Translation of "waste generated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Generated - translation : Waste - translation : Waste generated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(j) amounts of waste generated and amounts of hazardous waste generated
j) jäätmete ja ohtlike jäätmete tekkivad kogused
Ship generated waste
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 782 2003 tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevade puhul (ELT L 115, 9.5.2003, lk 1).
Packaging waste generated
Tekkinud pakendijäätmed
waste generated by households
kodumajapidamises tekkivad jäätmed
Delivery of ship generated waste
Laevaheitmete üleandmine
Fees for ship generated waste
Laevaheitmete eest võetavad tasud
That is how much waste is generated.
Nii palju tekib prügi.
Hidden waste generated for each item produced
Duši all käimiseks kujub vett neli korda vähem kui vanni võtmiseks.
on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates
The amount of generated waste is increasing on a European scale.
Toodetavate jäätmete kogus Euroopas suureneb.
(j) landfill gas means all the gases generated from the landfilled waste
j) prügilagaas igasugune prügilasse ladestatud jäätmetest tekkiv gaas
(b) vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered
(b) toiduainetööstuse taimsed jäägid, juhul kui tekkiv soojus kasutatakse ära
(b) vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered
b) toiduainetööstuse taimsed jäägid, juhul kui tekkiv soojus kasutatakse ära
where necessary, measures for the prevention and recovery of waste generated by the installation,
vajaduse korral meetmeid käitises tekkivate jäätmete vältimiseks ja taaskasutamiseks,
(ii) vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered,
ii) toiduainetööstuse taimsed jäägid, juhul kui tekkiv soojus kasutatakse ära
(b) vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered
b) toiduainetööstuse taimsed jäägid, kui tekkiv soojus taaskasutatakse
Meanwhile, the waste generated by Europe s cities is also a major concern to authorities.
Samal ajal teevad ametivõimudele suurt muret ka Euroopa linnades tekkivad jäätmed.
(5) there are proper waste management systems in place for any waste generated by the emission abatement methods throughout the trial period
5) kogu katsetamisperioodi vältel on olemas sobiv jäätmekäitlussüsteem jäätmete jaoks, mis tekivad heitevähendusmeetodi kasutamise tõttu
(b) a list of the waste present on board the ship, including waste generated during the operation of the ship (Part II)
(b) loetelu jäätmetest laeva pardal, sealhulgas laeva käitamise ajal tekkinud jäätmed (II osa)
(Failure of a Member State to fulfil obligations Environment Directive 2000 59 EC Waste reception and handling plans for ship generated waste)
Liikmesriigi kohustuste rikkumine Keskkond Direktiiv 2000 59 EÜ Laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavad
1.5 In line with the waste hierarchy, efforts should be made to ensure that less plastic waste is generated in the first place.
1.5 Jäätmekäitlusliikide hierarhiat silmas pidades tuleks esmajoones tagada plastijäätmete tootmise vähendamine.
Quantities of packaging waste generated in the Member State and recovered or incinerated at waste incineration plants with energy recovery within or outside the Member State
Liikmesriigis tekkinud ja liikmesriigis või väljaspool liikmesriiki taaskasutatud või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletatud pakendijäätmete kogused
A larger part of the waste generated is being recycled, and less of it is going to landfill.
Suurem osa tekkinud jäätmetest võetakse ringlusse ning vähem jäätmeid jõuab prügilasse.
A second recital should be added concerning the greenhouse gas generated by the production and processing of waste.
Üks põhjendus tuleb juurde lisada seoses jäätmete tekitamisest ja käitlemisest tekkivate kasvuhoonegaasidega.
(13) Discharges of ship generated waste at sea can be reduced by requiring all ships to deliver their waste to port reception facilities before leaving the port.
