Translation of "turning back" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Back - translation : Turning - translation : Turning back - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We're turning back
Keerame tagasi.
We're turning back.
Keerame ringi.
There's no turning back now.
Enam ei saa tagasi pöörata.
Our turning' back don't mean nothin'.
See, et me tagasi pöördume, ei tähenda midagi.
Hold it! There's no turning back!
Tagasiteed ei ole.
You keep turning your back to me.
Sa keerad mulle koguaeg selja.
They're on a journey there's no turning back.
Nad on arenguteel, tagasiteed ei ole.
The north wind, it's turning back the tide.
Põhja tuul, see suunab tõusu tagasi.
No, Acastus. There's no turning back on this voyage.
Ei, mitte sellel teekonnal.
Secondly, there can be no turning back from SIS II today.
Teiseks, praegu ei saa enam süsteemist SIS II loobuda.
When he had completed turning around, he immediately began to wander straight back.
Kui ta oli lõpetanud ringi pöörata, ta kohe hakkas sonima kohe tagasi.
There is no turning back on the road to democracy, even in Burma.
Teel demokraatiale ei ole tagasipöördumist, isegi Birmas.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Tagasiteed ei ole, me ei saa minevikku pöörduda ega ajalugu muuta.
They could use a good pilot like you. You're turning your back on them.
Nad vajavad sind, ära pööra neile selga.
This type of regulation shows that the EU is turning its back on its citizens.
Sedalaadi õigusakt näitab, et Euroopa Liit keerab oma kodanikele selja.
There is no turning back the only road to the future is the road to the European Union.
Tagasiteed ei ole ainus tee tulevikku on tee Euroopa Liitu.
e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
It's turning.
Tee pöörab.
Turning two.
Lülitame sisse teise.
Keep turning!
Muudkui aga vänta.
Turning centres
silindrilised otse või kaldhammastusega
Turning centres
liugelaagrid
Turning centres for removing metal, numerically controlled (excl. horizontal turning centres)
masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
Nevertheless, the furtive and back handed introduction of divisive issues under cover of these very topics is turning into a regrettable habit.
Siiski on vastuseisu tekitavate meetmete kehtestamine salaja ja nimetatud teemade varjus muutumas kahetsusväärseks tavaks.
He's turning round.
Pöörab ümber.
Turning me out.
Sa ajad mind välja.
I'm turning in.
Ma lähen magama.
We're turning in.
Me sätime ennast pikali.
Look, I'm turning.
Vaadake, ma pöörlen.
They're turning northwest.
Pööravad loodesse.
Bobby, he's turning!
Bobby, ta keerab ära!
Careful, they're turning.
Ettevaatust, nad pööravad.
We're turning immediately.
Muudame koheselt kõrgust.
It's turning blue.
See tõmbub siniseks. Kas tõesti? See on hea kraam.
Tools for turning
terad
Tools for turning
difusioon , krüogeen ja adsorptsioonpumbad
Tools for turning
lõikelaiusega kuni 460 mm
Tools for turning
vaakumpumbad
Tools for turning
alamrubriikide 8430.41 ja 8430.49 puurimis ja pinnaseläbindusmasinate osad
Olives turning colour
Lauaoliivide kaubanduslikke valmistisi, sealhulgas teatud tüüpi töödeldud kujul, reguleeritakse kehtivates rahvusvahelise oliivinõukogu kaubanduseeskirjades.
Tools for turning
pihustuspüstolid jms seadmed
We say to the Burmese Government the world is not against you if only you will stop turning your back against the world.
Meie sõnum Birma valitsusele on, et maailm ei ole teie vastu, kui teie ei pööra enam maailmale selga.
Why is there no pilot programme for turning immigrants back in Turkey, which is a gaping wound in terms of this particular problem?
Miks ei ole loodud katseprogrammi sisserändajate tagasisaatmiseks Türki, mis on antud konkreetse probleemi puhul otsekui lahtine haav?
So I must just have protons turning into neutrons or neutrons turning into protons.
Seega prootonid peavad muutuma neutorniteks või neutronid prootoniteks.
Ships turning to port.
Kõik laevad, pööre pakpoordi.

 

Related searches: Turning Back - No Turning Back - Back Turning - There Is No Turning Back - Turning Its Back - Turning Her Back - There Will Be No Turning Back - Turning My Back - Turning Back Time - There Was No Turning Back -