Translation of "turning around" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Around - translation : Turning - translation : Turning around - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Hey, they're turning around there.
Nad pööravad ümber.
We must be turning around.
See tähendab, et me pöördume tagasi.
All right, now try turning around.
Hästi, katsuge ümber pöörata.
As I drew in my head, and was turning around,
Nagu ma joonistasin peas, ning pööras ümber,
Turning around the situation in Afghanistan represents a major challenge.
Afganistani olukorra muutmine on suur väljakutse.
I don't know about you, but I'm turning this thing around.
Sinust ma ei tea, aga mina olen selle asja üle mõelnud.
When he had completed turning around, he immediately began to wander straight back.
Kui ta oli lõpetanud ringi pöörata, ta kohe hakkas sonima kohe tagasi.
At the moment the main fears revolve around the liquidity crisis turning into an insolvency crisis.
Käesoleval hetkel keerlevad peamised hirmud likviidsuskriisi ümber, mis on muutumas maksejõuetuse kriisiks.
e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
If countries around the world erect new barriers to trade, it argued, global production chains could collapse, turning recession into depression.
EL väitis, et kui riigid le kogu maailma kehtestavad uusi kaubandustõkkeid, võivad leilmsed tootmisahelad kokku kukkuda ning majanduslangusest saab majandusseisak.
Immediate enthusiasm was not forthcoming, but he persisted, part of the fun being in turning around a situation and making something work.
Prantsusmaa elektritootja EDF ei olnud valmis lokaalselt fotoelektrilist energiat võrgustikult vastu võtma, ostuhinnad ei olnud hästi määratletud ja tehnoloogia kulukus oli märkimisväärne.
It's turning.
Tee pöörab.
Turning two.
Lülitame sisse teise.
Keep turning!
Muudkui aga vänta.
Turning centres
silindrilised otse või kaldhammastusega
Turning centres
liugelaagrid
Turning centres for removing metal, numerically controlled (excl. horizontal turning centres)
masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
He's turning round.
Pöörab ümber.
We're turning back
Keerame tagasi.
Turning me out.
Sa ajad mind välja.
I'm turning in.
Ma lähen magama.
We're turning in.
Me sätime ennast pikali.
We're turning back.
Keerame ringi.
Look, I'm turning.
Vaadake, ma pöörlen.
They're turning northwest.
Pööravad loodesse.
Bobby, he's turning!
Bobby, ta keerab ära!
Careful, they're turning.
Ettevaatust, nad pööravad.
We're turning immediately.
Muudame koheselt kõrgust.
It's turning blue.
See tõmbub siniseks. Kas tõesti? See on hea kraam.
Tools for turning
terad
Tools for turning
difusioon , krüogeen ja adsorptsioonpumbad
Tools for turning
lõikelaiusega kuni 460 mm
Tools for turning
vaakumpumbad
Tools for turning
alamrubriikide 8430.41 ja 8430.49 puurimis ja pinnaseläbindusmasinate osad
Olives turning colour
Lauaoliivide kaubanduslikke valmistisi, sealhulgas teatud tüüpi töödeldud kujul, reguleeritakse kehtivates rahvusvahelise oliivinõukogu kaubanduseeskirjades.
Tools for turning
pihustuspüstolid jms seadmed
Assumptions with regard to the international environment The global economic outlook has shown stronger signs of improvement since the turning point around mid 2009 .
Eeldused rahvusvahelise keskkonna kohta Alates pöördepunktist 2009 . aasta keskpaigas esineb maailmamajanduse väljavaadetes üha tugevamaid paranemise märke .
I'll do one of those smiling good evening walkthroughs and if anybody catches the fact that we're turning around, I'll give them some double talk.
Ma teen ühe neist naeratades Tere õhtust läbijalutamise ja kui keegi tabab ära, et me ümber pöörame, siis puhun neile midagi hambasse.
So I must just have protons turning into neutrons or neutrons turning into protons.
Seega prootonid peavad muutuma neutorniteks või neutronid prootoniteks.
Ships turning to port.
Kõik laevad, pööre pakpoordi.
The weather's turning bad.
Tuul pöördub halvaks.
We're turning that function.
Me pöörame seda funktsiooni.
Turning BURN Proof on
BURN Proofi sisselülitamine
Always turning down promotions.
Kogu aeg keeldub edutamisest.
Careful, they're turning right.
Ettevaatust, nad teevad parempöörde.

 

Related searches: Turning Around - Turning This Around - Turning It Around - Turning Things Around - I Am Turning Around - Turning Around The Trend - While Turning Around - Keep Turning Around - Rotate Around A Turning Point - Slowly Turning Around -