(13) Laevaheitmete juhtimist merre saab vähendada sellega, et kõiki laevu kohustatakse enne sadamast lahkumist toimetama oma heitmed sadama vastuvõtuseadmetesse.
achieving a significant overall reduction in the volumes of waste generated through waste prevention initiatives, better resource efficiency and a shift towards more sustainable production and consumption patterns
vähendada märkimisväärselt jäätmete kogumahtu, rakendades algatusi jäätmete tekke vältimiseks, kasutades tõhusamalt ressursse ja liikudes säästvamate tootmismallide ja tarbimisharjumuste poole
(a) the offloading to shore of waste generated by the normal operation of ships and offshore platforms, including waste water and residues, provided that such waste is the subject of a specific binding international instrument
a) laevadelt ja kaldast eemal asuvatelt platvormidelt normaalse tegevuse tagajärjel tekkinud jäätmete, sealhulgas heitvee ja jääkide kaldale mahalaadimine, juhul kui sellised jäätmed on teatava kehtiva rahvusvahelise kokkuleppe objektid
(15) Ships producing reduced quantities of ship generated waste should be treated more favourably in the cost recovery systems.
(15) Väikestes kogustes laevajäätmeid tootvatel laevadel peaks kulude eest tasumise süsteemis olema soodsam olukord.
One of them, methane, is generated mainly in refuse dumps, which are the worst possible way of managing waste.
Üks neist, metaan, tekib peamiselt prügimägedel, mis on kõige halvem võimalik viis jäätmetega tegelemisel.
(b) landfill sites for non hazardous or inert waste in isolated settlements if the landfill site is destined for the disposal of waste generated only by that isolated settlement.
b) isoleeritud asula tavajäätmeprügila või püsijäätmeprügila suhtes, kui see prügila on ette nähtud ainult selles asulas tekkinud jäätmete kõrvaldamiseks.
(c) ship generated waste shall mean all waste, including sewage, and residues other than cargo residues, which are generated during the service of a ship and fall under the scope of Annexes I, IV and V to Marpol 73 78 and cargo associated waste as defined in the Guidelines for the implementation of Annex V to Marpol 73 78
c) laevaheitmed kõik jäätmed, sealhulgas fekaalvesi ja jäätmed, v.a lastijäätmed, mis tekivad laeva töö käigus ja kuuluvad MARPOL 73 78 I, IV ja V lisa kohaldamisalasse, ning lastiga kaasnevad jäätmed, mis on määratletud MARPOL 73 78 V lisa rakendamise juhistes
Packaging waste generated in other Member States or imported from outside the Community and sent to the Member State for
Teistes liikmesriikides tekkinud või ühendusse väljastpoolt imporditud ja liikmesriiki saadetud järgmisel eesmärgil
recovered packaging waste means the quantity of packaging waste generated in a Member State that is recovered, irrespective of whether the packaging waste is recovered within the Member State, in another Member State or outside the Community
taaskasutatud pakendijäätmed liikmesriigi territooriumil tekkinud pakendijäätmete kogus, mida taaskasutatakse, olenemata sellest, kas pakendijäätmeid taaskasutatakse selles liikmesriigis, mõnes teises liikmesriigis või väljaspool ühendust d)
recycled packaging waste means the quantity of packaging waste generated in a Member State that is recycled, irrespective of whether the packaging waste is recycled within the Member State, in another Member State or outside the Community
ringlussevõetud pakendijäätmed liikmesriigi territooriumil tekkinud pakendijäätmete kogus, mis võetakse ringlusse, olenemata sellest, kas pakendijäätmed võetakse ringlusse selles liikmesriigis, mõnes teises liikmesriigis või väljaspool ühendust f)
improve the identification of ships which have not delivered their ship generated waste and cargo residues in accordance with this Directive,
tõhustada selliste laevade identifitseerimist, mis ei ole laevaheitmeid ja lastijäätmeid käesoleva direktiivi kohaselt üle andnud,

 

Related searches: Generated Waste - Waste Generated - Waste Material Generated - Ship-generated Waste - Solid Waste Generated - Industrial Waste Generated - Waste Product Generated - No Waste Is Generated. - Types Of Waste Generated - Generated As Waste -