Translation of "turning point" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Point - translation : Turning - translation : Turning point - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This strategy marked a turning point.
(1) Nimetatud strateegia tähistas pöördepunkti.
We are at a turning point.
Me oleme pöördepunktis.
Moldova now faces a turning point.
Nüüd on Moldova pöördepunktis.
So English mania is a turning point.
Inglise keele maania on pöördepunkt.
However, it is often the turning point.
Sageli on see aga pöördepunktiks.
We have reached a turning point, however.
Me oleme aga jõudnud pöördepunkti.
The year 2011 will mark a turning point.
2011. aasta on pöördeline aasta.
Europe at a Turning Point seizing the opportunity
Euroopa teelahkmel võimaluse ärakasutamine
We are at a turning point, fellow Members.
Oleme jõudnud pöördepunkti.
This is a turning point in your life.
See on teie elu pöördepunkt.
That evening was a turning point in my life.
Sel õhtul otsustati minu elu.
I believe that we have reached a turning point.
Arvan, et oleme jõudnud pöördepunkti.
We are at a turning point in European history.
Oleme jõudnud Euroopa ajaloos pöördepunkti.
Dear boy, this is a turning point in your life.
Kallis poiss, see on pöördepunkt teie elus.
It was a turning point for us and for Europe.
See oli pöördepunkt meile ja Euroopale.
(HU) Mr President, Europe has reached an historic turning point.
(HU) Austatud juhataja! Euroopa on jõudnud ajaloolisse pöördepunkti.
The turning point comes and he either gets better, or...
Siis saabub haiguses otsustav pööre. Haige kas terveneb või...
The strategy represents a turning point for the Baltic Sea Region.
See strateegia on Läänemere regioonile pöördepunktiks.
The strategy represents a turning point for the Baltic Sea Region.
Probleemid, millega tuleb selles regioonis tegeleda ning on seotud mere endaga, on keerulised.
The strategy could indeed mark a turning point for this region.
See strateegia võib tõesti olla antud regioonile pöördepunktiks.
Well, sir, there comes a turning point in every man's life.
Iga mehe elus tuleb pöördepunkt.
So the European Union's demographic development has reached a turning point.
Niisiis on Euroopa Liidu demograafiline areng jõudnud pöördepunkti.
It is a key turning point in the fight against terrorism.
See on oluline pöördepunkt terrorismivastases võitluses.
I think that 2010 should be a turning point for Bosnia.
Arvan, et 2010. aasta peaks olema Bosnia jaoks pöördepunkt.
Today I say to you, we have reached the turning point.
Ütlen teile täna siin, et oleme jõudnud pöördepunkti.
1.1.1 The year 2005 marked a turning point in EU Moldova relations.
1.1.1 2005. aasta oli Euroopa Liidu ja Moldova suhetes pöördepunktiks.
We need to reach a real turning point on the water issue.
Meil on vaja jõuda veeküsimuses tõelise pöördepunktini.
The Republic of Moldova is at a turning point in its history.
Moldova Vabariik on oma ajaloos jõudnud pöördepunkti.
(EL) Madam President, we are at a crucial turning point for the planet.
(EL) Lugupeetud juhataja! Oleme planeedi jaoks pöördepunktis.
The year 2004 was a turning point in EU economic and social cohesion policy.
2004. aasta oli Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitikas pöördepunktiks.
4.3.1 Europe is at a turning point as regards the Internal Market for Services.
4.3.1 Euroopa teenuste siseturg on jõudnud pöördepunkti.
I am sure it will represent a turning point in the Union's legal system.
Olen veendunud, et tegemist on pöördepunktiga liidu õigussüsteemis.
The Council is unique and is at a difficult turning point in its history.
Nõukogu on ainulaadne ning on jõudnud oma ajaloos raske pöördepunktini.
(SK) The new currency is a turning point for the society and its citizens.
(SK) Uus valuuta on ühiskonna ja kodanike jaoks pöördepunktiks.
We all know that Cuba is today at a turning point in its history.
Me kõik teame, et Kuuba on praegu oma ajaloo pöördepunktis.
We are at a very important political juncture for Europe, perhaps even a turning point.
Oleme Euroopa jaoks väga olulisel poliitilisel teelahkmel, võib olla isegi pöördepunktis.
Mr President, this report marks a turning point for health care provision to EU citizens.
Härra juhataja, see raport tähistab Euroopa Liidu kodanike jaoks pöördepunkti tervishoiuteenuste pakkumises.
This moment may indeed be a turning point in Greek fiscal history and economic development.
See hetk võib kujutada tõepoolest pöördepunkti Kreeka eelarveajaloos ning majanduslikus arengus.
(HU) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, although Cancún in itself does not yet represent a turning point, without it, we would not have the chance to reach a turning point one year from now in Durban.
(HU) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! Ehkki Cancún iseenesest ei ole veel pöördepunkt, siis ilma selleta poleks meil võimalik jõuda pöördepunkti alates praegusest aasta jooksul enne Durbani konverentsi.
Itis a key document, which marks a turning point in the development of European higher education.
See tähtis dokument oli Euroopa kõrghariduse arengus pöördepunkt.
I didn't know it yet, but that night would mark a turning point in my life.
Siis ma veel ei teadnud, et see öö pidi saama pöördepunktiks minu elus.
Across the hush of 24 centuries, this is the story of a turning point in history.
Läbi 24 sajandi vaikuse, on see lugu ajaloo pöördepunktist.
So I don't think there's really any serious doubt that we're close to this turning point.
Ja ma arvan, et pole kahtlustki, et me oleme lähenemas pöördepunktile.
Growth has slowed down considerably, to the point of turning into an outright recession this year.
Kasv on märgatavalt aeglustunud, kuni selleni välja, et see on käesoleval aastal muutunud suisa languseks.
In ancient Greek theatre, a crisis means an opportunity yes, the challenge of a turning point.
Antiik Kreeka teatris tähendas kriis võimalust jah, pöördepunktist tulenevat katsumust.

 

Related searches: Point Point Point - Turning Point - Mark A Turning Point - Major Turning Point - A Turning Point - Marks A Turning Point - Key Turning Point - Turning Point For - Turning Point In History - Critical Turning Point -