateegia
I'm trading my life.
Ma riskeerin eluga.
PROHIBITION OF INSIDER TRADING
SISERINGITEHINGUTE KEELD
EU emission trading scheme
ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem
EU emission trading scheme
ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem
Global emissions trading systems
Heitkogustega kauplemise süsteemid maailma tasandil
Guidance for trading schemes
Suunised kauplemissüsteemide kasutamiseks
3.4 Emissions Trading System
3.4 Heitkogustega kauplemise süsteem
A new trading power
Uus kaubanduspartner
Calculation of trading activities
Kauplemistegevuse arvutamine

 

Related searches: Trading And Post-trading - Trading On An Electronic Trading System - Securities Trading And Post-trading - Office Of Fair Trading - Trading Office - Trading Standards Office - Trading Surveillance Office - Front Office Trading System - Front Office Trading - Office Fair Trading -